Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrok nakazowy za złe parkowanie a niekaralność

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-10-03

Zostałem ukarany za złe parkowanie i nieudzielenie informacji, co do osoby poruszającej się samochodem (art. 96 § 3 K.w.). Dostałem wyrok nakazowy zapłacenia niewielkiej grzywny. Czy ten wyrok ma wpływ na moją niekaralność? Jestem nauczycielem i interesuje mnie, czy zostanę wpisany do KRK.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Z treści Pana pytania wynika, iż sąd nie wymierzył Panu kary aresztu, która to kara jest przewidziana w katalogu kar w Kodeksie wykroczeń.

Powyższy fakt ma dla Pana istotne znaczenie, albowiem zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym:

„Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej"Rejestrem".

2. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;

4) będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych;

5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.), zwanej dalej"ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich";

7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;

8) poszukiwanych listem gończym;

9) tymczasowo aresztowanych;

10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

3. W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.).”

Krajowy Rejestr Karny zawiera dane o osobach prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu (art. 1 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy).

Z drugiej jednak strony będzie Pan uważany za osobę karaną, jednakże bez żadnych negatywnych konsekwencji, albowiem wpis taki nie może być nigdzie odnotowany. KRK będzie czyste. Zgodnie z art. 46 Kodeksu wykroczeń ukaranie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary.

Może Pan jednak spać spokojnie, albowiem fakt formalnego Pana ukarania nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia Pana niekaralności odnotowanej w Krajowym Rejestrze Karnym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Na przejściu dla pieszych potrąciłem mężczyznę, który był pod wpływem alkoholu. Zabrało go pogotowie, ale po prześwietleniu, jeszcze tego samego dnia...

Kradzież w sklepie - nagranie z monitoringu a złapanie na gorącym uczynku

Czy jeśli kradłam w sklepie i właściciel sklepu ma nagranie z monitoringu, na którym to widać, to czy mogą mnie ukarać, jeśli nie zostałam...

 

Uszkodzenie samochodu na parkingu i ucieczka

Uszkodzenie samochodu na parkingu i ucieczka

Syn uderzył w stojący na parkingu samochód, nie było w nim ludzi. Uciekł z miejsca kolizji. Jakie konsekwencje mu grożą za taki czyn?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »