Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrok pracownika ochrony a zaświadczenie o niekaralności

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-07-12

Ubiegam się o wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony kurs już skończyłem i jeden z wymaganych papierów to jest również zaświadczenie o niekaralności. Miałem wyrok sądu (zatrzymane prawo jazdy na okres roku i 1000 zł grzywny) za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – wyprzedzanie na trzeciego. Wypadku nie było ani żaden pojazd nie został uszkodzony. Wyrok był około rok temu. Czy takie zaświadczenie otrzymam w sądzie? Oczywiście prawo jazdy już mam i grzywna jest wpłacona.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z dnia 24 maja 2000 r. „gromadzone są dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;

4) będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych;

5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654), zwanej dalej »ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich«;

7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;

8) poszukiwanych listem gończym;

9) tymczasowo aresztowanych;

10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich”.

Z przedstawionej sytuacji wynika, iż wobec Pana było prowadzone postępowanie za popełnienie wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Mając na względzie powołany powyżej przepis ustawy, który reguluje przedmiot wpisu w Krajowym Rejestrze Karnym, można z łatwością zauważyć, że w głównej mierze wpisywane do rejestru są osoby będące sprawcą przestępstwa. Jeżeli  zaś chodzi o wykroczenia, to dopiero prawomocne skazanie na karą aresztu skutkuje wpisem w Rejestrze. Kara aresztu jest bowiem jedną z sankcji przewidzianych w Kodeksie wykroczeń, obok kary ograniczenia wolności oraz kary grzywny i nagany.

Zatem w przypadku prawomocnego skazania za wykroczenie na karę grzywny informacja ta nie jest  wpisywana do Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie z art. 20 ustawy „informacja o osobie, sporządzona na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze, zawiera:

1) dane identyfikujące osobę – nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony, a także numer PESEL;

2) dane osobowe w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że osoba nie figuruje w Rejestrze;

3) datę wydania;

4) nazwisko i imię oraz podpis osoby upoważnionej do jej wydania;

5) pieczęć urzędową”.

Konsekwencją powyższego jest to, iż uzyska Pan z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenie o niekaralności z zaznaczeniem, że nie figuruje Pan w Rejestrze (Karcie Karnej).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zaświadczenie o niekaralności - wymóg ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Jestem zatrudniona od prawie 3 lat w prywatnym żłobku. Od stycznia tego roku weszła nowa ustawa żłobkowa i mój pracodawca żąda od nas dostarczenia...

 

Kłamstwa skazanego wymierzone przeciwko funkcjonariuszowi policji

Osoba skazana, odbywająca karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, w obecności dwóch funkcjonariuszy policji oświadczyła, że znajduje się...

 

Wycofanie wniosku o dobrowolne poddanie się karze

Mojego kolegę rolnika zatrzymała policja za jazdę po alkoholu (art. 178a K.k.). Wycinał wraz z matką drzewo na poboczu, ciągnik stał nieopodal na drodze...

 

Zamówienie na napisanie pracy dyplomowej, konsekwencje karne

Złożyłem zamówienie na przepisanie, zredagowanie i pomoc w napisaniu pracy dyplomowej, nie podpisałam żadnej umowy, na wszystko umawialiśmy się...

 

Obrona zmarłej osoby

W wyniku kłótni małżeńskiej mojej siostry ze swoim mężem i szarpaniny obojga, ona, nieszczęśliwie upadając, straciła życie. Podejrzany...

 

Erotyczne spotkanie i szantaż

Wczoraj umówiłem się na spotkanie z kobietą, która oferuję swoje intymne usługi na jednym ze znanych portali z ogłoszeniami erotycznymi. Pani ta...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »