Rezygnacja z usług adwokata, wypowiedzenie umowy i pełnomocnictwa

• Data: 2023-08-09 Autor: Katarzyna Bereda

Toczy się przeciwko mnie sprawa karna za defraudację znacznej wartości środków pieniężnych. Wynajęłam adwokata i dałam mu pełnomocnictwo do wszystkich czynności w mojej sprawie, niestety na chwilę obecną nie stać mnie na jego usługi, ale nie wiem, jak wypowiedzieć umowę i pełnomocnictwo (nie otrzymałam kopi ani umowy, ani pełnomocnictwa. Poza tym chciałabym skorzystać z adwokata z urzędu. Nie wiem, jak to się robi. Proszę o pomoc.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rezygnacja z usług adwokata, wypowiedzenie umowy i pełnomocnictwa

Wypowiedzenie pełnomocnictwa adwokatowi

Aby wypowiedzieć pełnomocnictwo, proszę złożyć pisemne oświadczenie adwokatowi i do sądu lub prokuratury, iż wypowiada Pani pełnomocnictwo – nie jest potrzebna żadna formalna droga, wystarczy Pani krótkie oświadczenie. W zakresie natomiast adwokata z urzędu, również musi złożyć Pani taki wniosek do sądu lub prokuratury, która prowadzi Pani postępowanie.

Obrońca z urzędu

Zgodnie bowiem z treścią art. 78 Kodeksu postępowania karnego:

„§ 1. Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Podstawą odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu nie może być skorzystanie przez oskarżonego z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945).

§ 1a. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli oskarżony żąda wyznaczenia obrońcy z urzędu w celu dokonania określonej czynności procesowej.

§ 2. Sąd może cofnąć wyznaczenie obrońcy, jeżeli okaże się, że nie istnieją okoliczności, na podstawie których go wyznaczono. Na postanowienie o cofnięciu wyznaczenia obrońcy przysługuje zażalenie do innego równorzędnego składu tego sądu”.

Analizując art. 78, można wysunąć tezę, że, aby uzyskać obrońcę z urzędu, podejrzany musi wykazać tylko, że stan materialny uniemożliwia mu ustanowienie obrońcy z wyboru. Nie musi wskazywać, że wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości (tak Z. Gostyński, S. Zabłocki, w: J. Bratoszewski i in., KPK. Komentarz, t. 1, 2004, s. 538). Ponadto warunkiem wyznaczenia obrońcy z urzędu, a więc także jego działania w procesie karnym, jest nieustanowienie przez podejrzanego obrońcy z wyboru (por. post. SN z 21.1.2003 r., sygn. akt V KK 171/02).

Sąd Najwyższy przyjął, że „przesłanką uzasadniającą ustanowienie obrońcy z urzędu jest skuteczne wykazanie przez osobę występującą z takim żądaniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny" (post. SN z 30.3.2021 r., sygn. akt IV KO 20/21). Co więcej wykazanie jest obowiązkiem wnoszącego o wyznaczenie obrońcy (post. SN z 4.2.2021 r., sygn. akt IV KK 102/20).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o ustanowienie obrońcy

Z uwagi na powyższe, jeżeli w Pani przypadku nie zachodzą przypadki obligatoryjnego ustanowienia obrońcy z urzędu, a więc nie jest Pani nieletnia, głucha, niema lub niewidomy, zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona, zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny, to może Pani złożyć wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu, uzasadniając jedynie, iż nie jest Pani w stanie pokryć kosztów obrońcy z wyboru. Wniosek taki należy skierować do sądu, który rozpoznaje Pani sprawę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »