Kolizja drogowa po wjechaniu na czerwonym świetle

Do czasu kolizji drogowej miałem na koncie 18 punktów karnych. Dopuściłem się kolizji drogowej, tj. wjechałem na czerwonym świetle i spowodowałem kolizje drogową – nie była wzywana karetka pogotowia, ludzie nie ucierpieli. Policja uznała to za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym i zabrała mi prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny, kierując sprawę do sądu. Czy w takiej sytuacji prawo jazdy zostanie mi zabrane na stałe oraz co będę musiał zrobić, aby odebrać prawo jazdy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kolizja drogowa po wjechaniu na czerwonym świetle

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

W opisanej przez Pana sytuacji sąd zdecyduje o zatrzymaniu bądź nie Panu prawa jazdy.

W art. 135 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym zawarto zamknięty katalog przypadków, w których występuje bezwzględny obowiązek zatrzymania prawa jazdy, w tym także w razie „przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego” (art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. g tej ustawy), przy czym decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy w takiej sytuacji wydaje starosta.

Natomiast art 135 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi, że „policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów”. Jak mi się wydaje, w niniejszej sprawie to było właśnie podstawą zatrzymania Panu prawa jazdy.

Zgodnie z treścią art. 137 ust. 1 pkt 2 postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, w wydaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy w sprawie o wykroczenie sąd właściwy do rozpoznania sprawy, przy czym na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie.

Czy sąd może odebrać prawo jazdy za wjechanie na skrzyżowanie na czerwonym świetle?

Wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy jest równoznaczne z zawieszeniem uprawnień do kierowania pojazdami.

W Pana przypadku, tak jak wspomniałam, zatrzymania prawa jazdy nastąpiło na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwago na zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu, sąd zatem będzie orzekał na bazie art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń, który mówi, że „kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”.

Z kolei § 3 tego przepisów określa, iż „w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów”. Tak więc sąd może, ale nie musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów, proszę zatem udowadniać przed sądem, że to prawo jazdy jest Panu bezwzględnie potrzebne do pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzja będzie zależała od sądu.

Natomiast jeśli sąd zdecyduje się na orzeczenie środka karnego, to może to zrobić na minimalny okres 6 miesięcy i maksymalny 3 lat.

Stanowi o tym art. 29 Kodeksu wykroczeń, który poniżej Panu cytuję:

„§ 1. Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

§ 2. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia. Orzekając zakaz nakłada się obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany. Do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.

§ 4. Na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu”.

Reasumując, punkty karne to coś innego niż środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, w tym pierwszym przypadku po przekroczeniu 24 punktów prawo jazdy jest bezwzględnie zatrzymane, podczas gdy w przypadku wykroczeń sąd może, ale nie musi orzec zakazu prowadzenia pojazdów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »