Jak odzyskać prawo jazdy po latach?

W 1992 r. zostało mi zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Jednak rozprawa przed kolegium odbyła się dopiero pół roku później, czyli już w 1993 r. Na mocy wyroku cofnięto mi prawo jazdy na 1,5 roku od dnia zatrzymania. Jak mogę odzyskać prawo jazdy po latach?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak odzyskać prawo jazdy po latach?

Prawo jazdy zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu

Prawo jazdy zostało Panu cofnięte przed wejściem w życie przepisów Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami art. 20 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych:

„(…) 3. Prawo jazdy powinno być cofnięte:

1) na stałe – jeżeli kierowca naruszył przepisy o obowiązku udzielenia pomocy ofiarom wypadku drogowego w razie uczestniczenia w tym wypadku;

2) czasowo lub na stałe:

a) jeżeli kierowca utracił warunki zdrowia fizycznego lub psychicznego, potrzebne do prowadzenia pojazdu,

b) jeżeli kierowca w czasie jazdy naruszył przepisy o zakazie znajdowania się w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka.

4. Czasowe cofnięcie prawa jazdy może nastąpić również:

1) jeżeli kierowca utracił kwalifikacje fachowe wymagane do prowadzenia pojazdu;

2) jeżeli kierowca uporczywie narusza przepisy o ruchu drogowym;

3) w razie pociągnięcia kierowcy do odpowiedzialności karnej za czyny o charakterze chuligańskim popełnione w związku z kierowaniem pojazdem.

5. Ministrowie Komunikacji i Spraw Wewnętrznych w drodze rozporządzenia:

1) w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Gospodarki Komunalnej – określą rodzaje praw jazdy, kwalifikacje fachowe i inne warunki wymagane od osób ubiegających się o prawo jazdy, zasady i tryb szkolenia kandydatów na kierowców, kierowców i innych kierujących, zakres odpowiedzialności osób kierujących pojazdami samochodowymi w czasie jazd szkoleniowych, organy administracji państwowej właściwe w sprawach praw jazdy i szkolenia kandydatów na kierowców, kierowców i innych kierujących oraz szczegółowe warunki i tryb wydawania i cofania praw jazdy;

2) w porozumieniu z Ministrami Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Gospodarki Komunalnej – wydadzą przepisy o wymaganym wieku i stanie zdrowia kandydatów na kierowców, kierowców i innych kierujących, o obowiązku kandydatów na kierowców i kierowców poddawania się badaniom lekarskim, o warunkach i sposobie dokonywania tych badań oraz o zakresie obowiązującej kierowcę znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy.

6. Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych w drodze rozporządzenia wyda przepisy o dopuszczalnym czasie kierowania przez kierowcę pojazdem samochodowym.”

Zobacz też: Jak sprawdzić czy prawo jazdy jest zatrzymane

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Cofnięcie prawa jazdy w związku z wykonaniem prawomocnego wyroku sądu lub orzeczenia kolegium do spraw wykroczeń

W ówcześnie obowiązującym reżimie konieczne było rozróżnienie dwóch odrębnych procedur pozbawiania prawa jazdy za czyny polegające na prowadzeniu pojazdów mechanicznych w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Jedną z nich jest procedura karna wykonawcza, drugą – procedura administracyjna. Procedura karna wykonawcza ma na celu cofnięcie prawa jazdy w związku z wykonaniem prawomocnego wyroku sądu lub orzeczenia kolegium do spraw wykroczeń w trybie art. 181 § 1 w związku z art. 2 pkt 7 K.k.w. lub w trybie art. 100 K.p.w.

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy – zgodnie z § 27 ust. 4 załącznika do zarządzenia nr 110 Ministra Komunikacji z dnia 28 grudnia 1983 r. w sprawie postępowania związanego z wydaniem, zatrzymywaniem, cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, rowerami, motorowerami i pojazdami zaprzęgowymi oraz wzorów stosowanych przy tym dokumentów (Dz. Urz. Nr 16, poz. 129) – może nastąpić po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu według kategorii CA.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami art. 49 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega wyłącznie kierujący ubiegający się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego był on pozbawiony przez okres przekraczający jeden rok.

Odzyskanie zatrzymanego prawa jazdy

Tak samo było w poprzednio obowiązujących przepisach. Dla odzyskania prawa jazdy jest Pan obowiązany zdać egzamin państwowy, a obowiązek taki wynika z art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. „b” Prawa o ruchu drogowym, który stanowi, że w przypadku pozbawienia prawa jazdy przez okres dłuższy niż rok osoby ubiegające się o jego zwrot podlegają sprawdzeniu kwalifikacji.

Przez pozbawienie prawa jazdy bowiem należy rozumieć kategorie prawne przewidziane w kodeksach karnym i wykroczeń oraz we wskazanej wyżej ustawie z dnia 1 lutego 1983 r. (jak zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanie i cofnięcie prawa jazdy), a nie stany faktyczne, jak na przykład niepobranie prawa jazdy z wydziału komunikacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »