Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak dowiedzieć się czy pracownik ma zabrane prawo jazdy?

Michał Kowalski • Opublikowane: 2018-07-30

Pracownik urzędu gminy ma umowę na używanie swojego prywatnego samochodu do celów służbowych, pobiera za to (niewielkie) pieniądze z budżetu gminy. Nieoficjalnie się dowiedziałem, że zatrzymano mu prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Mimo to składał stosowne oświadczenie i pobierał pieniądze. W rozmowie z przełożonym nie przyznał się do tego, stwierdził, że ma pojazd w naprawie. Naczelnik jednego z wydziałów nadmienił wójtowi, że ten pracownik ma zatrzymane prawo jazdy, ale temat ucichł. Jako sekretarz gminy do kogo mam wystąpić, aby uzyskać pełną informację? Wydział komunikacji zasłania się ochroną danych osobowych, więc nie mam od nich potwierdzenia. Po drugie, czy to jest wyłudzenie i należy zgłosić tę sprawę do prokuratury? Czy zwolnić pracownika, jak się przyzna w rozmowie? Jaki kierunek działań podjąć, aby rozwiązać problem?

Michał Kowalski

»Wybrane opinie klientów

Szybkie i profesjonalne odpowiedzi, które mnie satysfakcjonowały. Bardzo grzeczny stosunek do klienta. Dziękuje.
Barbara
Polecam. Szybka profesjonalna porada prawna.
Katarzyna
Szybka odpowiedź i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Lucyna, 62 lata, nauczyciel
Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka

W pierwszej kolejności należy wskazać, że rejestry zatrzymanych praw jazdy prowadzone są przez samorządowe jednostki organizacyjne, które wydają prawa jazdy – urzędy miejskie lub starostwa powiatowe. Udostępnienie danych zawartych w tym rejestrze musi być zgodne z ustawą o dostępie do informacji publicznej, niemniej jednak wymaga również poszanowania ustawy o ochronie danych osobowych. Informacja o zatrzymaniu prawa jazdy (wynikająca z decyzji administracyjnej starosty wydanej na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami) stanowi tzw. wrażliwe dane osobowe, które podlegają ograniczonemu przetwarzaniu. W konsekwencji udostępnienie takiej informacji jest dopuszczalne wyłącznie w poniższych przypadkach, gdy:

  • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
  • przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony (brak jest takiego przepisu w opisanym przypadku);
  • przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora;
  • jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów i innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tych organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku z ich działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych;
  • przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem (pracodawca, zwalniając pracownika, w razie skierowania sprawy do sądu nie dochodzi w nim swoich praw);
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych (tu: organu prowadzącego rejestr) odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie;
  • przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych;
  • przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą;
  • jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; publikowanie wyników badań naukowych nie może następować w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały przetworzone;
  • przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym (art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych).

Żaden z powyższych przypadków nie zachodzi w opisanym stanie faktycznym, stąd brak jest możliwości pozyskania przez pracodawcę odpowiednich informacji z rejestru zatrzymanych praw jazdy. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie może podjąć dalszych działań w sprawie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne. Co więcej, jak każdy inny pracownik, powinien on dbać o dobro zakładu pracy i chronić jego mienie (art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy).

Pobieranie środków pieniężnych od pracodawcy tytułem używania samochodu prywatnego do celów służbowych, mimo że pojazd nie był w ten sposób używany, stanowi niewątpliwie ciężkie naruszenie ww. obowiązków, tym bardziej rażące, że popełnione przez pracownika samorządowego, od którego należy wymagać podwyższonych standardów dbałości o mienie pracodawcy (które jest mieniem publicznym).

Jednocześnie działanie pracownika doprowadza pracodawcę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem publicznym przez wprowadzenie go w błąd, w celu uzyskania korzyści przez pracownika. Zachowanie pracownika może więc nosić znamiona przestępstwa oszustwa (art. 286 Kodeksu karnego). W pierwszej kolejności warto więc zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa.

Niezależnie od kwalifikacji karnej zachowanie pracownika stanowi niewątpliwie podstawę do rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (tzw. zwolnienie dyscyplinarne – art. 53 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Naruszeniem tym jest brak dbałości o środki publiczne i naruszenie obowiązku dbania o mienie zakładu pracy polegające na opisanym wyżej zachowaniu (przyczyny rozwiązania stosunku pracy należy szczegółowo i zrozumiale wskazać we wręczanym pracownikowi oświadczeniu o rozwiązaniu). Jeżeli pracownik przyzna się do tego zachowania, wówczas warto potwierdzić ten fakt notatką służbową, co będzie stanowiło wystarczającą podstawę do rozwiązania z nim stosunku pracy. Rozwiązanie stosunku pracy będzie można zastosować także, jeżeli ujawnią się inne okoliczności pozwalające przyjąć, iż do takiego naruszenia doszło – np. wiarygodne informacje posiadane przez osobę trzecią. Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia może nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia, w którym pracodawca powziął informację o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie (art. 53 § 2 Kodeksu pracy).

W toku postępowania zarówno prokuratura, jak i sąd pracy będą uprawnione do pozyskania odpowiednich informacji z rejestru zatrzymanych praw jazdy.

Na marginesie dodam, że jeśli pracodawca wzbrania się przed rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia, wówczas może zastosować mniej dolegliwy środek, a mianowicie wypowiedzenie stosunku pracy. W oświadczeniu o wypowiedzeniu należy wówczas podać analogiczną przyczynę rozwiązania stosunku pracy, jaka byłaby podana w oświadczeniu o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wyrobienie paszportu, czy konsul RP może zatrzymać osobę poszukiwaną?

W 2005 r. wyjechałem do Anglii. W 2006 r. dowiedziałem się, że toczy się przeciwko mnie postępowanie karne o czyn z art. 286 § 1 K.k. Na...

Mój chłopak wyzywa mnie i grozi, że mnie zniszczy

Mój chłopak wyzywa mnie i grozi, że mnie zniszczy. Powiedział, że ma kolegów, którzy są w stanie zrobić mi wszystko. Mówi, że ma kogoś...

Jak udowodnić swoją niewinność?

Moja ponad 90-letnia babcia, którą się opiekuję z żoną bardzo często oskarża mnie, że się nią nie opiekujemy jak trzeba. Mój brat, z którym...

Zaświadczenie o niekaralności - wymóg ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Jestem zatrudniona od prawie 3 lat w prywatnym żłobku. Od stycznia tego roku weszła nowa ustawa żłobkowa i mój pracodawca żąda od nas dostarczenia...

Uszkodzenie mienia hotelowego

Zostałem skazany z art. 288 § 1 Kodeksu karnego na karę grzywny i zwrot 9000 zł poszkodowanemu za uszkodzenie mienia hotelowego. W tej samej...

Obraźliwe słowa w tytule przelewu alimentów

Jestem po rozwodzie i mam przyznane alimenty. Od kilku miesięcy były mąż wpisuje obraźliwe słowa w tytule przelewu. Co mam zrobić?

Weryfikacja prawdziwości złożonego wniosku kredytowego

Trzy miesiące temu uzyskałam kredyt gotówkowy w wysokości 30 tys. zł. W zeszłym tygodniu u mojego pracodawcy zjawił się przedstawiciel banku,...

Konsekwencje prawne kradzieży

Ktoś ukradł w sklepie towar wartości około 400 zł, zarejestrowały go kamery monitoringu. Przy następnej wizycie w sklepie ekspedientka rozpoznała...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »