Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak sprawdzić, czy będą problemy z przekroczeniem granicy?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-12-21

Złożyliśmy wniosek do KRK o wydanie zaświadczenia o mężu na temat odbycia kary i poszukiwania listem gończym. Odpowiedź zawiera nieprawidłowe dane – jak je sprostować. Poza tym jak sprawdzić, czy będą problemy z przekroczeniem granicy przez męża? Nie wiemy, czy może odebrać paszport.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wszelkie kwestie dotyczące tzw. karty karnej uregulowane zostały w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym.

Ustawodawca przewidział sytuację, gdy mogło dojść do błędnego wpisania danych do rejestru, i procedurę zmierzająca do zmiany tego stanu. I tak art. 18 ustawy stanowi:

„1. W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo wprowadzenia do Rejestru danych osobowych lub danych o podmiotach zbiorowych sprzecznych z treścią orzeczenia lub nieodpowiadających zapisom w odpowiednich aktach przeprowadza się postępowanie w celu ustalenia prawidłowych danych. Adnotację o wszczęciu takiego postępowania umieszcza się na odpowiedniej karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu.

2. Prawomocna decyzja, rozstrzygająca o sprostowaniu, stanowi podstawę do dokonania zmiany odpowiednich zapisów na karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu.

3. Sprostowanie oczywistych błędów pisarskich i innych omyłek nie wymaga przeprowadzenia postępowania, jeżeli następuje z urzędu lub jest zgodne z wnioskiem strony. Czynność taką utrwala się w formie adnotacji na właściwej karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu, a o jej dokonaniu zawiadamia się stronę”.

Rejestr prowadzi Minister Sprawiedliwości. W zakresie określonym w niniejszej ustawie realizację zadań związanych z prowadzeniem rejestru zapewnia wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, zwane dalej „biurem informacyjnym” (art. 2 ustawy). W związku z tym wniosek o sprostowanie zapisu w rejestrze należy skierować do Ministra, ten zaś rozpatrzy wniosek i podejmie decyzję, czy zachodzą okoliczności wskazywane we wniosku i czy tym samym należy zmienić zapisy w rejestrze.

Co do kwestii poszukiwania listem gończym to również taką informację umieszcza się w rejestrze. Dane osoby poszukiwanej listem gończym usuwa się z rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o odwołaniu listu gończego (art. 14 ust. 4). Tak więc brak takiego wpisu w karcie oznacza, iż list gończy został wycofany i mąż nie jest już poszukiwany. Dla pewności mogą się Państwo skontaktować z prokuraturą lub wejść na stronę komendy, która była właściwa dla sprawy, w której wydano list i sprawdzić w wykazie zamieszczanych listów gończych czy widnieje tam mąż. Również taką informacje można uzyskać na stronie poszukiwani.policja.pl

Wniosek adresowany do Ministra Sprawiedliwości na adres Biura można wysłać na ul. Czerniakowską 100, 00-454 Warszawa.

Co do paszportu, to wystarczy udać się do starostwa i tam dowie się Pani, czy paszport można odebrać. Jeżeli tak, to zakaz opuszczania kraju upadł. Tak samo w przypadku, gdy był on stosowany w postępowaniu, które prawomocnie się zakończyło. Najlepiej jest udać się do prokuratury, która prowadził sprawę, i tam się upewnić. Nie ma innego sposobu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wyrok za jazdę po alkoholu a wymóg niekaralności

Czy osoba 5 lat temu skazana za jazdę pod wpływem alkoholu (kara grzywny i 2 lata zakazu prowadzenia pojazdów) może teraz starać się o przyjęcie do...

 

Przestępstwo rozboju i przedawnienie

Czy przestępstwo rozboju (art. 280 § 1), typ podstawowy, ulega przedawnieniu? Po jakim czasie?

 

Jaki okres na zatarcie kary

W 2008 roku było skazanie na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata z art. 233 K.k. (składanie fałszywych zeznań). Czy nadal widnieje...

 

Wniosek wizowy a zatarcie skazania

Przed paroma laty zostałem skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Wyrok uległ już zatarciu. Aktualnie staram się...

 

Usunięcie danych z kartoteki policyjnej po latach

Usunięcie danych z kartoteki policyjnej po latach

Czy jest możliwość usunięcia moich danych z kartoteki policyjnej? Byłem karany około 11 lat temu (wyrok w zawieszeniu, uległ zatarciu około 8...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »