Zniszczone znaki graniczne, ale policja nie widzi podstaw do ukarania, co robić?

• Data: 2023-09-22 Autor: Katarzyna Bereda

Przed 4 miesiącami zleciłem geodecie wytyczenie mojej działki, co uczynił i wbił metalowe słupki. Zapłaciłem za usługę, czego dowodem faktura. Kilka dni później sąsiad usunął słupki graniczne oraz zamazał jeden znak graniczny na asfalcie. Zgłosiłem sprawę na policję, złożyłem zeznania, przekazałem kopię faktury. Policja przesłuchała geodetę oraz sąsiada. Po prawie trzech miesiącach otrzymałem pismo z policji, w którym informuje się mnie, że zgodnie z art. 54 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie w sprawie wykroczenia z art. 48 ust. 1 pkt 3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zniszczenia znaków granicznych. Czy popełniłem jakiś błąd? Sprawa wydawała się oczywista. Co mam dalej zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zniszczone znaki graniczne, ale policja nie widzi podstaw do ukarania, co robić?

Kara za niszczenie znaków geodezyjnych

Zgodnie z treścią art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne: „Kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych podlega karze grzywny.”.

Brak podstaw do skierowania wniosku o ukaranie za wykroczenie

Zgodnie natomiast z art. 54 § 2 Kodeksu postępowań w sprawach o wykroczenia (K.p.s.w.): „Jeżeli czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie, zawiadamia się o tym ujawnionych pokrzywdzonych oraz osobę, o której mowa w art. 56a, wskazując przyczynę niewniesienia wniosku o ukaranie.”.

Zawiadamiając pokrzywdzonego, poucza się go także o prawie, o którym mowa w art. 27 § 2, oraz o możliwości zaznajomienia się z materiałem dowodowym uzyskanym w toku czynności wyjaśniających oraz sporządzania odpisów i kopii. Na wniosek pokrzywdzonego lub jego pełnomocnika wydaje się odpłatnie kopie i uwierzytelnione odpisy tych materiałów; do odpłatności za wydawanie kopii i uwierzytelnionych odpisów stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 156 § 6 Kodeksu postępowania karnego.

Czynności wyjaśniające prowadzone są w celu:

  1. ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie (celem jest przedstawienie podstawy faktycznej i prawnej postępowania, czyli ustalenie, czy czyn został popełniony, czy wyczerpał znamiona wykroczenia, kto jest sprawcą tego czynu i czy określony sprawca może ponieść odpowiedzialność karną – czy nie zachodzą okoliczności wyłączające odpowiedzialność. W rezultacie sprawa toczy się o jednoznaczne stwierdzenie, czy postępowanie jest dozwolone przez przepisy prawa oraz de facto zasadne i celowe);
  2. zebrania danych niezbędnych do sporządzenia takiego wniosku;
  3. uzupełnienia lub sprawdzenia faktów.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniesienie zażalenia na decyzję policji

Z uwagi na powyższe podnoszę, iż zebrany w sprawie materiał dowodowy nie dostarczył organowi ściągania wystarczających informacji w przedmiocie ukarania. Trudno jest mi dokładnie określić, co przemówiło za taką decyzją, albowiem nie znam akt sprawy, dlatego też powinien Pan obecnie jak najszybciej zapoznać się z aktami postępowania i zobaczyć, jakie były zeznania świadków i zebrany materiał dowodowy. Może Pan bowiem w terminie 7 dni od dostarczenia postanowienia złożyć zażalenie na powyższą decyzję, jednak w pierwszej kolejności powinien Pan zapoznać się z aktami postępowania, aby dowiedzieć się, dlaczego organ nie zdecydował się na ukaranie sprawcy wykroczenia. Dlatego też obecnie, proszę zapoznać się z aktami postępowania i w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia złożyć na niniejsze zażalenie, wskazując na zasadność ukarania sprawcy i spełnienia przesłanek niszczenia znaków geodezyjnych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »