Kara grzywny sprzed lat a służba w policji

W 2012 roku dostałem kare grzywny za wykroczenie drogowe z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń i sąd orzekł karę grzywny w kwocie 550 zł, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy oraz zatrzymał prawo jazdy kategorio B1. Czy jest to prawomocny wyrok sądu i czy mam jakiekolwiek szanse, aby składać dokumenty do służby w policji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kara grzywny sprzed lat a służba w policji

Kara grzywny za wykroczenie drogowe a możliwość służby w policji

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji „służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych”.

Pisze Pan, że otrzymał Pan karę grzywny za wykroczenie drogowe z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń, czyli za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu. Nie jest to przestępstwo ani przestępstwo skarbowe, o których mowa w przytoczonym powyżej przepisie.

Nieposzlakowana opinia do pełnienia służby w policji

Jednakże wskazuje on również, że do pełnienia służby w Policji należy mieć „nieposzlakowaną opinię”. Cecha ta nie została sprecyzowana w przepisach prawa, dlatego należy się odnieść do orzecznictwa sądowego. I tak, według Naczelnego Sądu Administracyjnego, „nieposzlakowany” to ten, któremu nie można nic zarzucić, przypisać, nieskazitelny. Powyższe pojęcie NSA odnosi zarówno do sfery życia prywatnego, jak i zawodowego. Nieposzlakowana opinia to także ogólna ocena danej osoby w sferze etycznej (sygn. akt I OSK 581/17). Z kolei według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, szczególna funkcja Policji i jej zhierarchizowana struktura wymagają, aby służbę w niej pełniły wyłącznie osoby o nieposzlakowanej opinii, bezwzględnie przestrzegające prawa i zasad współżycia społecznego (sygn. akt II SA/Wa 197/17). Pozbawieniem cechy „nieposzlakowanej opinii” jest z pewnością popełnienie przestępstwa. Trudno jednoznacznie wskazać, czy takiż skutek będzie również miało popełnienie wykroczenia. Znaczenie może tutaj mieć jego rodzaj, tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu, będące czynem nagannym i społecznie szeroko potępianym.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zatarcie ukarania a praca w policji

Pamiętać jednakże należy, że sam czyn został popełniony ponad 7 lat temu, tym samym zgodnie z art. 46 Kodeksu wykroczeń ukaranie uległo zatarciu i uważa się za niebyłe. Zatarcie ukarania za dany czyn nie pozbawia jednak organu prawa do oceny tego czynu z punktu widzenia nieposzlakowanej opinii, gdyż pozostaje on w związku z oceną etyczno-moralną danej osoby, rzutującą na jej postawę zawodową. Co więcej, jest to obowiązek organu, gdyż nieposzlakowana opinia jest jedną z cech selekcyjny funkcjonariuszy Policji (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, sygn. akt II SA/Wa 652/15)

W związku z powyższym Pana postawa i fakt popełnienia wykroczenia 7 lat temu będą podlegać ocenie przez organy rekrutujące do pracy w Policji i nie sposób na podstawie obowiązujących przepisów przewidzieć, jaka ocena zostanie wydana.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »