Założenie i zamknięcie niebieskiej karty a widnienie w krajowym rejestrze skazanych

• Data: 2024-03-09 Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym oraz przepisy dotyczące procedury „Niebieskiej Karty” stanowią kluczowe elementy polskiego systemu prawnego, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przed przemocą w rodzinie. Jeśli jednak dana osoba zmieni swoje postępowanie, może liczyć na zamknięcie niebieskiej karty. Podobnie było w przypadku pana Przemka, który miał ją założoną, ale szybko została zamknięta na wniosek żony. Pyta teraz, czy będzie to widniało w krajowym rejestrze skazanych.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Założenie i zamknięcie niebieskiej karty a widnienie w krajowym rejestrze skazanych

Założenie i zamknięcie niebieskiej karty a widnienie w krajowym rejestrze skazanych

Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym oraz przepisy dotyczące procedury „Niebieskiej Karty” stanowią kluczowe elementy polskiego systemu prawnego, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przed przemocą w rodzinie. Jeśli jednak dana osoba zmieni swoje postępowanie, może liczyć na zamknięcie niebieskiej karty. Podobnie było w przypadku pana Przemka, który miał ją założoną, ale szybko została zamknięta na wniosek żony. Pyta teraz, czy będzie to widniało w krajowym rejestrze skazanych.

Dane w KRK

Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym w art. 1 ust. 2 stanowi, że „rejestrze tym gromadzi się dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;

4) będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych;

5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018 r. poz. 969), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich”;

7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;

8) poszukiwanych listem gończym;

9) tymczasowo aresztowanych;

10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich”.

Procedura „Niebieskiej Karty”

Art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, definiujący procedurę „Niebieskiej Karty” w ust. 2 stanowi, iż  obejmuje ona ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

§ 18 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 2011 r. przewiduje, iż „zakończenie procedury następuje w przypadku:

1) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo

2) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań”.

Czynność ta wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który powinien zawierać dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura, datę rozpoczęcia i zakończenia procedury oraz opis podjętych działań w ramach procedury. Obowiązkiem z tym związanym jest powiadomienie o zakończeniu osób uczestniczących w tej procedurze.

Biorąc zatem pod uwagę zapisy powołanych powyżej regulacji, należy stwierdzić, iż jeżeli nie zostało wobec pana Przemka wszczęte postępowanie, które zakończyło się prawomocnym skazaniem, warunkowym umorzeniem bądź umorzeniem, orzeczeniem środków zabezpieczających oraz nie jest on osobą wymienioną w innych punktach art. 1 ust. 2 ustawy o KRK, to jego dane nie zostaną zamieszczone w rejestrze.

Przykłady

Jan Kowalski i procedura „Niebieska Karta”

Jan, ojciec dwójki dzieci, doświadczał w domu przemocy psychicznej ze strony żony. Sytuacja ta trwała miesiącami, zanim nauczycielka jednego z dzieci zauważyła zmiany w zachowaniu ucznia. Skontaktowała się z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej, inicjując procedurę „Niebieska Karta”. Dzięki szybkiej reakcji i wsparciu zespołu interdyscyplinarnego rodzina otrzymała niezbędną pomoc, a przemoc ustała.

 

Alicja Nowak i Krajowy Rejestr Karny

Alicja, pracująca w sektorze finansowym, została niesłusznie oskarżona o oszustwo. Po długim procesie sądowym została oczyszczona z zarzutów, a jej dane nie znalazły się w Krajowym Rejestrze Karnym, co pozwoliło jej na kontynuowanie kariery zawodowej bez niepotrzebnych przeszkód i stygmatu związanego z postępowaniem karnym.

Podsumowanie

Jak widać, sama procedura uruchomienia niebieskiej karty nie powoduje od razu ujawnienia danych w krajowym rejestrze skazanych. By do tego doszło, dana osoba musi mieć wyrok.

Oferta porad prawnych

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego lub masz pytania dotyczące ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym i procedury „Niebieskiej Karty”, skontaktuj się z nami. Skorzystaj z formularza spod tekstu.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym - Dz.U. 2000 nr 50 poz. 580
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »