Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Parkowanie na uliczce osiedlowej

Autor: Wioletta Dyl

Czy na osiedlowej, wewnętrznej uliczce, która umożliwia dojazd do posesji („ślepej”), można parkować samochód?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Parkowanie na uliczce osiedlowej

Jakie zasady ruchu drogowego stosuje się na osiedlowych uliczkach?

Osiedlowa uliczka może mieć status strefy ruchu, strefy zamieszkania lub drogi wewnętrznej.

W zależności od powyższego statusu stosuje się, albo nie, uregulowania zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Art. 1 ust. 1 i 2 tej ustawy stanowi, że reguluje ona m.in. zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania. Ponadto przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. Z kolei pojęcie drogi publicznej reguluje ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, która mówi, że „drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie tej ustawy do jednej z kategorii dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, przy czym ulice leżące w ciągu tych dróg należą do tej samej kategorii”.

Czy na drogach wewnętrznych obowiązują ogólne przepisy Kodeksu drogowego?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – drogami wewnętrznymi są drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, a w szczególności: drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych itd.

Zasadniczo więc na drogach wewnętrznych nie obowiązują ogólne przepisy Kodeksu drogowego, zatem kierowcy mogą parkować na chodnikach, ale tak, by nie utrudniać ruchu. O wjeżdżaniu na drogę wewnętrzną powinien informować znak „Droga wewnętrzna” (D-46, D-47).

Znaki drogowe na drodze wewnętrznej 

Jednak zgodnie z definicją zawartą w art. 2. 16a) strefa ruchu – jest to obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Z porównania przepisów art. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym wynika więc, że zasady ruchu na drogach wewnętrznych obowiązują tylko na tych znajdujących się w „strefie ruchu”. Czyli w strefie ruchu obowiązują dokładnie takie same zasady, jak na wszystkich drogach publicznych. Co za tym idzie, jeżeli drogi wewnętrzne nie zostaną oznakowane odpowiednimi znakami (D-52, D-53 – strefa ruchu), nie będzie można egzekwować na nich przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Różnice względem normalnego ruchu drogowego w strefie zamieszkania

Zgodnie z definicją z art. 2 pkt 16 Prawa o ruchu drogowym – strefa zamieszkania to „obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi”. Znakiem tym jest znak D-40 (oraz odwołujący go znak D-41), zaś do podstawowych różnic względem normalnego ruchu należą:

  • bezwzględne pierwszeństwo pieszego (art. 11 ust. 5 PoRD);
  • ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 20 km/h (art. 20 ust. 2 PoRD);
  • zakaz postoju w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu (art. 49 ust. 2 pkt 4 PoRD);
  • zaś każdy wyjeżdżający ze strefy jest włączającym się do ruchu (art. 17 ust. 1 pkt 1 PoRD.

Parkowanie pojazdu w strefie zamieszkania poza wyznaczonym miejscem

Zatem w przypadku zaparkowania poza wyznaczonym miejscem można spotkać się z mandatem. Generalnie więc w świetle obowiązujących przepisów ani policja, ani straż miejska nie mają prawa interweniować na drogach wewnętrznych (a więc m.in. na drogach osiedlowych), chyba że:

  1. Jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu.
  2.  Drogi wewnętrzne położone są w strefie zamieszkania lub strefie ruchu.

Ponadto jeżeli ślepa uliczka, o której Pani pisze, jest drogą gminną, która na podstawie ustawy o drogach publicznych jest właśnie drogą publiczną, to w ruchu na tej ulicy obowiązują przepisy Kodeksu drogowego, a zwłaszcza ustawa – Prawo o ruchu drogowym. W opisanej sytuacji mają zastosowanie w szczególności art. 46 ust. 1 i art. 49 ust. 2, z których odpowiednie fragmenty wskazują, że:

„46. 1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

(…)

49. 2. Zabrania się postoju:

1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;

2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu.”

 Rodzaj dróg osiedlowych i obowiązujących na nich przepisów.

Status drogi

Strefa zamieszkania

Droga wewnętrzna

Strefa ruchu

Znak drogowy

D-40,D-41

D-46, D-47

D-52,D-53

Oznakowanie drogi

obowiązkowy znak na początku i końcu drogi

nie zawsze występuje

obowiązkowy znak na początku i końcu drogi

Obowiązek przestrzegania przepisów z kodeksu ruchu 

wszystkie przepisy z kodeksu ruchu drogowego

tylko przepisy dotyczące znaków i sygnałów drogowych

wszystkie przepisy z kodeksu ruchu drogowego

Ograniczenia parkowania

parkowanie tylko w wyznaczonych miejscach

parkowanie zabronione tylko w przypadku znaków zakazu 

zasady takie, jak na drogach publicznych

Szczególne wymagania i zasady

pieszy ma zawsze pierwszeństwo, obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h

można ignorować wszelkie przepisy poza znakami i sygnałami drogowymi

brak szczególnych zasad

Możliwość wystawiania kar przez służby mundurowe

mundurowi mogą karać za wszystkie wykroczenia

za spowodowanie kolizji, nieprzestrzeganie znaków, sygnałów oraz jazdę po alkoholu

mundurowi mogą karać za wszystkie wykroczenia

Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy

nie można

można

nie można

A zatem w pierwszej kolejności proszę się upewnić, czy na osiedlowej ślepej uliczce znajdują się jakiekolwiek oznakowania świadczące o statusie tej drogi, bądź upewnić się, czy nie jest ona drogą gminną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl