Jak uzyskać łagodny wymiar kary za jazdę w stanie nietrzeźwości?

• Data: 2023-05-12 Autor: Katarzyna Bereda

Przedwczoraj o godzinie 17.00 zostałem skontrolowany przez policję na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Miałem 0, 38 i 0,34 mg/l (na komendzie). Byłem zaskoczony. Tego dnia rano spożyłem około 100 ml wódki w drinku. Wiązało się to z tym, że jakiś czas temu zmieniłem pracę i po wielu latach pracy na dniówkach przyszło mi się przestawić na pracę nocną i to bez przerwy. Mam problem z zasypianiem w dzień oraz rozregulowany układ pokarmowy. Chciałem wreszcie się dłużej przespać i dlatego wypiłem tego drinka. Posiadam prawo jazdy od 40 lat i do tej pory zaliczyłem 2 mandaty, nigdy nie byłem karany. Wyznaczono mi datę stawienia się w komisariacie celem przesłuchania. Jakie mam szanse na warunkowe umorzenie postępowania? Co mogę zrobić, aby uzyskać jak najłagodniejszy wymiar kary?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak uzyskać łagodny wymiar kary za jazdę w stanie nietrzeźwości?

Grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

Zgodnie z treścią art. 178a § 1 Kodeksu karnego (K.k.): „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Z uwagi na przywołany przepis w przypadku popełnienia powyższego przestępstwa może Pan się spodziewać orzeczenia kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności – raczej w warunkowym zawieszeniu jej wykonywania, jeżeli nie był Pan wcześniej karany, ani nie zachodzą inne obciążające przesłanki. Wymiar kary zależy oczywiście od indywidualnego przypadku. Jednak z uwagi na powyższe kary proponuję, aby ubiegał się Pan o orzeczenie kary grzywny – o ile oczywiście posiada Pan środki na jej uregulowanie.

Świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Ponadto, zgodnie z art. 43a § 2 K.k.: „W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, art. 179 lub art. 180 sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 złotych, do wysokości określonej w § 1”. Zatem oprócz kary przewidzianej powyżej (grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności), sąd wymierza także świadczenie pieniężne w wysokości przynajmniej 5000 zł.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Stan nietrzeźwości i zakaz prowadzenia pojazdów

Jednocześnie zgodnie z art. 42 § 2 K.k.: „Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177.

Z uwagi na po wyższe, najprawdopodobniej zostanie wobec Pana orzeczona jedna z kar przewidzianych w art. 178 K.k., a także środki karne wskazane powyżej, a więc kwota 5000 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Jeżeli w Pana przypadku zachodzą okoliczności łagodzące – czyli wcześniejsza niekaralności i niska społeczna szkodliwość czynu, a więc spożywanie alkoholu dzień wcześniej i bycie w dniu zdarzenia „nieświeżym”, a nie spożycia alkoholu bezpośrednio przed prowadzeniem pojazdu, może Pan spróbować ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Z doświadczenia wiem, że spożycie alkoholu bezpośrednio przed jazdą – tak jak Pan wskazał – jest bardzo mocno negowane przez sąd, ale warto jednak, aby złożył Pan niniejszy wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

Zgodnie bowiem z treścią art. 66 § 1 K.k.: „Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa”.

Odstąpienie przez sąd od skazania i ukarania

Wobec powyższych twierdzeń podnieść należy, iż warunkowe umorzenie postępowania jest środkiem polegającym na rezygnacji z prowadzenia postępowania karnego, tj. odstąpienia od skazania i ukarania sprawcy uznanego za winnego przestępstwa, jest więc środkiem reakcji karnoprawnej na przestępstwo (Cieślak, Polskie prawo, s. 485). Odstąpienie od skazania i ukarania następuje równocześnie z nałożeniem na sprawcę przestępstwa określonych obowiązków próby (art. 67 K.k.).

Zgodnie natomiast z treścią art. 67 § 3K.k.: „Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę; sąd może nałożyć na sprawcę obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 1-3, 5-6b, 7a lub 7b, a ponadto orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 lub zakaz prowadzenia pojazdów, wymieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2. Przepisy art. 72 § 1a i 1b stosuje się odpowiednio.

Proszę wobec tego spróbować złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, albowiem to jedyna możliwość, aby sąd odstąpił od zakazu prowadzenia pojazdów, który przy niniejszym przestępstwie jest obligatoryjny. Taki wniosek może Pan złożyć nawet w trakcie przesłuchania, jednak zazwyczaj prokurator nie decyduje o warunkowym umorzeniu, tylko przekazuje sprawę sądowi i sąd rozpoznaje ten wniosek.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »