Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje kradzieży powyżej 500 zł

Autor: Katarzyna Bereda

W dniu dzisiejszym zostałam przyłapana na przestępstwie kradzieży powyżej 500 zł. Chciałabym się poddać dobrowolnie karze, czy jest taka możliwość? Jestem nauczycielem i nie wiem, jak dalej mogłaby się rozwinąć ta sytuacja. Proszę o informacje jakie konsekwencje mnie czekają za kradzież rzeczy o wartości powyżej 500 zł.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje kradzieży powyżej 500 zł

Wartość skradzionego przedmiotu

Wszystko zależy od tego, jakiej wartości był skradziony przedmiot. Zgodnie bowiem z treścią art. 278 § 1 Kodeksu karnego „kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Jak wynika z opinii doktryny, red. Grześkowiak, kradzież ma charakter czynu przepołowionego. Od 15.11.2018 r. kryterium przepołowienia uległo zmianie. Na mocy ustawy z 4.10.2018 r. o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw powrócono do progu kwotowego, który został określony na poziomie 500 zł. Z uwagi na powyższe, jeżeli przedmiot, który został skradziony, opiewa na wartość niższą aniżeli 500 zł, należy mówić o wykroczeniu. Jeżeli na wyższą, tak jak Pani wskazała, należy mówić o przestępstwie, a więc powyższej regulacji. Proszę jednak pamiętać, iż jeśli sprawca zabiera jednym czynem kilka rzeczy, to należy uwzględniać ich wartość łączną.

Jeżeli przedmiot opiewał na kwotę bardzo zbliżoną do 500 zł, możemy także mówić o przypadku mniejszej wagi na podstawie § 3, gdzie „w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Wypadek mniejszej wagi zachodzi wówczas, gdy czyn wyczerpuje znamiona podstawowego typu przestępstwa, ale charakteryzuje się „przewagą łagodzących elementów przedmiotowo-podmiotowych”, zwłaszcza należących do znamion danego typu przestępstwa, które sprawiają, że czyn „nie przybiera zwyczajnej postaci, lecz zasługuje na znacznie łagodniejsze potraktowanie”, jest „przestępstwem o mniejszym ładunku społecznej ujemności”.

Zobacz też: Co grozi nieletniemu za kradzież poniżej 500 zł

Społeczna szkodliwość kradzieży

Dla ustalenia tych okoliczności należy korzystać z kryteriów oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu z art. 115 § 2 Kodeksu karnego, odnosząc je do danego typu przestępstwa, przy założeniu, że wypadek mniejszej wagi musi wykazywać stosunkowo niski ładunek społecznej szkodliwości w porównaniu z czynem zakwalifikowanym jako typ podstawowy tego samego przestępstwa. „Wypadek mniejszej wagi jest stanem pośrednim między brakiem treści materialnej przestępstwa a stanem uznawanym za przestępstwo typu podstawowego”, jest to czyn, w którym „stopień społecznej szkodliwości oraz wina sprawcy są znacznie niższe niż w przypadku typu podstawowego, a nie są jeszcze subminimalne, jak w razie znikomości tych znamion, zupełnie odejmującej czynowi charakter przestępczy” (wyr. SA w Krakowie z 5.6.2002 r., sygn. akt II AKa 128/02).

Przeczytaj też: Mandat za kradzież w sklepie konsekwencje

Dobrowolne poddanie się karze

Z uwagi na powyższe może Pani powołać się na niniejsze okoliczności. Jeżeli jednak została Pani złapana na tzw. gorącym uczynku i przyznała się Pani do winy, to jak najbardziej może Pani podda się dobrowolnie karze, co sprawi, iż co do zasady nie będzie przeprowadzone postępowanie sądowe, a prokurator od razu skieruje do sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze z ustaloną z Panią karą za niniejsze.

Zgodnie bowiem z art. 335 § 1 Kodeksu postępowania karnego jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, czynności dowodowych dokonuje się jedynie w niezbędnym do tego zakresie. W każdym jednak wypadku, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, należy przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby z udziałem biegłego, przeszukania lub czynności wymienionych w art. 74 § 2 pkt 1 w stosunku do osoby podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu. Prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających również prawnie chronione interesy pokrzywdzonego. Uzgodnienie może obejmować także wydanie określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu.

Z uwagi na powyższe, jeżeli przyznała się Pani do winy, wartość przedmiotu nie jest znaczna i sprawa nie budzi wątpliwości, proszę porozmawiać z prokuratorem, iż chce Pani dobrowolnie poddać się karze. Prokurator zapewne wyrazi na to zgodę – jeżeli wszystko zostało wyjaśnione. Kara wtedy jest znacznie niższa i ustalona wspólnie z Panią.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl