Jak sprawdzić czy obowiązuje zakaz opuszczania kraju?

Złożyliśmy wniosek do KRK o wydanie zaświadczenia o mężu na temat odbycia kary i poszukiwania listem gończym. Odpowiedź zawiera nieprawidłowe dane – jak je sprostować. Poza tym jak sprawdzić, czy męża obowiązuje zakaz opuszczania kraju? Nie wiemy, czy może odebrać paszport.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak sprawdzić czy obowiązuje zakaz opuszczania kraju?

Błąd w Krajowym Rejestrze Karnym

Wszelkie kwestie dotyczące tzw. karty karnej uregulowane zostały w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym.

Ustawodawca przewidział sytuację, gdy mogło dojść do błędnego wpisania danych do rejestru, i procedurę zmierzająca do zmiany tego stanu. I tak art. 18 ustawy stanowi:

„1. W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo wprowadzenia do Rejestru danych osobowych lub danych o podmiotach zbiorowych sprzecznych z treścią orzeczenia lub nieodpowiadających zapisom w odpowiednich aktach przeprowadza się postępowanie w celu ustalenia prawidłowych danych. Adnotację o wszczęciu takiego postępowania umieszcza się na odpowiedniej karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu.

2. Prawomocna decyzja, rozstrzygająca o sprostowaniu, stanowi podstawę do dokonania zmiany odpowiednich zapisów na karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu.

3. Sprostowanie oczywistych błędów pisarskich i innych omyłek nie wymaga przeprowadzenia postępowania, jeżeli następuje z urzędu lub jest zgodne z wnioskiem strony. Czynność taką utrwala się w formie adnotacji na właściwej karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu, a o jej dokonaniu zawiadamia się stronę”.

Sprostowanie w Krajowym Rejestrze Karnym

Rejestr prowadzi Minister Sprawiedliwości. W zakresie określonym w niniejszej ustawie realizację zadań związanych z prowadzeniem rejestru zapewnia wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, zwane dalej „biurem informacyjnym” (art. 2 ustawy). W związku z tym wniosek o sprostowanie zapisu w rejestrze należy skierować do Ministra, ten zaś rozpatrzy wniosek i podejmie decyzję, czy zachodzą okoliczności wskazywane we wniosku i czy tym samym należy zmienić zapisy w rejestrze.

Co do kwestii poszukiwania listem gończym to również taką informację umieszcza się w rejestrze. Dane osoby poszukiwanej listem gończym usuwa się z rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o odwołaniu listu gończego (art. 14 ust. 4). Tak więc brak takiego wpisu w karcie oznacza, iż list gończy został wycofany i mąż nie jest już poszukiwany. Dla pewności mogą się Państwo skontaktować z prokuraturą lub wejść na stronę komendy, która była właściwa dla sprawy, w której wydano list i sprawdzić w wykazie zamieszczanych listów gończych czy widnieje tam mąż. Również taką informacje można uzyskać na stronie poszukiwani.policja.pl

Wniosek adresowany do Ministra Sprawiedliwości na adres Biura można wysłać na ul. Czerniakowską 100, 00-454 Warszawa.

Co do paszportu, to wystarczy udać się do starostwa i tam dowie się Pani, czy paszport można odebrać. Jeżeli tak, to zakaz opuszczania kraju upadł. Tak samo w przypadku, gdy był on stosowany w postępowaniu, które prawomocnie się zakończyło. Najlepiej jest udać się do prokuratury, która prowadził sprawę, i tam się upewnić. Nie ma innego sposobu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »