Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadośćuczynienie za fałszywe oskarżenia i pomówienia

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-11-29

Miałam proces karny z art. 107 K.k. Synowa fałszywie oskarżyła mnie o uporczywe nękanie. Sąd mnie uniewinnił. Chcę teraz zawiadomić prokuraturę, że synowa zrobiła mi sprawę karną za niepopełniony czyn. Jak mam napisać takie doniesienie? Jak napisać pozew do sądu cywilnego o pomówienie i zadośćuczynienie za fałszywe oskarżenia, wielomiesięczny proces karny, uszczerbek na zdrowiu? Jakie dokumenty powinnam dołączyć do pozwu? Posiadam odpis wyroku sądowego, rachunki od adwokata, który mnie bronił na sprawie karnej, faktury od psychologa i zaświadczenie lekarskie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zadośćuczynienie za fałszywe oskarżenia i pomówienia

Fałszywe oskarżenie o popełnienie przestępstwa przed organem powołanym do ścigania

W sytuacji gdy stała się Pani ofiarą nieprawdziwych oskarżeń i pomówień posiada Pani uprawnienie do dochodzenia swoich praw zarówno na drodze cywilnej, jak i karnej.

Problematykę fałszywego oskarżenia reguluje art. 234 Kodeks karny (K.k.). Sprawca oskarża (ustnie lub pisemnie) inną osobę o popełnienie przestępstwa powszechnego, wykroczenia. Oskarżenie musi być fałszywe obiektywnie (niezgodne z rzeczywistością) i subiektywnie (sprawca ma świadomość, że oskarżenie jest fałszywe lub przewiduje taką możliwość i na to się godzi).

Sprawca fałszywie oskarża inną osobę przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwa (Policja i inne organy, którym zgodnie z art. 312 K.p.k. lub przepisami szczególnymi przysługują uprawnienia Policji, Żandarmeria Wojskowa, prokurator oraz sąd), przestępstwa skarbowe (zob. art. 115 i 118 K.k.s.), wykroczenia (Policja, straże gminne (miejskie) i inne organy oskarżycielskie określone w art. 17 i 18 K.p.w. lub w przepisach szczególnych, sąd), wykroczenia skarbowe (zob. art. 115 i 118 K.k.s.) oraz przewinienia dyscyplinarne (rzecznicy dyscyplinarni, sądy i komisje dyscyplinarne).

Fałszywe oskarżenie jest przestępstwem formalnym. Dla uznania tego przestępstwa za dokonane nie jest istotne, czy zachowanie sprawcy spowodowało jakiekolwiek skutki, np. w postaci skazania osoby niewinnej. Za popełnienie przestępstwa określonego w art. 234 przewidziana jest kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przestępstwo sankcjonowane w art. 234 ścigane jest z oskarżenia publicznego (z urzędu).

Oznacza to, iż może Pani zawiadomić prokuraturę pisemnie o popełnieniu przestępstwa. Pismo powinno zawierać Pani dane osobowe oraz dane osobowe sprawcy, a także zwięzły opis stanu faktycznego sprawy.

Pozew o naruszenie dóbr osobistych i zadośćuczynienie

Co do pozwu cywilnego:

  • należy powołać się na dokumentację sprawy w postępowaniu karnym;
  • konieczne jest posiłkowanie się zeznaniami świadków.

W wypadku naruszenie dóbr osobistych mamy do czynienia z zadośćuczynieniem. Szkoda nie jest wymierna. Oczywiście sąd może wziąć pod uwagę dotychczas poniesione przez Panią koszty, ale nie one będą stanowić o wysokości zadośćuczynienia. Tutaj decyduje charakter naruszonego dobra i rozmiar krzywdy. Oczywiście pomocne będą zaświadczenia lekarskie z przebytego lub trwającego leczenia psychologicznego.

Zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym”.

Utrata zdrowia na skutek naruszenia dóbr osobistych

Z pewnością cenną dokumentacją będą wszelkie wypisy i zaświadczenia lekarskie z prowadzonego przez Panią leczenia, które konieczne jest do poratowania Pani zdrowia psychicznego. To również Pani, jako strona składająca wniosek jest uprawniona do określenia wysokości zadośćuczynienia za poniesione krzywdy moralne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zarzut porzucenia psa

Wziąłem do domu dwa szczeniaki, po jakimś czasie zdecydowałem się zwrócić jednego właścicielowi. Pech chciał, że w czasie jazdy zatrzymałem się...

 

Oskarżenie o współudział w kradzieży

Mój 19-letni syn został wykorzystany przez znajomego. Ten poprosił go o podwożenie do kilku sklepów (syn chciał zarobić na tym podwożeniu). Później...

 

Podejrzany o przywłaszczenie mienia pracodawcy

Pracowałem w pewnej firmie, jak każdy pracownik na początku otrzymałem laptopa jako narzędzie pracy. Po rozwiązaniu umowy o pracę były pracodawca...

 

Przekroczenie uprawnień przez ochroniarzy

Wczoraj ochrona meczu nie chciała wpuścić mojego syna na mecz, bo był po kilku piwach. Próbował kulturalnie przekonać ochroniarzy, ale ci rzucili go na...

 

Fałszywe faktury, podszywanie się pod inną firmę, oskarżenie o kradzież

Zostałam oskarżona o kradzież. Policja przyszła do pracy, zastraszano mnie i kazano mi dobrowolnie poddać się karze. Wcześniej byłam...

 

Wezwanie na policję jako podejrzany za podrobienie podpisu

Wezwanie na policję jako podejrzany za podrobienie podpisu

Brat posądza mnie o to, że na jego wniosku o pozwolenie na budowę garażu podpisałem się za niego. Właśnie otrzymałem wezwanie na policję jako...

Oskarżenie o zniszczenie mienia

Oskarżony o zniszczenie mienia, groźby w stosunku do byłej żony i partnera. Czy istnieje możliwość zastosowania art. 387 Kodeksu postępowania...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »