Kto zabezpiecza dowody z monitoringu?

Policja oczekuje, abym to ja, jako dyrektor szkoły, zabezpieczyła materiał z monitoringu, nagrała na własnym nośniku i wysłała do nich. Materiał dotyczy sprawy, którą prowadzą. Ja zaś uważam, że powinnam im umożliwić wstęp do pomieszczeń i sprzętu, ale wszelkie czynności powinni wykonać sami i ponieść koszty przygotowania materiału operacyjnego, a nie przerzucać ich na mnie. Co mówi o tym prawo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kto zabezpiecza dowody z monitoringu?

Zabezpieczenie monitoringu znajdującego się u osób prywatnych na potrzeby policji

Z przykrością muszę stwierdzić, że kwestie dotyczące zabezpieczania monitoringu znajdującego się u osób prywatnych nie zostały uregulowane przez prawo. Przyjmuje się, iż do zabezpieczenia tego rodzaju dowodu należy stosować przepisy Kodeks postępowania karnego.

Zobacz też: Jak uzyskać nagranie z monitoringu miejskiego

Wydanie rzeczy na żądanie sądu lub prokuratury stanowiącej dowód w sprawie 

Kodeks postępowania karnego stanowi, iż rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym, przepadku, środków kompensacyjnych albo roszczeń o naprawienie szkody należy wydać na żądanie sądu lub prokuratora, a w wypadkach niecierpiących zwłoki – także na żądanie Policji lub innego uprawnionego organu. W tym celu osobę mającą rzecz podlegającą wydaniu wzywa się do wydania jej dobrowolnie (art. 217 § 1 i 2 K.p.k.).

Mając na uwadze powyższe zapisy stwierdzić trzeba, iż policja w sposób prawidłowy zażądała od Pani wydania zapisów z monitoringu znajdującego się w szkole.

Jeżeli wydania żąda policja albo inny uprawniony organ działający we własnym zakresie, osoba, która rzecz wyda, ma prawo niezwłocznie złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie jej postanowienia sądu lub prokuratora o zatwierdzeniu zatrzymania, o czym należy ją pouczyć. Doręczenie powinno nastąpić w terminie 14 dni od zatrzymania rzeczy. W razie odmowy dobrowolnego wydania rzeczy można przeprowadzić jej odebranie (art. 217 § 4 i 5 K.p.k.).

Dodatkowo za takim postępowaniem policji przemawia także zapis art. 236a K.p.k. Przepis ten mówi: „Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio do dysponenta i użytkownika urządzenia zawierającego dane informatyczne lub systemu informatycznego, w zakresie danych przechowywanych w tym urządzeniu lub systemie albo na nośniku znajdującym się w jego dyspozycji lub użytkowaniu, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną”.

W obu wypadkach normy te stosuje się do danych przechowywanych: a) w owym urządzeniu lub systemie albo b) na nośniku znajdującym się w ich dyspozycji lub użytkowaniu, w tym także c) do korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną. Dysponentem zaś jest osoba upoważniona do rozporządzania danym urządzeniem lub systemem wedle swego uznania, np. właściciel urządzenia lub systemu czy administrator systemu, tj. Pani jako dyrektora szkoły, na terenie której monitoring jest założony. Użytkownikiem jest ten, kto korzysta z urządzenia bądź systemu, np. z konta poczty elektronicznej (Grzegorczyk Tomasz Henryk, Kodeks postępowania karnego. Tom I. Artykuły 1-467. Komentarz).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy osoba wskazana przez policję powinna we własnym zakresie zabezpieczyć zapis z monitoringu mogący stanowić dowód w sprawie?

Tak więc powinna Pani we własnym zakresie zabezpieczyć zapis z monitoringu. W tym celu należy zabezpieczyć nośnik, na którym dokonane zostało pierwotne nagranie, jak i sprzęt, na którym dokonano zapisu. Jeżeli jest to nowoczesny system, wystarczy nagrać zapis na płycie, zabezpieczając równocześnie dysk twardy, na którym znajduje się oryginale nagranie, na wypadek gdyby organy ścigania potrzebowały oryginalnego nośnika dla zbadania, czy nagranie jest prawdziwe i nie było „modyfikowane”. Warto także wykonać kopię nagrania dla siebie. Jeżeli w trakcie monitoringu wykonywane są np. wpisy do zeszytu ochrony, to także taki zeszyt należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. Przekazując materiał policji należy przekazać im nośnik, na którym zapisano nagranie, a na ich żądanie także oryginalny nośnik a także umożliwić ewentualne zbadanie sprzętu na którym dokonano nagania. Warto od razu wskazać policji szczegółowe dane systemu zainstalowanego w szkole.

Tak więc proszę wykonać kopię nagrania i dostarczyć go organom uprawnionym, jednocześnie informując ich o możliwości udostępnienia pozostałych elementów systemu.

Kogo obciążyć kosztami uzyskania dowodów?

Niestety przepisy procedury karnej nie przewidują również możliwości obciążenia kosztami uzyskania dowodów, poniesionym przez strony, policji, Skarbu Państwa czy też w przypadku skazania osoby winnej tejże osoby. Jeżeli nie posiadają Państwo umiejętności pozwalających na zabezpieczenie nagania, mogą Państwo złożyć oficjalny (pisemny) wniosek do prokuratury prowadzącej sprawę o dokonanie zabezpieczenia przez policję, wskazując, iż nie mają Państwo takiej wiedzy, sprzętu, jak i jako placówka samorządowa nie dysponujecie środkami pieniężnymi umożliwiającymi zlecenie tej pracy podmiotom zewnętrznym.

Może Pani także zwrócić się z taką prośbą do wydziału edukacji we właściwym dla Państwa urzędzie gminy, by umożliwiła dokonanie takiego zabezpieczenia przez ich informatyka. Być może urząd posiada taką osobę, która będzie w stanie dokonać takiego zapisu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »