Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy wyrok generuje punkty karne?

Autor: Monika Cieszyńska

Czy wyrok skazujący z art. 86 § 1 po uprawomocnieniu generuje punkty karne? Czy w czasie postępowania organy powinny powiadamiać o zagrożeniu punktami karnymi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy wyrok generuje punkty karne?

Punkty karne za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym

Rozumiem, że chodzi o art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem „kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”.

Temu naruszeniu przypisuje się punkty karne. Powyższe potwierdza załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Ilość punktów zależeć będzie od przyczyny zagrożenia. I tak:

  • spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa – 6 pkt karnych (kod A 01),
  • spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 6 pkt karnych (kod A 06),
  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym – 10 pkt (kod B 01),
  • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi – 10 pkt (kod B 02),
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych – 10 pkt (kod B 03),
  • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd – 10 pkt (kod B 04),
  • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia – 6 pkt (kod B 05),
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania – 6 pkt (kod B 06).

Niemniej należy mieć na uwadze § 2 ust. 9 rozporządzenia, który stanowi, iż „punkty za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, określone w załączniku nr 1 kodami A 02 lub A 06, przypisuje się wówczas, gdy przyczyną zagrożenia było naruszenie niewyszczególnione w tym załączniku albo gdy przewidziana dla niego liczba punktów jest nie większa niż 6. Jeżeli przyczyną zagrożenia było naruszenie, za które przewidziana liczba punktów wynosi więcej niż 6, przypisuje się punkty wyłącznie za to naruszenie”.

Przypisanie tymczasowe punktów karnych

W wyroku nie ma żadnej wzmianki o ilości przypisanych punktów. W toku postępowania ani sąd, ani pozostałe organy nie informują o ilości przypisanych punktów tymczasowych (bowiem dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok skazujący, możemy mówić tylko o wpisie tymczasowym). Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia tym rozstrzygnięciem. Wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym: wyrokiem sądu, postanowieniem sądu o warunkowym umorzeniu postępowania, mandatem karnym albo orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym. Wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym po stwierdzeniu naruszenia w jednym z tych rozstrzygnięć.

Ewidencja punktów karnych

Ewidencję prowadzi komendant wojewódzki policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych.

Niemniej ma Pan prawo uzyskać od policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji, ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne.

Podsumowując, prawomocny wyrok skazujący powoduje, że wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym. Organy nie informują z urzędu o grożących punktach karnych, gdyż ustawodawca nie nałożył na nie takiego obowiązku (natomiast mają obowiązek uczynić to na wniosek zainteresowanego).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl