Czy mogę wnieść skargę na prokuraturę w sprawie odmowy złożenia skargi nadzwyczajnej do SN?

• Data: 2023-06-23 Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Czy można złożyć skargę na prokuraturę krajową w sprawie odmowy złożenia skargi nadzwyczajnej do SN? Prokuratura krajowa nie zapoznała się z aktami sprawy. Odpowiedź jest ogólnikowa i tak jakby pisana z formularza, bo ja nie pisałem zarzutów co do faktów i dowodów, nawet o tym wspomniałem, że nie może być takich zarzutów i tej kwestii nie dotykaliśmy. A tymczasem prokuratura pisze o moich zarzutach materialnych i proceduralnych, które podstawą skargi jak najbardziej mogą być! Zamiast odnieść się do tych zarzutów materialnych i procesowych, to napisali „z automatu”, chyba nawet dobrze nie czytając naszego pisma, bo tak to wygląda.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy mogę wnieść skargę na prokuraturę w sprawie odmowy złożenia skargi nadzwyczajnej do SN?

Skarga kasacyjna

Zgodnie z art. 3983 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących podstawach:

1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;

2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

§ 2. Prokurator Generalny może oprzeć skargę kasacyjną na podstawach określonych w § 1, jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego, Rzecznik Praw Obywatelskich - jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela, a Rzecznik Praw Dziecka - jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia praw dziecka.

§ 3. Podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów”.

Natomiast w myśl art. 3983 § 2 „Prokurator Generalny może oprzeć skargę kasacyjną na podstawach określonych w § 1, jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego”.

Wyroki sądowe w tematyce skargi kasacyjnej

Nadto wskazuję:

„Stosownie do art. 3983 § 2 k.p.c., Prokurator Generalny może oprzeć skargę kasacyjną na podstawach określonych w § 1, jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego.

Możliwość wniesienia przez Prokuratora Generalnego skargi kasacyjnej, w każdej sprawie i we własnym imieniu wynika z funkcji i zadań tego podmiotu, polegających na ochronie interesu publicznego. Została jednak ograniczona przez ustawodawcę przez wprowadzenie dodatkowej przesłanki, sprowadzającej się do konieczności wykazania przez Prokuratora Generalnego kwalifikowanego skutku naruszenia przytoczonych w skardze podstaw, a zatem istnienia związku między wydaniem kwestionowanego orzeczenia a naruszeniem podstawowych zasad porządku prawnego. Podstawowe zasady porządku prawnego to nie tylko zasady konstytucyjne (fundamentalne), ale także naczelne reguły rządzące poszczególnymi dziedzinami prawa: cywilnego, rodzinnego, pracy, a także prawa procesowego” (postanowienie SN z dnia 28 czerwca 2019 r., sygn. akt IV CSK 195/18).

Zauważyć należy również, że „o oczywistej zasadności skargi nie może świadczyć również naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. Wyłączenie w art. 3983 § 3 k.p.c. z podstaw skargi kasacyjnej zarzutów dotyczących oceny dowodów pozbawia skarżącego możliwości powoływania się na zarzut naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów przewidzianej w art. 233 § 1 k.p.c. Przepis art. 3983 § 3 k.p.c. wprawdzie nie wskazuje expressis verbis konkretnych przepisów, których naruszenie, w związku z ustalaniem faktów i przeprowadzaniem oceny dowodów, nie może być przedmiotem zarzutów wypełniających drugą podstawę kasacyjną, nie ulega jednak wątpliwości, że obejmuje on art. 233 k.p.c., bowiem właśnie ten przepis określa kryteria oceny wiarygodności i mocy dowodów. Skoro w myśl art. 3983 § 3 k.p.c. podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów, nie mogą one zatem przemawiać również za oczywistą zasadnością skargi. W przeciwnym razie zachodziłby dysonans między etapem przedsądu a późniejszym rozpoznaniem podstaw kasacyjnych z ograniczeniem wynikającym z tego przepisu, a także wobec związania ustaleniami stanu faktycznego, na którym oparto zaskarżony wyrok” (postanowienie SN z dnia 20 marca 2019 r., sygn. akt I UK 89/18).

Nie sposób również pominąć faktu, że „zarzuty naruszenia przepisów postępowania mogą być podstawą skargi kasacyjnej jedynie wówczas, gdy uchybienie przepisom postępowania mogło mieć istotny wpływ na wynik postępowania (art. 3983 § 2 k.p.c.). Wynika stąd konieczność odpowiedniego zredagowania każdego z zarzutów naruszenia przepisów postępowania, poprzez wskazanie, jaki wpływ na sposób rozstrzygnięcia sprawy miały zarzucane przez skarżącego uchybienia procesowe” (wyrok SN z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. akt IV CSK 679/13).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Brak zgody na stanowisko prokuratora

Prokurator krajowy wskazał w piśmie, iż nie wykazał Pan w swoim piśmie, jakoby zostały naruszone podstawowe zasady porządku prawnego. Jeżeli jednak nie zgadza się Pan z takim stanowiskiem, a co zostało uwidocznione w opisie sytuacji, można spróbować złożyć skargę w tym zakresie.

Zgodnie z art. 33 § 2 Prawa o prokuraturze „w sprawach czynności prowadzonych przez prokuratora w Prokuraturze Krajowej lub w Głównej Komisji prokuratorem nadrzędnym jest Prokurator Generalny”. Zaś w myśl art. 186 §1 ww. ustawy „skargi lub wnioski dotyczące prokuratora rozpoznaje prokurator bezpośrednio przełożony”.

Niemniej jednak nie gwarantuję, że taka skarga zostanie uznana za zasadną. W mojej osobistej ocenie prokurator podjął analizę (nie możemy uznać, że jej nie podjął) zasadności wniesienia skargi kasacyjnej, a następnie w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdził niezasadność wniesienia takiej skargi. Nie sposób jednak uznać, że Pana argumenty wyrażone w we wniosku do złożenia skargi nie zasługują jednak na akceptację, ponieważ, chociażby częściowo, ale należy się z nimi zgodzić.

Jak widać, prokurator dopełnił czynności formalnych, wątpliwości budzi natomiast jedynie ocena merytoryczna sprawy. Istotnym dla sprawy jest ustalenie, czy rzeczywiście zostały naruszone podstawowe zasady porządku prawnego, co jest warunkiem, aby prokurator był uprawniony do wniesienia skargi kasacyjnej. W skardze musiałby Pan zatem wskazać, że wykazał naruszenie podstawowych zasad porządku prawnego (wskazać te wykazanie), a prokurator nieprawidłowo odmówił tym okolicznościom przyznania ,,naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego”.

Skarga na prokuratora generalnego

W przypadku wniesienia skargi na prokuratora zostanie zweryfikowane, czy dany podmiot dopełnił wszystkich kwestii proceduralnych wymaganych w przypadku wpłynięcia wniosku o złożenie skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego. Zaznaczam również, że ewentualną skargę na prokuratora należy wnieść jak najszybciej, aby w przypadku dokonania określonych ustaleń i rewizji stanowiska można było zachować czas na wniesienie skargi kasacyjnej. W tym miejscu podkreślam, że termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka wynosi sześć miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli strona zażądała doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem – od chwili doręczenia orzeczenia stronie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »