Kategoria: Alkohol, narkotyki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Policja zatrzymała prawo jazdy - czy mogę jeździć bez prawa jazdy do wyroku sądu?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-01-11

Policja zatrzymała mi prawo jazdy (stan nietrzeźwości). Czy mogę jeździć bez prawa jazdy do wyroku sądu?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik

W świetle ustawy – Prawo o ruchu drogowym policjant zatrzymuje, za pokwitowaniem, prawo jazdy w razie stwierdzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w staniu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol, a może je zatrzymać w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymane prawo jazdy, policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście. Stanowi o tym art. 136 ustawy.

Zgodnie z art. 137 ustawy, postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadkach określonych w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a (stan po użyciu alkoholu) oraz pkt 2 (uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia) wydaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy prokurator – w toku postępowania przygotowawczego, a sąd – po przekazaniu sprawy do sądu, zaś w sprawie o wykroczenie – sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

Na podstawie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 137 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa o ruchu drogowym dokonano zatrzymania Pańskiego prawa jady. Sytuacja, że jako kierujący znajdował się Pan w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, wypełnia jednocześnie znamiona wykroczenia określonego w art. 87 Kodeksu wykroczeń (dalej K.w.).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Mając powyższe na uwadze, musi mieć Pan na względzie, że w moim przekonaniu oprócz postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy jest prowadzone postępowanie w sprawie popełnienia czynu określonego w art. 87 § 1 K.w. – „Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych”.

W tym przypadku prowadzący pojazd w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka podlega również ukaraniu zakazem prowadzenia pojazdów. Zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany obligatoryjnie. Szczegółowe warunki orzekania takiego zakazu określa art. 29 K.w. Istotne jest postanowienie tego przepisu nakazujące określenie rodzaju pojazdu, którego zakaz dotyczy. Zakaz powinien obejmować ten pojazd, przy którego użyciu sprawca dopuścił się wykroczenia, a prowadzenie pojazdu wbrew orzeczonemu zakazowi stanowi przestępstwo z art. 244 Kodeksu karnego (dalej K.k.).

Zgodnie z art. 29 K.w.:

„§ 1. Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

§ 2. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia. Orzekając zakaz nakłada się obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany. Do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.

§ 4. Na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu.”

Wyrok, który zapadnie w sprawie popełnienia czynu określonego w art. 87 K.w. zagrożonego karą aresztu bądź grzywny nie niższą niż 50 zł, w przypadku skazania Pana za to wykroczenie, będzie zawierał również orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdów, gdyż jak pisałam powyżej w tym przypadku jest to obligatoryjne.

Z treści pytania wynika, że sprawa nie znalazła się jeszcze w sądzie. W mojej ocenie prowadzenie pojazdu przed orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nie może być kwalifikowane jako występek z art. 244 K.k. Tak więc prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy powinno być zakwalifikowane jako wykroczenie z art. 94 § 1 K.w., zgodnie z którym, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w przypadku szkody wyrządzonej w ruchu drogowym przez kierowcę bez uprawnień do kierowania pojazdami nie działa ubezpieczenie pojazdu.

W razie spowodowania kolizji bądź wypadku, oprócz powyższych konsekwencji, osoba taka naraża się na zarzut popełnienia przestępstwa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »