Wizyta w ambasadzie za granicą a list gończy

Autor: Kinga Karaś

W 2010 r. dostałem wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Dostałem kuratora, do którego chodziłem do czasu wyjazdu za granicę. Po wyjeździe sąd odroczył mi wykonanie kary na okres 12 miesięcy. Przestałem chodzić do kuratora i wystawiono za mną polski list gończy. Po jakim okresie moja sprawa zostanie przedawniona? Dodam, że to wyrok za wzięcie AGD na raty mimo braku pracy. Czy mogę złożyć wizytę w ambasadzie za granicą po wydanie dokumentów? Czy mogę być tam zatrzymany?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wizyta w ambasadzie za granicą a list gończy

Poniższa odpowiedź została oparta na przedstawionym przez Pana stanie faktycznym i zawiera ocenę sytuacji prawnej. Podstawę prawną stanowi: ustawa Kodeks karny (zwana dalej: K.k.).

Przestępstwo oszustwa i przedawnienie

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z przedawnieniem karalności za przestępstwo oszustwa.

Przedawnienie karalności w przypadku tego typu sprawy następuje z upływem lat 15. Jeżeli czyn popełniono w 2010 roku, to przedawnienie karalności nastąpi dopiero w 2025 roku. Do tego czasu ze względu na wydany „list gończy” jest Pan osobą poszukiwaną i do tego czasu policja może Pana złapać i przymusowo doprowadzić do zakładu karnego celem odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności. Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące wizyty w ambasadzie, to ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na nie. Organy ścigania do 2025 roku mają obowiązek doprowadzić Pana celem odbycia kary. Dlatego też brak jest możliwości zapewnienia Panu bezpieczeństwa w tym zakresie.

Zgodnie z art. 286 § 1 K.k. „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Zgodnie z art. 101 § 1 K.k.:

„§ 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa;

2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię;

2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat;

3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;

4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki”.

Zgodnie z art. 103 k.k.:

„§ 1. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:

1) 30 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą;

2) 15 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat;

3) 10 – w razie skazania na inną karę.

§ 2. Przepis § 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do środków karnych, środków kompensacyjnych oraz przepadku”.

Zobacz też: Art. 286 K.k. przedawnienie

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Udanie się do ambasady a list gończy

W przypadku przestępstwa oszustwa (286 § 1 K.k.) karalność ulega przedawnieniu z upływem lat 15, jednak w sytuacji gdy wszczęto postępowanie karne okres ten ulega przedłużeniu na kolejne 10 lat. Jednak wiele zależy od „momentu” popełnienia czynu, ponieważ art. 101 przewidujący okres przedawnienia był modyfikowany.

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks karny dodano ustęp 2a przewidujący 15 letni okres przedawnienia – zmiana ta weszła w życie z dniem 03.08.2005. Zgodnie z art. 2 tej ustawy do czynów popełnionych przed wejściem w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy Kodeksu karnego o przedawnieniu w brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba że termin przedawnienia już upłynął.

Podsumowując, przedawnienie Pana karalności nastąpi dopiero w 2025 roku. Do tego czasu zarówno podczas odbierania nowych dokumentów tożsamości, jak i podczas czynności życia codziennego może Pan zostać zatrzymany przez policję i poprowadzony celem wykonania zasądzonej kary.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »