Dożywotnio zatrzymane prawo jazdy w Polsce a ukraińskie prawo jazdy

Mam dożywotnio zatrzymane prawo jazdy w Polsce. Czy jeśli zdam egzamin na Ukrainie, będę mógł prowadzić pojazdy z ukraińskim prawem jazdy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dożywotnio zatrzymane prawo jazdy w Polsce a ukraińskie prawo jazdy

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów a wyrobienie ukraińskiego prawa jazdy

Dożywotnie zatrzymanie prawa jazdy wiąże się z orzeczonym dożywotnio zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zakaz dotyczy wszelkich pojazdów mechanicznych. Zatem potencjalne zdobycie ukraińskiego prawa jazdy nie spowoduje, że zakaz zostanie cofnięty i będzie Pan mógł prowadzić samochód lub inny pojazd mechaniczny.

Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami (art. 42 § 3 ustawy Kodeks karny).

Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3 (art. 42 § 4 ww. ustawy). Orzekając zakaz określony w art. 42, sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu (art. 43 § 3). 

Zobacz też: Czy polska policja może zatrzymać zagraniczne prawo jazdy

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Prowadzenie pojazdu mimo zakazu

Osoba, która wsiądzie za kółko podczas trwania zakazu, popełnia przestępstwo. Zgodnie z artykułem 244 ustawy Kodeks karny kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zwracam tez uwagę na treść art. 180a ww. ustawy, który stanowi, że kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Co prawda przepisy zezwalają na respektowanie ukraińskiego prawa jazdy w Polsce, ale nie dotyczy to kierowców, którym dożywotnio zatrzymano prawo jazdy. Zatem w tym konkretnym przypadku zagraniczne prawo jazdy nie zastąpi krajowego. Zgodnie z artykułem 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami „dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest wydane za granicą:

a) międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r.,
b) krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.”

Naczelny Sądu Administracyjny w wyroku z 2010 roku (sygn. akt I OSK 753/09), stwierdził, że „kierowca posiadający ważne polskie prawo jazdy, które zostało mu zatrzymane w związku z kierowaniem samochodem w stanie nietrzeźwości i którym w tym czasie uzyskał zagraniczne prawo jazdy nie może skorzystać z uprawnienia określonego w art. 94 ust 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (obecnie art. 14 ustawy o kierujących pojazdami).

Osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą może, na swój wniosek, otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, po zwrocie zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy (art. 14 ustawy o kierujących pojazdami)”.

Przeczytaj też: Czy mając zabrane prawo jazdy w Polsce a jazda za granicą

Odmowa ważności prawa jazdy wydanego w innym państwie

Z kolei Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie C-1/07 stwierdził, że „państwo członkowskie ma prawo odmówić ważności prawa jazdy wydanego w innym państwie, jeżeli wcześniej w stosunku do danej osoby było prowadzone postępowanie sądowe lub administracyjne zakończone wydaniem decyzji o cofnięciu lub zatrzymaniu prawa jazdy”.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość skrócenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdu. Po upływie dziesięciu lat od orzeczenia zakazu, kierowca może wystąpić do Sądu o zmianę zakazu. Sąd, decydując o ponownym dopuszczeniu kierowcy do prowadzenia pojazdów, bierze pod uwagę m.in. opinię środowiskową. Jeśli sąd wyrazi zgodę, kierowca będzie zobligowany do zainstalowania w aucie blokady samochodowej.

Według art. 182a § 1 ustawy Kodeks karny wykonawczy jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »