Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie niemieckiego prawa jazdy zabranego w Polsce

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 2020-07-10

Niemieckie prawo jazdy zabrano mi w Polsce. Jak można odzyskać dokument? Zrobiłem wszystkie nowe badania, został jeszcze tylko egzamin na prawo jazdy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odzyskanie niemieckiego prawa jazdy zabranego w Polsce

Prawo jazdy wydane w kraju UE

Prawo jazdy wydane w jednym kraju UE jest uznawane we wszystkich pozostałych krajach UE.

Kwestię uznawania zagranicznych praw jazdy na gruncie prawa polskiego reguluje art. 94 ustawy Prawo o ruchu drogowym (w skrócie: P.u.d.), który stanowi:

„1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

1) państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – w okresie ważności prawa jazdy;

2) państwo:

a) będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44),

b) niewymienione w pkt 1, którego wzór prawa jazdy jest zgodny z wzorem określonym w Konwencji, o której mowa w lit. a

– w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy.

2. Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy organowi wydającemu prawo jazdy, z zastrzeżeniem ust. 4. Jeżeli zagraniczne prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji wymienionej w ust. 1 pkt 2 lit. a, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego – warunek ten nie dotyczy prawa jazdy wydanego przez państwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne, należy to ograniczenie uwzględnić w wydanym prawie jazdy.

4. Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, w stosunku do obywateli niektórych państw, ze względu na zasadę wzajemności, warunki wydawania praw jazdy odmienne niż te, które przewiduje ust. 2”.

Odebranie prawa jazdy

Przyczyn utraty/zatrzymania prawa jazdy może być wiele, ale najczęstsze z nich to jazda pod wpływem alkoholu (w Niemczech i Polsce po przekroczeniu odpowiedniej dawki – utrata prawa jazdy jest obligatoryjna) lub przekroczenie określonej ilości punktów karnych.

Odzyskanie prawa jazdy odebranego w Polsce

W przypadku zatem utraty prawa jazdy w Polsce wyjścia są dwa – albo poczeka Pan na upływ czasu, na który prawo jazdy zostało odebrane (o ile uprawnienie to nie zostało Panu odebrane trwale), albo zda Pan ponownie egzamin na prawo jazdy i uzyska nowe uprawnienie (co i tak będzie niezbędne w przypadku trwałej utraty uprawnienia).

Należy jednak pamiętać, iż jeżeli obok utraty uprawnienia został wobec Pana orzeczony także zakaz prowadzenia pojazdów przez jakiś czas – to nawet wyrobienie nowego prawa jazdy w Polsce/na terenie Niemiec (po ponownym zdaniu egzaminu i uzyskaniu nowego uprawnienia) nie będzie uprawniało Pana do poruszania się na terenie Polski dopóki nie upłynie czas na jaki orzeczono taki zakaz.

Najważniejsza z możliwych konsekwencji – to jest odebranie niemieckiego prawa jazdy przez polskie organy – może skutkować utratą Pana uprawnień (prawa jazdy) również na terenie Niemiec.

Trzeba też wiedzieć, że co do zasady, gdy Polska przesyła odebrane prawo jazdy do niemieckiego wydziału komunikacji, dołącza do niego wyrok polskiego sądu, z którego wynika podstawa odebrania uprawnienia. Niestety, o ile Pana przewinienie było poważniejsze np. prowadzenie pod wpływem alkoholu), to niemieckie organy będą je respektowały i dojdzie do kolejnego postępowania – tym razem przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości.

Zdanie egzaminu kontrolnego w Polsce

Natomiast jeżeli Pana przewinienie polega na przekroczeniu punktów karnych, to według polskiego orzecznictwa sądowego odzyskanie uprawnienie do kierowania pojazdami powinno nastąpić zgodnie z polskimi przepisami, które przewidują, że konieczne jest zdanie egzaminu kontrolnego w Polsce. W ocenie sądów nie można skutecznie domagać się uznania uzyskanych za granicą uprawnień do kierowania pojazdami w sytuacji, gdy prowadziłoby to do naruszenia krajowych przepisów dotyczących uzyskiwania tego typu uprawnień. Postępowanie takie zmierza bowiem do obejścia wymogów określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym i prowadzi do sytuacji sprzecznej z przepisami tej ustawy (np. wyrok WSA w Lublinie z 19 lutego 2009 r. sygn. akt III SA/Lu 1/09).

W tym samym duchu orzekł WSA w Łodzi w wyroku z dnia 27 stycznia 2010 r. (III SA/Łd 155/09):

„Wystąpienie przesłanek, które aktualizują obowiązek poddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w drodze egzaminu państwowego, świadczy o powstaniu wątpliwości co do posiadania tych kwalifikacji. Nie można wobec tego przyjąć, że zdanie w przeszłości z wynikiem pozytywnym egzaminu otwiera drogę do uzyskania prawa jazdy po kilkunastu latach w innym państwie. Należy wziąć pod uwagę nie tylko literalne brzmienie przepisów, ale także i ich cel. Celem zaś wprowadzenia rozbudowanych wymogów uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami jest zapewnienie, aby osoby, które kierują pojazdami, dawały rękojmię poruszania się w ruchu drogowym w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników”.

Pana sytuacja jest w tej chwili taka, że zapis o utracie uprawnień (wydział komunikacji) nie zostanie wycofany z ewidencji, dopóki nie zda Pan egzaminu w Polsce.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Poświadczeniem nieprawdy na polecenie przełożonego

W pewnej dużej spółce pracownicy na prośbę (polecenie) przełożonego wypełniali zaświadczenia do banków dla zatrudnionych w innych zakładach osób....

 

Przepustka z aresztu śledczego

Art. 165 Kodeksu karnego wykonawczego nie jest sprecyzowany. Mój brat odsiaduje karę 15 lat pozbawienia wolności w areszcie śledczym, do końca kary...

 

Poszukiwanie przez policję w miejscu zamieszkania

Poszukiwanie przez policję w miejscu zamieszkania

Mieszkam za granicą, dziś zadzwoniła do mnie mama z wiadomością, że policja była po mnie – niby chcieli mnie wziąć jako świadka. Mamie nic nie...

Czy zgłaszać gwałt?

Dowiedziałem się, że moja córka została zgwałcona. Do gwałtu miało dojść 3 miesiące temu. Problem jest w tym, że córka po tym gwałcie jeszcze...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »