Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odzyskać prawo jazdy po latach?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-12-10

W 1992 r. zostało mi zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Jednak rozprawa przed kolegium odbyła się dopiero pół roku później, czyli już w 1993 r. Na mocy wyroku cofnięto mi prawo jazdy na 1,5 roku od dnia zatrzymania. Jak mogę odzyskać prawo jazdy po latach?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szybkie i profesjonalne odpowiedzi, które mnie satysfakcjonowały. Bardzo grzeczny stosunek do klienta. Dziękuje.
Barbara
Polecam. Szybka profesjonalna porada prawna.
Katarzyna
Szybka odpowiedź i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Lucyna, 62 lata, nauczyciel
Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka

Prawo jazdy zostało Panu cofnięte przed wejściem w życie przepisów Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami art. 20 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych:

„(…) 3. Prawo jazdy powinno być cofnięte:

1) na stałe – jeżeli kierowca naruszył przepisy o obowiązku udzielenia pomocy ofiarom wypadku drogowego w razie uczestniczenia w tym wypadku;

2) czasowo lub na stałe:

a) jeżeli kierowca utracił warunki zdrowia fizycznego lub psychicznego, potrzebne do prowadzenia pojazdu,

b) jeżeli kierowca w czasie jazdy naruszył przepisy o zakazie znajdowania się w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka.

4. Czasowe cofnięcie prawa jazdy może nastąpić również:

1) jeżeli kierowca utracił kwalifikacje fachowe wymagane do prowadzenia pojazdu;

2) jeżeli kierowca uporczywie narusza przepisy o ruchu drogowym;

3) w razie pociągnięcia kierowcy do odpowiedzialności karnej za czyny o charakterze chuligańskim popełnione w związku z kierowaniem pojazdem.

5. Ministrowie Komunikacji i Spraw Wewnętrznych w drodze rozporządzenia:

1) w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Gospodarki Komunalnej – określą rodzaje praw jazdy, kwalifikacje fachowe i inne warunki wymagane od osób ubiegających się o prawo jazdy, zasady i tryb szkolenia kandydatów na kierowców, kierowców i innych kierujących, zakres odpowiedzialności osób kierujących pojazdami samochodowymi w czasie jazd szkoleniowych, organy administracji państwowej właściwe w sprawach praw jazdy i szkolenia kandydatów na kierowców, kierowców i innych kierujących oraz szczegółowe warunki i tryb wydawania i cofania praw jazdy;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

2) w porozumieniu z Ministrami Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Gospodarki Komunalnej – wydadzą przepisy o wymaganym wieku i stanie zdrowia kandydatów na kierowców, kierowców i innych kierujących, o obowiązku kandydatów na kierowców i kierowców poddawania się badaniom lekarskim, o warunkach i sposobie dokonywania tych badań oraz o zakresie obowiązującej kierowcę znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy.

6. Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych w drodze rozporządzenia wyda przepisy o dopuszczalnym czasie kierowania przez kierowcę pojazdem samochodowym.”

W ówcześnie obowiązującym reżimie konieczne było rozróżnienie dwóch odrębnych procedur pozbawiania prawa jazdy za czyny polegające na prowadzeniu pojazdów mechanicznych w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Jedną z nich jest procedura karna wykonawcza, drugą – procedura administracyjna. Procedura karna wykonawcza ma na celu cofnięcie prawa jazdy w związku z wykonaniem prawomocnego wyroku sądu lub orzeczenia kolegium do spraw wykroczeń w trybie art. 181 § 1 w związku z art. 2 pkt 7 K.k.w. lub w trybie art. 100 K.p.w.

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy – zgodnie z § 27 ust. 4 załącznika do zarządzenia nr 110 Ministra Komunikacji z dnia 28 grudnia 1983 r. w sprawie postępowania związanego z wydaniem, zatrzymywaniem, cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, rowerami, motorowerami i pojazdami zaprzęgowymi oraz wzorów stosowanych przy tym dokumentów (Dz. Urz. Nr 16, poz. 129) – może nastąpić po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu według kategorii CA.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami art. 49 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega wyłącznie kierujący ubiegający się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego był on pozbawiony przez okres przekraczający jeden rok.

Tak samo było w poprzednio obowiązujących przepisach. Dla odzyskania prawa jazdy jest Pan obowiązany zdać egzamin państwowy, a obowiązek taki wynika z art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. „b” Prawa o ruchu drogowym, który stanowi, że w przypadku pozbawienia prawa jazdy przez okres dłuższy niż rok osoby ubiegające się o jego zwrot podlegają sprawdzeniu kwalifikacji.

Przez pozbawienie prawa jazdy bowiem należy rozumieć kategorie prawne przewidziane w kodeksach karnym i wykroczeń oraz we wskazanej wyżej ustawie z dnia 1 lutego 1983 r. (jak zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanie i cofnięcie prawa jazdy), a nie stany faktyczne, jak na przykład niepobranie prawa jazdy z wydziału komunikacji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy jest szansa na zachowanie uprawnień przy jeździe na kacu?

Dwa dni temu około godz. 10 zostałem poddany rutynowej kontroli na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Dzień wcześniej wypiłem 6 piw między...

Zatrzymany po spożyciu alkoholu, co za to grozi?

Zostałem zatrzymany przez policję do rutynowej kontroli. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wyniosło 0,15 mg/dm 3 , co...

Okoliczności łagodzące wyrok za jazdę po alkoholu

Wczoraj w nocy jechałem na skuterze elektrycznym po alkoholu (1 promil). Czy za okoliczności łagodzące wyrok uznać można to, że na ulicy było pusto,...

Na jak długo stracę prawo jazdy za 1.2 promila?

Przed 4 miesiącami zatrzymano mi prawo jazdy za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało 0,6 m/dm 3 (1,2...

Czy można uniknąć odbioru prawa jazdy za 0,25 promila?

Zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli i w trakcie badania stwierdzono – w pierwszym badaniu 0,12 mg/dm 3 , czyli 0,25 promila,...

Niecałe pół promila, czy jest szansa na zachowanie prawa jazdy?

Dzisiaj podczas rutynowej kontroli zostało mi zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. W chwili badania alkomat wykazał 0,33 mg/l (0,69...

Policja zatrzymała prawo jazdy - czy mogę jeździć bez prawa jazdy do wyroku sądu?

Policja zatrzymała mi prawo jazdy (stan nietrzeźwości). Czy mogę jeździć bez prawa jazdy do wyroku sądu?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »