Czy świadek może nagrać przesłuchanie na policji?

• Data: 2024-02-13 Autor: Katarzyna Talkowska

Czy będąc przesłuchiwanym w charakterze świadka przez policję, mogę nagrać przesłuchanie na swój telefon bez informowania policjanta o tym? Czy jak policjant prosi, by nie nagrywać przesłuchania w całości/części – to czy ma to znaczenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy świadek może nagrać przesłuchanie na policji?

Przesłuchanie i jego nagrywanie

Jeżeli chodzi o kwestie nagrywania, to na ten moment brak jest przepisów prawnych, które umożliwiałyby dokonanie takiej czynności przez osobę uczestniczącą w danej czynności, czyli w tym wypadku Pana jaka świadka.

Zgodnie z art 147 § 1 ustawy Kodeks postępowania karnegoprzebieg czynności protokołowanych może być utrwalony ponadto za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, o czym należy przed uruchomieniem urządzenia uprzedzić osoby uczestniczące w czynności. Natomiast przesłuchanie świadka lub biegłego utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk, gdy:

1) zachodzi niebezpieczeństwo, że przesłuchanie tej osoby nie będzie możliwe w dalszym postępowaniu;

2) przesłuchanie następuje w trybie określonym w art. 396 (przesłuchanie świadka w drodze pomocy sądowej)”.
 
Dodatkowo przesłuchanie pokrzywdzonego, o którym mowa w art. 185a (W sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub określone w rozdziałach XXIII, XXV i XXVI Kodeksu karnego pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat) i art. 185c (przesłuchanie pokrzywdzonego w związku z przestępstwem określonym w art. 197–1999 Kodeksu karnego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat) oraz świadka, o którym mowa w art. 185b (przesłuchanie małoletniego świadka), utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.

Zapis dźwięku przez organ procesowy

Co ważne, Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych, sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów, sposób i tryb udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu obrazu lub dźwięku oraz przekazywania im kopii zapisu obrazu lub dźwięku, jak również wysokość opłaty za sporządzenie i przekazanie kopii zapisu obrazu lub dźwięku oraz zakładanie kont w systemie informatycznym w celu przekazywania kopii zapisu obrazu lub dźwięku, mając na uwadze konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu lub dźwięku przed utratą dowodu, jego zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem, konieczność niezwłocznego dostępu uczestników postępowania do zapisu obrazu lub dźwięku oraz uzyskania kopii zapisu z akt sprawy, a także zapewnienia, aby wysokość opłaty odpowiadała rzeczywistym kosztom sporządzenia i przekazania kopii zapisu obrazu lub dźwięku. Takim rozporządzeniem aktualnie jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 93). 
 
Utrwalania obrazu i dźwięku dokonuje organ prowadzący daną czynność, a nie strona. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się już w 2020 r. do Ministra Sprawiedliwości/Prokuratora Generalnego, aby rozszerzyć możliwości utrwalania dźwięku i obrazu w toku czynności procesowych. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich przedkładam w załączeniu. 
 
Biorąc powyższe pod uwagę brak jest podstaw prawnych, aby składając zeznania jako świadek, nagrywał Pan dokonywaną czynność zarówno za zgodą, jak i bez zgody funkcjonariusza. Zwrócić należy uwagę, że treść zeznań złożonych w toku postępowania przygotowawczego stanowi tzw. tajemnicę śledztwa/dochodzenia, zatem nieuprawnione jest utrwalanie zapisów tej czynności przez inny podmiot niż organ procesowy.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego - Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym - Dz.U. 2017 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »