Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak usunąć męża z domu?

Autor: Marek Gola

Mój mąż znęcał się na de mną, kontrolował i wyprowadziłam się z własnego domu. Co mogę zrobić? Jak usunąć męża z domu? Gdzie błagać o pomoc, abym mogła zamieszkać w swoim domu bez oprawcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak usunąć męża z domu?

Przebywanie męża w mieszkaniu żony

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, że zgodnie z art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego. Dopóty zatem jesteście Państwo małżeństwem, to mimo tego, że mieszkanie jest Pani własnością, mąż może w nim przebywać.

Przemoc w rodzinie i usunięcie męża z domu

Jedyną sytuacją, która pozwoli Pani usunąć męża z lokalu, jest ta z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z art. 11a ww. ustawy „jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd, właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) o postępowaniu nieprocesowym, zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia”. Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Zachodzi zatem pytanie, czy jest Pani w stanie powyższe wykazać? O ile tak, wniosek należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania męża. Z tego, co Pani pisze, jest szansa na wykazanie powyższego wobec prowadzonej niebieskiej karty, aczkolwiek pozwany mąż będzie miał też możliwość obrony. Innymi słowy trzeba się zastanowić, kto może potwierdzić Pani zarzuty wobec męża, tak by były na nie dowody.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl