Czy można jeździć po zatrzymaniu prawa jazdy do wyroku sądu?

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Policja zatrzymała mi prawo jazdy (stan nietrzeźwości). Czy mogę jeździć bez prawa jazdy do wyroku sądu? Słyszałem różne opinie, od jednych, że można jeździć po zatrzymaniu prawa jazdy do wyroku sądu, od innych że nie można jeździć od razu po zatrzymaniu prawa jazdy przez policję. Proszę o informacje jak jest naprawdę, bo nie chcę pogarszać swojej i tak już nie za ciekawej sytuacji po zatrzymaniu prawa jazdy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy można jeździć po zatrzymaniu prawa jazdy do wyroku sądu?

Zatrzymane prawo jazdy za kierowanie pod wpływem alkoholu

W świetle ustawy – Prawo o ruchu drogowym policjant zatrzymuje, za pokwitowaniem, prawo jazdy w razie stwierdzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w staniu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol, a może je zatrzymać w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymane prawo jazdy, policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście. Stanowi o tym art. 136 ustawy.

Zgodnie z art. 137 ustawy, postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadkach określonych w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a (stan po użyciu alkoholu) oraz pkt 2 (uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia) wydaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy prokurator – w toku postępowania przygotowawczego, a sąd – po przekazaniu sprawy do sądu, zaś w sprawie o wykroczenie – sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

Na podstawie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 137 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa o ruchu drogowym dokonano zatrzymania Pańskiego prawa jady. Sytuacja, że jako kierujący znajdował się Pan w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, wypełnia jednocześnie znamiona wykroczenia określonego w art. 87 Kodeksu wykroczeń (dalej K.w.).

Mając powyższe na uwadze, musi mieć Pan na względzie, że w moim przekonaniu oprócz postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy jest prowadzone postępowanie w sprawie popełnienia czynu określonego w art. 87 § 1 K.w. – „Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zakaz prowadzenia pojazdów

W tym przypadku prowadzący pojazd w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka podlega również ukaraniu zakazem prowadzenia pojazdów. Zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany obligatoryjnie. Szczegółowe warunki orzekania takiego zakazu określa art. 29 K.w. Istotne jest postanowienie tego przepisu nakazujące określenie rodzaju pojazdu, którego zakaz dotyczy. Zakaz powinien obejmować ten pojazd, przy którego użyciu sprawca dopuścił się wykroczenia, a prowadzenie pojazdu wbrew orzeczonemu zakazowi stanowi przestępstwo z art. 244 Kodeksu karnego (dalej K.k.).

Zgodnie z art. 29 K.w.:

„§ 1. Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

§ 2. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia. Orzekając zakaz nakłada się obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany. Do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.

§ 4. Na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu.”

Prowadzenie pojazdu po zatrzymaniu prawa jazdy

Wyrok, który zapadnie w sprawie popełnienia czynu określonego w art. 87 K.w. zagrożonego karą aresztu bądź grzywny nie niższą niż 50 zł, w przypadku skazania Pana za to wykroczenie, będzie zawierał również orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdów, gdyż jak pisałam powyżej w tym przypadku jest to obligatoryjne.

Z treści pytania wynika, że sprawa nie znalazła się jeszcze w sądzie. W mojej ocenie prowadzenie pojazdu przed orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nie może być kwalifikowane jako występek z art. 244 K.k. Tak więc prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy powinno być zakwalifikowane jako wykroczenie z art. 94 § 1 K.w., zgodnie z którym, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w przypadku szkody wyrządzonej w ruchu drogowym przez kierowcę bez uprawnień do kierowania pojazdami nie działa ubezpieczenie pojazdu.

W razie spowodowania kolizji bądź wypadku, oprócz powyższych konsekwencji, osoba taka naraża się na zarzut popełnienia przestępstwa.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »