Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura policyjna a skazanie prawomocnym wyrokiem

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2017-11-01

Przepracowałem 20 lat w policji, obecnie jestem na emeryturze policyjnej. Rok temu zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Jak dotąd otrzymuję emeryturę policyjną, jeśli jednak dostanę powiadomienie o odebraniu emerytury, co mogę zrobić? Czy jest jakaś szansa, aby mi jej nie odebrano? Mam trudną sytuację rodzinną i poważne problemy ze zdrowiem. Czy są jakieś środki odwoławcze?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik

Niestety, ze względu na konstrukcję przepisu, który stanowi podstawę do odebrania Panu emerytury „policyjnej”, nie ma szans na uniknięcie przewidzianych w nim konsekwencji.

Artykuł 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 708 z późn. zm.) stanowi, że „skazanie emeryta albo rencisty prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione przed zwolnieniem ze służby, powoduje utratę prawa do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy”.

Zgodnie z dalszymi zapisami cytowanego wyżej przepisu o skazaniu emeryta lub rencisty wyrokiem, o którym mowa wyżej, prezes sądu zawiadamia, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, organ właściwy w sprawach zaopatrzenia emerytalnego. Wówczas organ stwierdza wygaśnięcie prawa do emerytury.

Jedyną i wyłączną przesłanką utraty prawa do emerytury w tym przypadku jest prawomocne skazanie za przestępstwo umyślne, o którym mowa w przepisie. Nie wymaga się spełnienia dodatkowych przesłanek ani też nie uzależnia utraty prawa do emerytury od odrębnej, uznaniowej decyzji organu rentowego Policji. Jeśli tylko pojawi się taki wyrok, były policjant traci swoje uprawnienia, a organ jedynie ten fakt potwierdza. Nie bada sytuacji materialnej byłego funkcjonariusza. Nie uzależnia jej od dodatkowych okoliczności sprawy itp.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nie może Pan zatem skutecznie zatrzymać emerytury, bowiem staje się to faktem z chwilą uzyskania prawomocności przez wyrok skazujący, a mieszczący się w dyspozycji przepisu art. 10 ust. 2 ustawy, o której tu mowa. Nie ma zatem możliwości odwołania się od tej sytuacji, która jest wynikiem nie decyzji organu rentowego, a powstałego na skutek wydania skazującego wyroku stanu faktycznego.

Jednak, zgodnie z art. 10 ust. 4 i 5 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji w przypadku, o którym mowa w ust. 2 art. 10 ustawy, emeryt albo rencista nabywa prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przy ustalaniu prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, która osiągnęła wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, uwzględnia się również okresy pobierania emerytury lub renty inwalidzkiej, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe ustalone na zasadach określonych w art. 5-7 i 10 ustawy o FUS, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania tych świadczeń.

Niestety, to jedyna na chwilę obecną możliwość otrzymania środków do życia po prawomocnym skazaniu byłego policjanta.

Oczywiście, sam fakt utraty prawa do emerytury jest potwierdzany w drodze decyzji administracyjnej organu rentowego, a ta jest zaskarżalna do sądu okręgowego, o czym strona zawsze jest informowana w decyzji. Jednak w tym konkretnym wypadku kwestią sporną mogłaby być data utraty prawa do emerytury lub zakwalifikowanie przez organ rentowy skazania, jako skazania, które mieści się w dyspozycji art. 10 ust. 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »