Pieniądze za niepublikowanie nagich zdjęć, jak przeciwstawić się przestępcy?

Autor: Katarzyna Talkowska

Poznałem dziewczynę w internecie. W przypływie jakiegoś szaleństwa wysłałem jej swoje nagie zdjęcia. Teraz jestem szantażowany, ale nie przez nią, tylko przez mężczyznę. Chce 5 tys. euro. Posłałem mu 100 euro – on chce więcej. Co mam zrobić? Powiedział, że wszystko opublikuje, gdzie tylko się da, wszędzie i wyśle rodzinie. Jestem przerażony i nie wiem, jak mu się przeciwstawić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pieniądze za niepublikowanie nagich zdjęć, jak przeciwstawić się przestępcy?

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

W pierwszej kolejności należy zastosować najdalej idącą formę obrony – złożenie przez Pana zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Takie zawiadomienie należy złożyć w formie pisemnej i wysłać do prokuratury właściwej ze względu na Pana miejsce zamieszkania lub prokuratury właściwej ze względu na miejsce, w którym wysłał Pan zdjęcia. Do tego zawiadomienia należy załączyć korespondencję wymienioną z tą osobą.

Zmuszanie do określonego działania, groźby bezprawne

Aktualnie można mówić o zrealizowaniu znamion przestępstwa określonego w art. 191 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1138) – kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Pojęcie groźby bezprawnej rozumieć należy w sposób zdefiniowany w art. 115 § 12 Kodeksu karnego. W tym miejscu warto jedynie położyć nacisk na wymóg bezprawności groźby, wykluczający realizację znamion w tych wypadkach, w których zachowanie zmuszającego polega na zapowiedzi podjęcia działań uzasadnionych w świetle prawa, a zarazem niebędących środkiem służącym do przełamania woli człowieka w innej sprawie (niezwiązanej z przedmiotem groźby). Nie stanowi zatem groźby bezprawnej np. zapowiedź skierowania sporu na drogę sądową czy wszczęcia postępowania egzekucyjnego wraz ze wskazaniem potencjalnych (i realnych) ich następstw, o ile w istocie zmierza ono do uzyskania tego, co drugiej stronie się słusznie należy, a nie do zmuszenia adresata groźby do innej, pożądanej przez sprawcę aktywności lub pasywności. Groźba bezprawna, o której mowa, musi wywoływać obawę jej spełnienia, skoro charakteryzuje ona zachowanie sprawcy zmierzające do przełamania wolności decyzyjnej innej osoby. Trudno byłoby natomiast przyjąć, aby groźba „niepoważna” (niezdolna do wywołania obawy), była środkiem nadającym się do oddziaływania na wolność decyzyjną innego człowieka (zob. J. Giezek [w:] Kodeks karny..., red. J. Giezek, 2021, s. 910-911). Zarówno w przypadku groźby karalnej, jak i pozostałych przypadków groźby bezprawnej, konieczne jest stwierdzenie takiej obawy jej spełnienia, którą można nazwać uzasadnioną.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przestępstwo utrwalania i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby

Natomiast jeżeli doszłoby do rozpowszechniania przesłanych materiałów, to wówczas mamy do czynienia z przestępstwem z art. 191a § 1 – kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Co ważne, ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego, czyli aby postępowanie zostało wszczęte, musi Pani złożyć wniosek, tj. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Oszustwo, wyłudzenie

Z uwagi na to, że przekazał Pan środki pieniężne, to również mamy w sprawie wyczerpane znamię czynu zabronionego z art. 286 § 1: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. W tym zakresie do zawiadomienia powinien Pan dołączyć potwierdzenie przelania kwoty na rachunek bankowy tamtej osoby.

Oprócz tego warto byłoby wezwać np. przez komunikator tę osobę do zaprzestania naruszeń Pana dóbr osobistych. Najważniejsze, to aby nie dał się Pan zastraszyć i szybko powiadomił odpowiednie instytucje.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »