Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kradzież odzieży w sklepie - co mnie czeka i jakie poniosę konsekwencje?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-07-05 • Aktualizacja: 2022-09-27

Wczoraj dopuściłam się próby kradzieży ze sklepu odzieżowego jednej rzeczy. Jutro mam zeznanie na policji. Co mam mówić? Jest mi ogromnie wstyd. Czy grozi mi zatrzymanie lub więzienie? Pan z tego sklepu sprawdził monitoring i stwierdził, że byłam też tydzień temu i oskarża mnie o wszystko, co stało się złego od tego czasu. Przyniósł mi listę zaginionych rzeczy i powiedział, że też będę za to odpowiadać, bo ktoś musi. Czy tak będzie? Czy mój zakład pracy lub ktoś inny będzie o tym powiadomiony? Proszę o pomoc o informacje co mnie czeka i jakie poniosę konsekwencje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kradzież odzieży w sklepie - co mnie czeka i jakie poniosę konsekwencje?

Kradzież rzeczy ruchomej i jej wartość

Wszystko zależy od tego, jakiej wartości był skradziony przedmiot. Zgodnie bowiem z treścią art. 278 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) „kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Przedmiotem wykonawczym kradzieży z art. 278 § 1 K.k. jest cudza rzecz ruchoma. Pojęcie rzeczy ruchomej należy rozumieć w znaczeniu cywilnoprawnym, z uwzględnieniem art. 115 § 9 K.k. Rzecz jest cudza wówczas, gdy nie stanowi własności sprawcy (A. Marek, T. Oczkowski, w: Zawłocki (red.), System, t. 9, 2015, s. 73). Wśród cudzych rzeczy ruchomych przedmiotem wykonawczym kradzieży nie może być rzecz zgubiona, która podlega ochronie w art. 284 § 3 K.k. Nie jest też możliwa kradzież rzeczy niczyjej, ponieważ nie jest ona rzeczą cudzą i może być legalnie nabyta na własność przez zawłaszczenie (art. 181 KC).

Jak wynika z opinii doktryny (red. Grześkowiak), kradzież ma charakter czynu przepołowionego. Od 15.11.2018 r. kryterium przepołowienia uległo zmianie. Na mocy ustawy z 4.10.2018 r. o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2077) powrócono do progu kwotowego, który został określony na poziomie 500 zł.

Zobacz też: Co grozi za kradzież w sklepie nieletniemu

Wykroczenie – kradzież rzeczy do 500 zł

Z uwagi na powyższe, jeżeli przedmiot, który został skradziony, opiewa na wartość niższą niż 500 zł, należy mówić o wykroczeniu.

Proszę jednak pamiętać, iż jeśli sprawca zabiera jednym czynem kilka rzeczy, to należy uwzględniać ich wartość łączną [wyr. SN(7) z 26.6.1987 r., sygn. akt WRN 15/87].

Zgodnie bowiem z treścią art. 119 § 1 Kodeksu wykroczeń (w skrócie K.w.) „kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Ustawodawca w komentowanym przepisie uregulował odpowiedzialność za wykroczenie polegające na kradzieży lub przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej, której wartość nie przekracza 500 zł (art. 119 § 1 K.w.).

Umyślne popełnienie kradzieży odzieży

Podnieść przy tym należy, iż wykroczenia określone w art. 119 § 1 K.w. można popełnić wyłącznie umyślnie. Wniosek ten wynika z istoty czynów zabronionych unormowanych w tym przepisie. W związku z tym słusznie przyjmuje się w orzecznictwie, że wykroczenie z art. 119 § 1 K.w. należy do wykroczeń kierunkowych, które mogą być popełnione wyłącznie w zamiarze bezpośrednim. Podmiotową cechą kradzieży jest zabór w celu przywłaszczenia, czyli chęć włączenia skradzionego mienia do majątku sprawcy lub postąpienia z nim jak z własnym (tak SN w wyr. z 29.10.2001 r., sygn. akt III KKN 364/01). Za aktualne uznać należy zatem poglądy upatrujące istotę zamiaru przywłaszczenia w dążeniu do osiągnięcia możności dowolnego postępowania z rzeczą, a nie osiągnięciem korzyści majątkowej (tak S. Łagodziński, glosa do uchwały SN z 23.4.1998 r., s. 105). Zabór mienia z zamiarem jego niezwłocznego porzucenia oznacza, że sprawca zamierza postąpić z nim jak właściciel, a w związku z tym celem jego działania jest przywłaszczenie tego mienia (tak SN w uchwale z 23.4.1998 r., sygn. akt I KZP 1/98).

Z uwagi na powyższe, a także okoliczność, iż w doktrynie dopuszcza się także możliwość występowania zamiaru ewentualnego w przypadku analizowanych wykroczeń, np. co do tego, czy dana rzecz stanowi cudzą własność (zob. M. Bojarski, w: M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń, 2016, s. 889), podnoszę, iż powinna Pani ewentualnie bronić się w zakresie wartość przedmiotu.

Jeżeli nie przekracza on wartość 500 zł, niniejsze stanowi jedynie wykroczenie. Jeżeli nie była Pani wcześniej karana, to powinna Pani wnioskować o jak najniższy wymiar kary – grzywnę.

Wątpliwości co do kradzieży

Co do pozostałych przedmiotów, jeżeli nie została Pani złapana na gorącym uczynku i nie pobrała ich Pani faktycznie, proszę na niniejsze wskazać, bowiem jak wynika z treści art. 5 Kodeksu postępowania karnego:

„§ 1. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.

§ 2. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego”.

Aby przypisać Pani winę za pozostałe kradzieże, organ ściągania lub sklep, który poniósł szkodę, powinien to należycie udowodnić.

Jednocześnie podnoszę, iż jeżeli jest Pani osobą pełnoletnią, nikt nie powinien zostać powiadomiony o niniejszym czynie, chyba że sąd zastosowałby środek karny o publicznym powiadomieniu o treści wyroku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »