Uszkodzenie ogrodzenia samochodem pod wpływem alkoholu

• Data: 2022-10-21 Autor: Katarzyna Bereda

Wczorajszego wieczoru uderzyłam samochodem w ogrodzenie sąsiada. Nikogo nie było, więc zjechałam do domu i zorganizowałam numer telefonu, żeby go poinformować, że poczuwam się do naprawy straty. Niestety w międzyczasie wezwał policję. Wyszło mi 0,7 alkoholu w powietrzu. Zabrano mnie na komisariat, zrobiono oględziny pojazdu. Jaka kara mi grozi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Uszkodzenie ogrodzenia samochodem pod wpływem alkoholu

Incydent po spożyciu alkoholu

Niestety nie wiem, jaka jest Pani przeszłość karna, a także ile spożyła Pani alkoholu, bowiem ma to wpływ na wysokość kary. Co do zasady jednak kara w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu jest stała, a właściwe stałe są środki karne, a sama kara – zależy od wysokości pomiaru, okoliczności zdarzenia i przeszłości karnej. Pani pomiar był dość niski, dlatego kara może być niska.

Zgodnie z treścią art. 178a § 1 Kodeksu karnego „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Prowadzenie samochodu

Przez prowadzenie pojazdu rozumieć należy każdą czynność wpływającą bezpośrednio na ruch pojazdu, w szczególności rozstrzygającą o kierunku i prędkości jazdy. W sytuacji, gdy pojazd obsługiwany jest przez grupę osób wspólnie wykonujących wspomniane czynności, każdą z nich należy uważać za kierującą pojazdem (zob. np. K. Buchała, Glosa, s. 832–833). Nie jest prowadzeniem pojazdu prowadzenie go obok siebie (np. motocykla) albo pchanie siłą mięśni ludzkich (Marek, Kodeks karny, 2010, s. 423). W zakres prowadzenia pojazdu, zgodnie ze stanowiskiem SN, wchodzi również kierowanie holowanym pojazdem mechanicznym (zob. wyrok SN z 18.3.2003 r., sygn. akt III KKN 390/01).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kara za uderzenie samochodem w płot

Z uwagi na powyższe podnoszę, iż w przypadku popełnienia powyższego przestępstwa może Pani się spodziewać orzeczenia kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności – raczej w warunkowym zawieszeniu jej wykonywania, jeżeli nie była Pani wcześniej karana, ani nie zachodzą inne obciążające przesłanki. Wymiar kary zależy oczywiście od indywidualnego przypadku. Jednak z uwagi na powyższe kary, proponuję aby ubiegała się Pani o orzeczenie kary grzywny – o ile oczywiście posiada Pani środki na ich uregulowanie.

Ponadto, zgodnie z art. 43a § 2 Kodeksu karnego „w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, art. 179 lub art. 180 sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 złotych, do wysokości określonej w § 1„. Z uwagi na powyższe, oprócz kary przewidzianej powyżej (grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności) sąd wymierza także świadczenie pieniężne w wysokości przynajmniej 5000 zł.

Jednocześnie, zgodnie z art. 42 § 2 „sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177”. Z uwagi na po wyższe najprawdopodobniej zostanie wobec Pani orzeczona jedna z kary przewidzianych w art. 178 kk, a także środki karne wskazane powyżej – a więc kwota 5000 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat.

Okoliczności łagodzące

Jeżeli w Pani przypadku zachodzą okoliczności łagodzące – czyli wcześniejsza niekaralności i niska społeczna szkodliwość czynu, a więc spożywanie alkoholu dzień wcześniej i bycie w dniu zdarzenia „nieświeżym”, a nie spożycia alkoholu bezpośrednio przed prowadzeniem pojazdu, może Pani spróbować ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Zgodnie bowiem z treścią art. 66 § 1 „sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa”.

Wobec powyższych twierdzeń podnieść należy, iż warunkowe umorzenie postępowania jest środkiem polegającym na rezygnacji z prowadzenia postępowania karnego, tj. odstąpienia od skazania i ukarania sprawcy uznanego za winnego przestępstwa, jest więc środkiem reakcji karnoprawnej na przestępstwo (Cieślak, Polskie prawo, s. 485). Odstąpienie od skazania i ukarania następuje równocześnie z nałożeniem na sprawcę przestępstwa określonych obowiązków próby (art. 67 Kodeksu karnego).

Zgodnie natomiast z treścią art. 67 § 3 „umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę; sąd może nałożyć na sprawcę obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 1–3, 5–6b, 7a lub 7b, a ponadto orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 lub zakaz prowadzenia pojazdów, wymieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2. Przepisy art. 72 § 1a i 1b stosuje się odpowiednio”.

Proszę wobec tego spróbować złożyć wniosek o warunkowe umorzenia postępowania, bowiem to jedyna możliwość, aby sąd odstąpił od zakazu prowadzenia pojazdów, który przy niniejszym przestępstwie jest obligatoryjny. Oprócz tego oczywiście będzie Pani zobowiązana do naprawienia powstałej szkody – a więc naprawy ogrodzenia lub pokrycia kosztów jego naprawy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »