Czy sąd wysyła wyrok do pracodawcy?

Autor: Michał Berliński

Czy sąd wysyła wyrok do pracodawcy? Jestem kierownikiem marketu, sprawa jest o zniszczenie mienia, nie jest związana z praca. Czy pracodawca musi mnie zwolnić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy sąd wysyła wyrok do pracodawcy?

Czy pracodawca dowie się o wyroku pracownika?

Wskazać należy, że nie powinna się Pani obawiać. Co do zasady sąd doręcza wyrok lub inne orzeczenie osobom zainteresowanym, w tym przypadku pokrzywdzonemu, ewentualnie prokuraturze, jeśli przestępstwo było ścigane na jej wniosek, oraz skazanemu. Sąd nie ma obowiązku kierować wyroku nigdzie indziej, tym bardziej do pracodawcy skazanego. Wyrok oraz kwestie z nim związane stanowią tzw. dane wrażliwe i jako takie nie podlegają udostępnieniu. Dostęp do tych danych mają strony postępowania oraz podmioty uprawnione takie jak np. policja lub prokuratura.

Inaczej wygląda sytuacja, w której jest Pani funkcjonariuszem publicznym, a wtedy sąd musi zawiadomić bezpośredniego przełożonego o przestępstwie, bowiem wiąże się to bardzo często z koniecznością pozbawienia takiej osoby pracy w danej jednostce. Zgodnie z art. 21 Kodeksu postępowania karnego „informacja o skazaniu prawomocnym wyrokiem dotrze do zakładu pracy (uczelni), gdy spełnione będą określone przesłanki. Przede wszystkim w przepisie mowa jest wyłącznie o sprawach toczących się wobec pracowników określonych jednostek. Ch”odzi m.in. o instytucje państwowe lub samorządowe. Ponadto wyrok musi być następstwem postępowania toczącego się z urzędu. Chodzi więc o popełnienie takiego czynu, że odpowiednie instytucje państwowe (policja, prokuratura) podejmują decyzję na podstawie uzyskanych lub zebranych informacji o rozpoczęciu dochodzenia.

Zobacz też: Jak nauczyciel może bronić się przed rodzicem

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kiedy sąd zawiadamia pracodawcę o wyroku dotyczącym pracownika?

Zgodnie z brzmieniem wskazanych regulacji sąd z urzędu zawiadamia pracodawcę, instytucję rządową lub organy samorządu terytorialnego w wypadku orzeczenia wobec osoby skazanej środków karnych w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska. Sąd zawiadamia również odpowiednie instytucje (np. organy samorządu zawodowego) w razie orzeczenia zakazu wykonywania określonego zawodu. Sąd oczywiście podejmuje te czynności tylko w wypadku, gdy osoba skazana zajmuje objęte zakazem stanowisko lub wykonuje objęty zakazem zawód. Dzieje się tak oczywiście wówczas, gdy popełnienie przestępstwo pozostaje w związku z zajmowaniem stanowiska lub wykonywaniem określonego zawodu.

Sąd zawiadamia pracodawcę osoby skazanej również w wypadku orzeczenia wobec osoby skazanej zakazu prowadzenia pojazdów za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w sytuacji gdy skazany w czasie popełnienia przestępstwa prowadził pojazd wykonując pracę zarobkową.

Jeśli osoba skazana, w związku z zajmowaniem określonego stanowiska czy też wykonywania określonego zawodu przynależy do organizacji gospodarczej (np. cechu), zrzeszenia zawodowego czy stowarzyszenia, sąd zawiadamia również wskazane organizacje o orzeczeniu środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu. 

Jeśli zaś chodzi o Pani sytuację, wskazać należy, że jeśli Pani pracodawca nie był stroną tego postępowania i owe zdarzenia nie miało związku z wykonywaną przez Panią pracą – nie będzie Pani mieć takiej konieczności. Należy jednak pamiętać, że pracodawca może wymagać od swoich pracowników przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego niekaralności pracownika, a wtedy w owym rejestrze niestety będzie zapis informujący o wymierzeniu Pani kary, ze wskazaniem również przestępstwa, za które owa kara została orzeczona. Co do zasady jednak ma to miejsce przy zawieraniu umowy o pracę i nie jest wymagane dalej, już w trakcie pracy. Inaczej ma się sytuacja, gdy pracuje Pan np. w ochronie lub innej podobnej instytucji – tam takie zaświadczenia trzeba przedkładać raz na 3 miesiące, szczególnie po ostatnich zmianach.

Wobec tego należy wskazać, że jeśli nie wykonuje Pani funkcji publicznych, nie jest członkiem samorządu, a określony wyrok na zakazuje Pani wykonywania konkretnych funkcji, to sąd nie zawiadomi pracodawcy o Pani wyroku. Informacja ta jednak będzie zawarta w zaświadczeniu z KRK – którego pracodawca może zażądać.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »