Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezapłacenie grzywny w terminie i wezwanie do odbycia kary w areszcie

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 2018-04-13 • Aktualizacja: 2021-07-16

Zostałem obwiniony o zaprószenie ognia, czego nie zrobiłem. Właściciel posesji, na której doszło do zdarzenia, również w tym czasie tam przebywał. Do sądu dostarczył zupełnie nieczytelne nagranie z monitoringu. Nie stawiłem się na ostatnią rozprawę, gdyż pracuję za granicą, i niestety zostałem uznany winnym. Otrzymałem grzywnę 300 zł, zapłaciłem ją po terminie i dostałem wezwanie do odbycia kary w areszcie 3 dni. Co mam teraz zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niezapłacenie grzywny w terminie i wezwanie do odbycia kary w areszcie

Zaprószenie ognia - wykroczenie z art. 82 § 1 lub następnych Kodeksu wykroczeń

Został Pan obwiniony o zaprószenie ognia, czyli o wykroczenia z art. 82 § 1 lub następnych Kodeksu wykroczeń (K.w.). Zgodnie z paragrafem pierwszym tego artykułu:

„Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:

1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych,

2) wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez ich wymaganego zabezpieczenia,

3) używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia,

4) napełnianiu gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu,

5) nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu płynnego w butlach,

6) garażowaniu pojazdu silnikowego w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu z nieopróżnionym zbiornikiem paliwa i nieodłączonym na stałe zasilaniem akumulatorowym,

7) składowaniu materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczaniu przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości,

8) składowaniu materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach lub na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach,

9) składowaniu materiałów palnych pod ścianami obiektu bądź przy granicy działki, w sposób naruszający zasady bezpieczeństwa pożarowego,

10) uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, kurków głównej instalacji gazowej, a także wyjść ewakuacyjnych oraz okien dla ekip ratowniczych,

11) uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.”

Zapłata grzywny po terminie i wezwanie do odbycia kary aresztu

Pan do popełnienia wykroczenia się nie przyznał przed sądem. Nie stawił się Pan jednak na ostatnią rozprawę, został uznany winnym oraz otrzymał Pan grzywnę w wysokości 300 zł. Grzywnę zapłacił Pan, ale po terminie, a tymczasem dostał Pan wezwanie do odbycia kary w areszcie w wymiarze 3 dni. Pyta Pan, czy jest szansa uniknąć aresztu.

Zgodnie z art. 25 K.w.:

„§ 1. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, określając czas jej trwania. Praca społecznie użyteczna trwa najkrócej tydzień, najdłużej 2 miesiące. Przepisy art. 20 § 2 i art. 21 § 1 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary aresztu, gdy:

Kiedy sąd może zarządzić wykonanie zastępczej kary aresztu?

1) ukarany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie § 1 albo uchyla się od jej wykonania, lub

2) zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

§ 3. Zarządzając wykonanie zastępczej kary aresztu sąd przyjmuje, że jeden dzień zastępczej kary aresztu jest równoważny grzywnie od 20 do 150 złotych; kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu.

§ 4. Na postanowienie w przedmiocie kar zastępczych, o których mowa w § 1 i 2, przysługuje zażalenie.”

Jeżeli jednak wpłacił Pan grzywnę, nie powinno być problemu i nie odbędzie Pan zastępczej kary aresztu, bowiem według art. 27 K.w.:

Czy po uiszczeniu grzywny można uniknąć zastępczej kary aresztu?

„§ 1. Od zastępczej kary aresztu sprawca może być uwolniony w każdym czasie przez wpłacenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia.

§ 2. Jeżeli grzywna została uiszczona w części, karę zastępczą zmniejsza się w sposób odpowiadający stosunkowi kwoty zapłaconej w wysokości grzywny.”

Artykuł 27 K.w. normuje sytuację, gdy odbywający zastępczą karę aresztu ureguluje kwotę pieniężną przypadającą jeszcze do uiszczenia. Takie elastyczne rozwiązanie jest korzystne w sensie ogólnym także dla ukaranego, jeżeli chciałby on uregulować chociażby część grzywny. W wymienionym artykule zawarte jest również racjonalne postanowienie, że jeżeli grzywna została uiszczona w części, zastępczą karę aresztu należy zmniejszyć w sposób odpowiadający stosunkowi kwoty zapłaconej w wysokości grzywny.

Jak widać, przepis ten określa możliwości uwolnienia się ukaranego od zastępczej kary aresztu za grzywnę.

Wskazuje przy tym, że kara ta ma służyć ewentualnemu wymuszeniu na nim wykonania kary grzywny. Nie stanowi ona zatem wzmocnienia dolegliwości dla sprawcy, a uiszczenie grzywny przypadającej jeszcze do uiszczenia powoduje zwolnienie z kary zastępczej w każdym czasie.

W świetle § 1 sprawca jest uwalniany z aresztu „przez wpłacenie” wymaganej grzywny, ale nie oznacza to, by miał on osobiście ją wpłacić.

Może to uczynić sam, np. po wezwaniu go do stawienia się do zakładu karnego w celu odbycia orzeczonej kary zastępczej, ale gdy już ją odbywa, jest też uwalniany od niego przez wpłacenie grzywny, a więc również gdy wpłata ta będzie dokonana przez inną osobę na poczet wymaganej jeszcze grzywny.

Oczywiście powyższe przepisy mają zastosowanie do ukarania za wykroczenie, które opisałem powyżej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »