Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kolizja drogowa po wjechaniu na czerwonym świetle

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-08-22

Do czasu kolizji drogowej miałem na koncie 18 punktów karnych. Dopuściłem się kolizji drogowej, tj. wjechałem na czerwonym świetle i spowodowałem kolizje drogową – nie była wzywana karetka pogotowia, ludzie nie ucierpieli. Policja uznała to za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym i zabrała mi prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny, kierując sprawę do sądu. Czy w takiej sytuacji prawo jazdy zostanie mi zabrane na stałe oraz co będę musiał zrobić, aby odebrać prawo jazdy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej przez Pana sytuacji sąd zdecyduje o zatrzymaniu bądź nie Panu prawa jazdy.

W art. 135 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym zawarto zamknięty katalog przypadków, w których występuje bezwzględny obowiązek zatrzymania prawa jazdy, w tym także w razie „przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego” (art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. g tej ustawy), przy czym decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy w takiej sytuacji wydaje starosta.

Natomiast art 135 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi, że „policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów”. Jak mi się wydaje, w niniejszej sprawie to było właśnie podstawą zatrzymania Panu prawa jazdy.

Zgodnie z treścią art. 137 ust. 1 pkt 2 postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, w wydaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy w sprawie o wykroczenie sąd właściwy do rozpoznania sprawy, przy czym na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie.

Wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy jest równoznaczne z zawieszeniem uprawnień do kierowania pojazdami.

W Pana przypadku, tak jak wspomniałam, zatrzymania prawa jazdy nastąpiło na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwago na zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu, sąd zatem będzie orzekał na bazie art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń, który mówi, że „kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”.

Z kolei § 3 tego przepisów określa, iż „w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów”. Tak więc sąd może, ale nie musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów, proszę zatem udowadniać przed sądem, że to prawo jazdy jest Panu bezwzględnie potrzebne do pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzja będzie zależała od sądu.

Natomiast jeśli sąd zdecyduje się na orzeczenie środka karnego, to może to zrobić na minimalny okres 6 miesięcy i maksymalny 3 lat.

Stanowi o tym art. 29 Kodeksu wykroczeń, który poniżej Panu cytuję:

„§ 1. Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

§ 2. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia. Orzekając zakaz nakłada się obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany. Do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.

§ 4. Na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu”.

Reasumując, punkty karne to coś innego niż środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, w tym pierwszym przypadku po przekroczeniu 24 punktów prawo jazdy jest bezwzględnie zatrzymane, podczas gdy w przypadku wykroczeń sąd może, ale nie musi orzec zakazu prowadzenia pojazdów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy policjant zatrzyma zagraniczne prawo jazdy za jazdę z nadmierną prędkością?

Mam angielskie prawo jazdy, a teraz jadę do Polski. W świetle nowego przepisu o zabieraniu prawa jazdy za jazdę z prędkością...

 

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Na przejściu dla pieszych potrąciłem mężczyznę, który był pod wpływem alkoholu. Zabrało go pogotowie, ale po prześwietleniu, jeszcze tego samego dnia...

 

Skierowanie na badania i egzamin

Niedawno trzymałem 8 punktów za przekroczenie prędkości. W trakcie kontroli policjant nie poinformował mnie o liczbie posiadanych punktów. Po...

 

Czy można prowadzić samochód do wyroku po zabraniu prawa jazdy?

Czy można prowadzić samochód do wyroku po zabraniu prawa jazdy?

Policja zatrzymała mi prawo jazdy za p rowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości  z art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Czy mogę prowadzić...

Najechanie na pieszego i dalsze konsekwencje

Potrąciłam pieszego na pasach, tzn. najechałam z prędkością 2 km/godz. na palce stopy, dalej wszystko według procedur. Nie miałam punktów karnych,...

 

Czy wyrok generuje punkty karne?

Czy wyrok skazujący z art. 86 § 1 po uprawomocnieniu generuje punkty karne? Czy w czasie postępowania organy powinny powiadamiać...

 

Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych

Przechodziłem przez jezdnię poza przejściem dla pieszych w odległości mniejszej aniżeli 100 metrów od skrzyżowania, na którym jest przejście dla...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »