Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nakłanianie do aborcji

Autor: Marta Wawrzyniak • Opublikowane: 2020-05-22

Byłam w ciąży, usunęłam ją legalnie w Niemczech. Nie chciałam tego zrobić, jednak ojciec dziecka nakłaniał mnie do tego, zaszantażował, że jeśli tego nie zrobię, to odejdzie od nas (tzn. ode mnie i naszego wspólnego syna) i wyjedzie, nie będzie płacił alimentów. Zaszantażował mnie emocjonalnie i namówił do tego, wszystko też zorganizował, zadzwonił do lekarza, zawiózł mnie oraz dał pieniądze na zabieg (w historii wyciągu bankowego jest, jak dzień–dwa przed zabiegiem pobiera z bankomatu kwotę na zabieg). W dokumentach w klinice niemieckiej figuruje jako osoba odbierająca mnie po zabiegu oraz osoba, pod której opieką będę znajdować się przez pierwsze 48 godzin po zabiegu. Czy mogę oskarżyć partnera za nakłanianie, zmuszanie i pomoc w aborcji? Czy to, że odbyła się ona w kraju, w którym jest legalna, wyklucza taką możliwość?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nakłanianie do aborcji

Odpowiedzialność osoby nakłaniającej do aborcji

W opisanych przez Panią okolicznościach faktycznych Pani partner może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej w świetle polskich przepisów prawa. Fakt, iż aborcja została wykonana legalnie za granicą, nie wyłącza odpowiedzialności osoby nakłaniającej, pomagającej czy zmuszającej.

Działania opisane przez Panią mogą być ścigane z art. 152 lub 153 Kodeksu karnego, w zależności od sposobu wywierania na Panią wpływu.

„Art. 152.

§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.

§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 153.

§ 1. Kto stosując przemoc wobec kobiety ciężarnej lub w inny sposób bez jej zgody przerywa ciążę albo przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza kobietę ciężarną do przerwania ciąży, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Wszczęcie postępowania przeciwko osobie zmuszającej do aborcji

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 grudnia 2015 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II AKa 401/15 szczegółowo wyjaśnił:

„Przepis art. 152 § 2 k.k. penalizuje zachowanie polegające na udzieleniu kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub nakłanianie jej do tego. Warunki dopuszczalności przerywania ciąży określa Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.). Zgodnie z jej regulacją, przerwania ciąży może dokonać jedynie lekarz, w warunkach i przy spełnieniu przesłanek ujętych w art. 4a ust. 1–10 ustawy. Z treści art. 4a ust. 1 ustawy wynika, że przerwania ciąży lekarz może dokonać tylko wówczas, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, gdy badanie prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu a także wówczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Zatem tylko w wymienionych sytuacjach przerwanie ciąży jest dopuszczalne i taki też charakter - we wskazanych warunkach - ma czynne zaangażowanie osób trzecich w usunięcie ciąży, również poprzez nakłanianie czy pomocnictwo. Wtedy tylko działanie takie jest prawnie obojętne. Podejmowanie takich zachowań w każdej innej sytuacji jest działaniem z naruszeniem przepisów ustawy w rozumieniu art. 152 § 2 k.k.”

Ponadto wskazać także należy, że „[…] przestępstwo z art. 152 § 2 k.k. ma charakter formalny a zatem odpowiedzialność jego sprawcy jest niezależna od tego, czy do przerwania ciąży doszło, czy też nie a jeżeli doszło, to w jakim miejscu - w kraju, czy poza jego granicami. To powoduje, że sprawca występku ujętego w art. 152 § 2 k.k. ponosi odpowiedzialność niezależnie od zaistnienia skutku a zatem także miejsca, gdzie skutek ten miał nastąpić”.

Mając na uwadze powyższe, w opisanej sytuacji może Pani złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, które spowoduje, że przeciwko osobie nakłaniającej do przerwania ciąży zostanie wszczęte postępowanie karne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »