Wyrok pracownika ochrony a zaświadczenie o niekaralności

• Data: 2019-07-12 Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Krajowy Rejestr Karny stanowi ważne narzędzie w procesie administrowania sprawiedliwością karną w Polsce, gromadząc dane o osobach skazanych za przestępstwa, przestępstwa skarbowe, a także o tych, którzy zostali objęci innymi formami postępowania karnego. Nasz klient, pan Marcin, ubiega się o wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony, kurs już skończył i jeden z wymaganych papierów to jest zaświadczenie o niekaralności. Nasz klient miał wyrok sądu (zatrzymane prawo jazdy na okres roku i 1000 zł grzywny) za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – wyprzedzanie na trzeciego. Wypadku nie było ani żaden pojazd nie został uszkodzony. Wyrok był około rok temu. Autor pytania zastanawia się więc, czy takie zaświadczenie o niekaralności otrzyma w sądzie. Oczywiście prawo jazdy już ma i grzywna jest wpłacona.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wyrok pracownika ochrony a zaświadczenie o niekaralności

Dane gromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym

Zgodnie z art. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z dnia 24 maja 2000 r. „gromadzone są dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;

4) będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych;

5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654), zwanej dalej »ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich«;

7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;

8) poszukiwanych listem gończym;

9) tymczasowo aresztowanych;

10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich”.

Zobacz też: Niekaralność a mandat

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Postępowanie za popełnienie wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji a praca w ochronie

Z przedstawionej sytuacji wynika, iż wobec naszego klienta było prowadzone postępowanie za popełnienie wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Mając na względzie powołany powyżej przepis ustawy, który reguluje przedmiot wpisu w Krajowym Rejestrze Karnym, można z łatwością zauważyć, że w głównej mierze wpisywane do rejestru są osoby będące sprawcą przestępstwa. Jeżeli  zaś chodzi o wykroczenia, to dopiero prawomocne skazanie na karą aresztu skutkuje wpisem w Rejestrze. Kara aresztu jest bowiem jedną z sankcji przewidzianych w Kodeksie wykroczeń, obok kary ograniczenia wolności oraz kary grzywny i nagany.

Zatem w przypadku prawomocnego skazania za wykroczenie na karę grzywny informacja ta nie jest  wpisywana do Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie z art. 20 ustawy „informacja o osobie, sporządzona na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze, zawiera:

1) dane identyfikujące osobę – nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony, a także numer PESEL;

2) dane osobowe w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że osoba nie figuruje w Rejestrze;

3) datę wydania;

4) nazwisko i imię oraz podpis osoby upoważnionej do jej wydania;

5) pieczęć urzędową”.

Konsekwencją powyższego jest to, iż pan Marcin uzyska z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenie o niekaralności z zaznaczeniem, że nie figuruje on w Rejestrze (Karcie Karnej).

Przykłady

 

Jan Kowalski i wykroczenie drogowe

Jan Kowalski, pracownik korporacji, pewnego dnia został zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym. Postępowanie zakończyło się nałożeniem na niego mandatu karnego oraz punktów karnych. Jako że nie został skazany na karę aresztu, jego dane nie zostały wpisane do Krajowego Rejestru Karnego. Sytuacja ta nie wpłynęła na jego możliwość pracy w sektorze wymagającym zaświadczenia o niekaralności.

 

Ewa Nowak i warunkowe umorzenie

Ewa Nowak, studentka uniwersytetu, znalazła się w trudnej sytuacji prawnej po tym, jak w wyniku nieporozumienia została oskarżona o drobne kradzieże w sklepie. W jej przypadku sąd zdecydował o warunkowym umorzeniu postępowania, uznając jej dotychczasową nieskazitelną postawę i jednorazowy charakter wykroczenia. Mimo to informacja o umorzeniu została wpisana do Krajowego Rejestru Karnego, co wywołało u niej obawy o przyszłe szanse zawodowe. 

 

Tomasz Zieliński i amnestia

Tomasz Zieliński był jedną z osób, które skorzystały z ustawy o amnestii. W przeszłości został skazany za przestępstwo, które obecnie objęte zostało amnestią, co skutkowało umorzeniem postępowania karnego i wykreśleniem danych z Krajowego Rejestru Karnego. Dzięki temu Tomasz mógł rozpocząć nowe życie bez ciężaru przeszłości, aplikując na stanowiska, które wcześniej były dla niego niedostępne z powodu wpisów w rejestrze karnym. 

Podsumowanie

 

Jak widać, wpis do KRK nie zawsze jest konieczny wobec osób, które przekroczyły prawo. Bardzo często można bez problemu dostać zaświadczenie o niekaralności, nawet jeśli wcześniej otrzymało się np. mandat.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w zrozumieniu, jak Twoja sprawa może wpłynąć na wpis w Krajowym Rejestrze Karnym? Skorzystaj z naszych porad prawnych on-line! Poznaj naszą ofertę, a w tym celu opisz swój problem na formularzu zamieszczonym poniżej.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym - Dz.U. 2000 nr 50 poz. 580
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »