Założenie monitoringu w domu w trakcie rozwodu i oskarżenie o zniszczenie mienia

• Data: 2022-05-27 Autor: Katarzyna Bereda

Rozwodzimy się z mężem, sprawa rozwodowa jest w trakcie. Nie mamy rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Wspólnie jesteśmy właścicielami domu. Mąż bez mojej wiedzy założył monitoring we wnętrzach domu. Zorientowałam się dopiero wtedy, gdy okazało się, że pokazuje zdjęcia z nagrań znajomym. Poprosiłam, aby usunął monitoring, ale tego nie zrobił. Wobec tego odcięłam te kamery, które są w środku. Mąż podał mnie na policję o zniszczenie mienia. Co w tej sytuacji zrobić? Jak się bronić? Przecież dom jest też mój i tu mieszkam.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Założenie monitoringu w domu w trakcie rozwodu i oskarżenie o zniszczenie mienia

Odpowiedzialność za zniszczenie cudzego mienia

Jeżeli zniszczyła Pani sprzęt w postaci kamer, to co do zasady należy mówić o zniszczeniu mienia. Zgodnie bowiem z treścią art. 288 § 1 Kodeksu karnego (K.k.): „Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Przedmiotem wykonawczym przestępstwa z art. 288 § 1 i 2 K.k. jest cudza rzecz, ruchoma i nieruchoma. Zniszczenie, uszkodzenie lub uczynienie niezdatnej do użytku cudzej rzeczy należy do czynów przepołowionych, a kryterium przepołowienia jest wartość spowodowanej szkody. Na mocy ustawy z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2077) istnieje próg kwotowy powstałej szkody, który szacuje się na poziomie 500 zł. Szkoda w zakresie istotnym dla przepołowienia obejmuje zarówno rzeczywistą stratę (damnum emergens), jak i utracony zysk (lucrum cessans) – zob. uchwała SN z 19.10.1972 r., VI KZP 41/72, OSNKW 1973, Nr 1, poz. 4; uchwała SN z 21.06.1995 r., I KZP 22/95, OSNKW 1995, Nr 9-10, poz. 58; B. Michalski, w: Wąsek, Zawłocki (red.), Kodeks karny, t. 2, 2010, s. 1188-1189, inaczej E. Hryniewicz-Lach, Utracone, s. 19-21.

W opisanej sprawie proponuję, aby ewentualnie uchylić powyższy czyn, czyli aby naprawiła Pani to mienie. Albowiem, jak widać, przesłanką powyższego czynu jest spowodowanie, iż rzecz nie będzie zdatna do użytku. Proponuję więc naprawić kamery lub wyrównać szkodę finansową.

Zniszczenie rzeczy należy rozumieć jako jej nieodwracalne i całkowite unicestwienie albo nieodwracalne pozbawienie właściwości charakterystycznych dla rzeczy określonego rodzaju, do których ją zaliczano (M. Kulik, Przestępstwo, s. 63-64; wyrok SN z 17.05.2017 r., IV KK 145/17, Legalis).

W orzecznictwie zniszczenie określane jest też jako takie uszkodzenie, przy którym przywrócenie stanu poprzedniego nie jest w ogóle możliwe (wyrok SN z 24.06.1993 r., III KRN 98/93, OSNKW 1993, Nr 9-10, poz. 64). Uszkodzenie polega na naruszeniu substancji rzeczy, które nie sięga granic jej zniszczenia, zwłaszcza jeśli ma charakter odwracalny (M. Kulik, Przestępstwo, s. 65), stanowi „częściowe zniszczenie, spowodowanie powstania defektu (nawet niewielkiego), zepsucie itp.” (wyrok SN z 17.05.2017 r., IV KK 145/17, Legalis). Uczynienie rzeczy niezdatną do użytku uniemożliwia używanie jej zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem mimo nienaruszenia jej substancji (M. Kulik, Przestępstwo, s. 79; B. Michalski, w: Wąsek, Zawłocki (red.), Kodeks karny, t. 2, 2010, s. 1186-1187; L. Wilk, w: Królikowski, Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, 2017, s. 749).

Wymienione czynności sprawcze mają charakter skutkowy, co przesądza o zaliczeniu przestępstwa z art. 288 § 1-2 K.k. do materialnych. Przestępstwa z art. 288 § 1 i 2 K.k. ścigane są na wniosek pokrzywdzonego, którym jest nie tylko właściciel rzeczy, ale i inny podmiot mający do niej prawo majątkowe, jak również posiadacz. Osoby te mogą złożyć wniosek o ściganie niezależnie od siebie (wyrok SN z 09.12.2003 r., III KK 165/03, Prok. i Pr. – wkł. 2004, Nr 3, poz. 7). Dlatego, aby zniweczyć cel postępowania, proszę albo naprawić kamery, aby były zdatne do użytku, albo naprawić szkodę finansową.

Zobacz też: Zabezpieczenie monitoringu

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Naruszenie prawa własności poprzez montaż monitoringu bez zgody współwłaściciela

Idąc dalej, podnoszę, iż mąż, zakładając powyższe kamery, dopuścił się naruszenia Pani prawa własności – posiada obecnie Pani roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego. Zgodnie bowiem z treścią art. 222 § 2 K.c.: „Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

Żądanie zaprzestania naruszeń prawa własności oznacza roszczenie o zaniechanie na przyszłość trwałego lub powtarzającego się wkraczania w sferę cudzego prawa własności. Roszczenie negatoryjne zabezpiecza obowiązek odpowiadający prawu własności polegający na biernym zachowaniu się i przestrzeganiu zakazu naruszania prawa własności.

Przeczytaj też: Szantaż nagimi zdjęciami

Naruszenie intymności

Mąż mógł także dopuścić się czynu niedozwolonego, w przypadku gdy doszło do utrwalania Pani nagiego wizerunku. Zgodnie z art. 191a K.k.: „§ 1. Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Czynność sprawcza przestępstwa z art. 191a § 1 K.k. składa się z dwóch alternatywnych zespołów znamion i polega albo na utrwalaniu wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, przy użyciu wobec niej do tego celu przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo na rozpowszechnianiu takiego wizerunku bez jej zgody. Przez utrwalanie należy rozumieć taką czynność, która umożliwia zarejestrowanie wymaganych omawianym przepisem treści na odpowiednim nośniku materialnym i nadanie im trwałości w tym sensie, że można do nich wrócić w każdym czasie (odtworzyć).

Czynność ta może przybierać różne formy, przy czym będą należeć do nich tylko takie, które są w stanie utrwalić wizerunek pokrzywdzonego (tj. sporządzenie filmu, wykonanie zdjęć), nie będzie zatem wyczerpywać znamion tego przestępstwa utrwalanie w postaci sporządzania nagrań dźwięku lub czynienia opisów (notatek). Natomiast utrwalanie przedmiotowych treści w postaci ręcznych rysunków (szkiców) lub obrazów będzie spełniać to znamię tylko wtedy, gdy taki szkic lub obraz jednoznacznie pozwala połączyć wizerunek osoby malowanej (szkicowanej) z jej tożsamością, tj. wtedy, gdy jej identyfikacja nie budzi najmniejszych wątpliwości dla osób znanych pokrzywdzonemu.

Dlatego w argumentach z mężem, aby wycofał oskarżenie, proszę wskazać na możliwość wytoczenia przez Panią roszczenia i skierowania sprawy do prokuratury. Mąż nie mógł bez Pani wiedzy nagrywać.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »