Zatrzymani uczestnicy bójki, jak wyciągnąć ich z aresztu?

• Data: 2024-01-23 Autor: Katarzyna Talkowska

Mój 29-letni syn z kolegą brali udział w bójce z 4 osobnikami. Syn został uderzony sztachetą w głowę – ma spore rozcięcie. W sumie oni się jakoś obronili, ale jeden z tej czwórki wylądował w szpitalu. Policja aresztowała syna i kolegę. Mają zostać przewiezieni do aresztu śledczego. Jak go z tego aresztu wyciągnąć? I co zrobić, aby mu pomóc?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zatrzymani uczestnicy bójki, jak wyciągnąć ich z aresztu?

Zatrzymanie przez policję

Jeżeli zatrzymanie syna miało miejsce zaraz po popełnieniu czynu zabronionego, to wtedy maksymalne zatrzymanie wynosi 48 h. Zgodnie z art. 248 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1375; dalej „K.p.k.”): Zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania,  a także jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania; należy go także zwolnić na polecenie sądu lub prokuratora. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sądu nie doręczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania albo nie ogłoszono mu tego postanowienia na posiedzeniu przeprowadzonym w sposób określony w art. 250 § 3b (zapewnienie udziału podejrzanego w posiedzeniu, w szczególności złożenie przez niego wyjaśnień, przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie tego posiedzenia na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku).

Tymczasowe aresztowanie – kiedy jest stosowane?

Zatem zatrzymanie syna na okres dłuższy, niż wskazałam, wymaga wydania przez sąd postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania. Wskazać należy, że tymczasowe aresztowanie to jeden ze środków zapobiegawczych. Środki te można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa; można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Przed zastosowaniem środka zapobiegawczego sąd albo prokurator stosujący środek przesłuchuje oskarżonego, chyba że jest to niemożliwe z powodu jego ukrywania się lub jego nieobecności w kraju. Środki zapobiegawcze mogą być stosowane aż do chwili rozpoczęcia wykonania kary. Zgodnie z art. 258 K.p.k.:

§ 1. Tymczasowe aresztowanie i pozostałe środki zapobiegawcze można stosować, jeżeli zachodzi:

1) uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu;

2) uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne;

§ 2. Jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata, potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą.

§ 3. Środek zapobiegawczy można wyjątkowo zastosować także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. (…)

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zażalenie i wniosek o zastosowanie innych środków zapobiegawczych

Na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania służy zażalenie. Jeżeli w stosunku do Pana syna zostanie takie postanowienie wydane, to trzeba na nie złożyć zażalenie, a w nim należałoby wskazać, że zasadne jest zastosowanie w sprawie innego środka zapobiegawczego, a nie tego, który ma największą dolegliwość. Nadto warto wówczas powołać się na art. 259, który stanowi, że: „Jeżeli szczególne względy nie stoją temu na przeszkodzie, należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wolności: 1) spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo; 2) pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny. Tutaj warto wskazywać na kwestie pracy zarobkowej, pomocy w utrzymaniu rodziny.

Można zaproponować inne środki zapobiegawcze np. dozór policji, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, zatrzymanie paszportu. Warto zebrać dobre opinie o synu, np. z miejsca pracy, i dołączyć je do wniosku (zażalenia).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »