Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podszywania się przez konkurencję w celu przejęcia partnerów biznesowych

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2018-12-14

Jestem posiadaczem kilku stron internetowych, które przynoszą zyski. Konkurencja zgłosiła się do moich partnerów biznesowych, podając moją stronę jako własną celem zarobkowania. Trudno mi oszacować, ale myślę, że w wyniku tego podszywania się poniosłem znaczące straty. Mogłem stracić długoletniego partnera. Partner biznesowy nie chce podać mi danych osobowych ani adresu IP tej osoby, zasłaniając się ochroną danych osobowych. Chciałbym założyć sprawę tej osobie z 190 § 2 K.k., czy jest taka możliwość? Czy mam szanse na uzyskanie odszkodowania za podszywanie się pod moją osobę? Zaznaczę, że nie chciałbym w pozwie ujawniać kwoty honorarium, jakie ustaliliśmy z partnerem biznesowym, ponieważ to cenna informacja dla konkurencji.

Maciej Podgórski

»Wybrane opinie klientów

Szybkie i profesjonalne odpowiedzi, które mnie satysfakcjonowały. Bardzo grzeczny stosunek do klienta. Dziękuje.
Barbara
Polecam. Szybka profesjonalna porada prawna.
Katarzyna
Szybka odpowiedź i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Lucyna, 62 lata, nauczyciel
Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka

Zgodnie z 190a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (K.k.) – „karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej”.

Na podstawie art. 190a § 4 K.k. ściganie przestępstwa określonego w § 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Aby sprawą zajęły się policja lub prokuratura, powinien Pan złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury rejonowej lub jednostki policji odpowiedniej ze względu na Pana miejsce zamieszkania.

Kamil Sowirka w artykule Przestępstwo kradzieży tożsamości w polskim prawie karnym opublikowanym w czasopiśmie „IUS Novum” wskazuje, że „typ czynu zabronionego w art. 190a § 2 k.k. jest przestępstwem formalnym. Do znamion tego czynu nie należy skutek w postaci wprowadzenia w błąd innej osoby czy też wyrządzenia krzywdy albo szkody. »Kradzież tożsamości» jest dokonana z chwilą realizacji wszystkich znamion tego przestępstwa, czyli podszycia się pod inną osobą i wykorzystania jej danych osobowych. Występek w art. 190a § 2 k.k. może być popełniony tylko przez działanie”.

O tym, czym jest podszywanie się pod inną osobę oraz wykorzystanie wizerunku lub innych danych osobowych, wypowiedział się Arkadiusz Lach w artykule Kradzież tożsamości opublikowanym w branżowym czasopiśmie „Prokuratura i Prawo”. Autor pisze, że:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„W języku polskim czasownik podszywać się oznacza »podać się fałszywie za kogoś, przyznać się do cudzych zasług«. Zachowanie sprawcy może być bezpośrednio nakierowane na inną osobę (np. przez podanie jej cudzych danych osobowych) lub oddziaływać na urządzenie (np. system informatyczny weryfikujący dostęp na podstawie podawanych danych). Przyjąć należy, że w przypadku działań nakierowanych na osobę sposobem działania sprawcy jest wytwarzanie fałszywego przekonania, że jest kimś innym poprzez wprowadzenie w błąd, czynne utwierdzanie w błędnym przekonaniu.

Wizerunek to »portret, podobizna, obraz, zdjęcie, fotografia«. Wchodzą w grę cechy zewnętrzne danej osoby umożliwiające jej identyfikację. Wizerunek niewątpliwie należy do danych osobowych, co potwierdza również stylizacja przepisu (»wizerunek lub inne jej dane osobowe«).

Dla wykładni pojęcia danych osobowych należy posiłkowo odwołać się do definicji legalnej tego pojęcia w ustawie o ochronie danych osobowych. W myśl art. 6 tej ustawy w jej rozumieniu za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne (art. 6 ust. 2). Z kolei, art. 6 ust. 3 przewiduje, że informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. W orzecznictwie uznaje się, że „Dane osobowe to zespół wiadomości (komunikatów) o konkretnym człowieku na tyle zintegrowany, że pozwala na jego zindywidualizowanie. Obejmuje co najmniej informacje niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), jednakże do tego się nie ogranicza, bowiem mieszczą się w nim również dalsze informacje, wzmacniające stopień identyfikacji (...). O zakwalifikowaniu danej informacji do kategorii danych osobowych decydują przede wszystkim obiektywne kryteria oceny, przy czym uwzględnić należy wszystkie informacje, w tym także pozajęzykowe (kontekst), do jakich dostęp mają osoby trzecie”.

Mając na uwadze przytoczony powyżej artykuł, w mojej ocenie nie doszło do realizacji znamion czynu zabronionego z art. 190a § 2 K.k. Taka sytuacja miałaby miejsce, gdyby np. konkurencja stworzyła stronę internetowa, której autorstwo przypisane byłoby Panu z imienia i nazwiska (wykorzystanie danych osobowych) lub ktoś założył konto w serwisie społecznościowym, zamieszczając na nim Pańskie zdjęcie (wykorzystanie wizerunku).

Odszkodowania może Pan dochodzić po zakończeniu procesu karnego, ale istnieją też mechanizmy pozwalające na wystąpienie o odszkodowanie już na etapie postępowania karnego.

Zgodnie z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (K.c.) – kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Powództwo można złożyć do sądu cywilnego po zakończeniu procesu karnego. Wtedy wyrok sądu karnego jest ważnym dowodem w procesie odbywającym się przed sądem cywilnym. Pozew powinien spełniać wymagania pisma procesowego określone w art. 187 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz zawierać żądanie i przytoczenie okoliczności faktycznych je uzasadniające. Aby uzyskać odszkodowanie, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

  • zaistnienie szkody,
  • szkoda powinna być następstwem zawinionego zachowania.

Wykazanie rozmiaru szkody należy do poszkodowanego.

Natomiast w sprawie o przestępstwo powodujące szkodę lub krzywdę pokrzywdzony ma prawo złożyć wniosek o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na etapie postępowania karnego. Zgodnie z artykułem 46 K.k. – w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Przestępstwo określone w art. 190a § 2 K.k. może być popełnione wyłącznie w zamiarze bezpośrednim, tak więc dla realizacji jego znamion nie jest wystarczające, aby sprawca jedynie godził się na wyrządzenie swoim działaniem szkody osobie, pod którą się podszywa, wykorzystując jej wizerunek lub dane osobowe (wyrok Sądu Najwyższego 27 stycznia 2017, sygn. akt: V KK 347/16).

W pozwie nie musi Pan podawać zarobku – nie ma takiego wymogu, podstawą Pana roszczeń powinna być ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Realne straty z powodu fałszywego oskarżenia

Pan, który od lat prowokuje konflikty sąsiedzkie oskarżył mnie o groźby karalne. Zapewne sprawa zostanie umorzona na etapie postępowania policji....

Pracownik dokonał kradzieży a brak działań policji

Jestem właścicielem firmy, zostałem okradziony przez pracownika – legalnie zatrudnionego u mnie Ukraińca, który zbiegł na Ukrainę. Sam ustaliłem,...

Podszywanie się w internecie pod inną osobę i zniesławienie

Za pośrednictwem portalu społecznościowego przeprowadziłem dwie rozmowy z pewną dziewczyną. W trakcie rozmów zorientowałem się, że konto,...

Bezprawne korzystanie z cudzej karty kredytowej

Przed 3 laty, po kilkunastu latach związku rozstałem się ze swoją partnerka. Rozstanie było burzliwe i wiele moich rzeczy, w tym dokumenty...

Wycofanie oskarżenia

W lutym tego roku mój syn pod wpływem alkoholu był agresywny w stosunku do mnie. Wezwałem policję i wywieźli go do izby wytrzeźwień. Policja...

Zgłoszenie kradzieży w sklepie

W dniu dzisiejszym dokonano w moim sklepie kradzieży. Zadzwoniłam po ochronę centrum handlowego, następnie przy ochroniarzu zadzwoniłam po policję....

Fałszywe oskarżenie o prowadzenie po alkoholu

Pewna osoba fałszywie oskarżyła mnie o prowadzenie na drodze prywatnej po alkoholu (z powodu konfliktu ze mną). Policja pobrała moją krew, być...

Zarzuty dla ofiary wyłudzenia kredytu

Moja znajoma była przedstawicielem Providenta. Wzięła na moje nazwisko 4 pożyczki: na 3 umowach sfałszowała mój podpis, o czym nie miałam pojęcia; co...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »