Konsekwencje odebrania prawa jazdy za granicą

Zostało mi zabrane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu za granicą, a dokładnie w Czechach. Zostałem tam skazany. Jakie konsekwencje czekają mnie w Polsce?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Konsekwencje odebrania prawa jazdy za granicą

Odebranie prawa jazdy za granicą

Art. 42 konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu 8 listopada 1968 r., podpisanej również przez Polskę, organy terenowe państwa obcego mogą zatrzymać dokument prawa jazdy kierującemu, który na ich terytoriach popełnił wykroczenie.

Odsyłając prawo jazdy do polskiego urzędu, organy administracji obcej dołączają do polskiego prawa jazdy informację, z której wynika okres, na który orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów. W celu możliwości weryfikacji do prawa jazdy powinien być dołączony wyrok, z którego wynika okres orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 „prawo jazdy nie może być wydane osobie, w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu”. Organ Polski zatrzyma prawo jazdy na okres wskazany w orzeczeniu z Czech.

Zobacz też: Jak sprawdzić czy pracownik ma prawo jazdy

Zakaz prowadzenia na terenie Czech i Polski

Zakaz prowadzenia dotyczy tylko kraju, w którym doszło do przewinienia?. Nie dotyczy Polski. Jednak zgodnie z art. 11 pkt 4 ww. dyrektywy: „państwo członkowskie odmawia wydania prawa jazdy osobie, której prawo jazdy podlega ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu w innym państwie członkowskim”.

W artykule 11 w pkt 2 zawarta jest klauzula o wzajemnym przestrzeganiu i respektowaniu konsekwencji wynikających w prawa karnego krajowego i jego stosowania na danym terytorium.

Jeśli nie utracił Pan prawa jazdy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, to nie będzie Pan zdawał ponownie egzaminu, a prawo jazdy powinno zostać zwrócone po okresie karencji.

Przeczytaj też: Zabrane prawo jazdy w Czechach czy mogę jeździć w Polsce

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jazda po alkoholu a prawo polskie

Jednak prowadził Pan auto pod wpływem alkoholu i to – w zależności od zawartości alkoholu we krwi – może spowodować wydanie przez Polskie organy zakazu prowadzenia pojazdów.

W myśl art. 178a Kodeksu karnego, jazda po alkoholu – czyli gdy kierowca ma więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi lub gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez niego wynosi powyżej 0,25 mg/l – zagrożona jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2.

Jeśli nawet nie zostanie wszczęte postępowanie karne, to nadal mamy możliwości stojące po stronie starosty – skierowanie na badania psychologiczne oraz kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem w zakresie posiadanych uprawnień

Zgodnie z art. 140 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy prawo o ruchu drogowym starosta zobligowany jest do wydania decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w razie niepoddania się przez kierowcę sprawdzeniu kwalifikacji w trybie określonym w art. 114 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Z przepisu art. 114 pkt 2 lit. b Prawa o ruchu drogowym wynika, że pozbawienie ponad rok możliwości prowadzenia pojazdu jest już wystarczającą podstawą do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. Taki długi okres przerwy w prowadzeniu pojazdów mechanicznych wymaga niewątpliwie sprawdzenia kwalifikacji kierowcy. Z użytego sformułowania „podlega” wynika, że decyzje podejmowane na jego podstawie nie zostały pozostawione uznaniu organu orzekającego. Z kolei przez pojęcie „pozbawiony prawa jazdy” należy rozumieć kategorie prawne przewidziane w kodeksach karnym i wykroczeń oraz we wskazanej wyżej ustawie (jak zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanie i cofnięcie prawa jazdy).

Decyzja starosty o cofnięciu i przywróceniu prawa jazdy

Z art. 103 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami wynika, iż starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w sytuacjach określonych w tym przepisie. W art. 103 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami ustawodawca stwierdził, że starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

Po ustaniu przyczyn zatrzymania prawa jazdy organ winien je zwrócić osobie uprawnionej. Jeżeli ustawodawca uzależnia powyższą czynność od spełnienia dodatkowych przesłanek, to winien to uczynić po ich spełnieniu (np. po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji). Przepisy ustawy o kierujących pojazdami nie określają formy prawnej takiej czynności. Zachowanie organu poprzez „zwrot zatrzymanego prawa jazdy”, czyli działanie w formie zwrotu – inaczej mówiąc: oddanie prawa jazdy – jest czynnością materialno-techniczną. Przez zwrot zatrzymanego prawa jazdy, jego oddanie osobie uprawnionej, organ podejmuje działanie (zachowanie) w ramach sprawy administracyjnej, w drodze czynności materialno-technicznej. W takich okolicznościach zwrot zatrzymanego prawa jazdy umożliwia uprawnionemu prowadzenie pojazdów bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków i umożliwia kontynuowanie uprawnienia wynikającego z prawa jazdy.

Odnosząc się do Pana pytania – może Pan zostać wyrokiem sądu w Polsce pozbawiony kierowania pojazdami, może Pan zdawać ponownie egzamin albo być zobligowany do poddania się badaniom w ramach postępowania w celu sprawdzenia kwalifikacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »