Próba wyłudzenia danych osobowych, co zrobić?

• Data: 2024-02-16 Autor: Marek Gola

Wyłudzenie danych osobowych stanowi poważne naruszenie prywatności i może prowadzić do znaczących szkód materialnych oraz osobistych. Przypadki wyłudzenia danych zdarzają się jednak niestety dość często. Pan Marek opisał swój problem. Mianowicie, ktoś z zagranicy, odpowiadając na ofertę pracy, wyłudził jego dane, tzn. imię i nazwisko oraz adres zameldowania. Kiedy poproszono naszego klienta o skan paszportu, zorientował się, że coś jest nie tak, i nie wysłał go. Teraz zastanawia się, czy powinien się obawiać, jeśli mają tylko jego adres zamieszkania. Czy należy zgłosić sprawę na policję?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Próba wyłudzenia danych osobowych, co zrobić?

Wyłudzenie danych osobowych

Dopóki wyłudzone dane osobowe naszego klienta nie będą wykorzystane w celu wyrządzeniu mu szkody majątkowej lub osobistej, nie można mówić o przestępstwie. Nie oznacza to jednak, że nie ma on zgłosić sprawy na policję. Zachowanie sprawcy może bowiem wypełniać znamiona czynu zabronionego z art. 190a § 2 K.k.

Na początek przytoczę pełną treść art. 190a K.k. dla lepszego zobrazowania problemu. Zgodnie z nim:

Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Opisany przypadek wyłudzenia danych osobowych winien być oceniany z punktu widzenia § 2.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podszywanie się pod inną osobę

W tej sprawie posłużę się literaturą. „Wyrażenie podszywa się – zgodnie z językowym znaczeniem - oznacza podawanie się fałszywie za kogoś innego, zaś wykorzystywanie (w kontekście brzmienia art. 190a § 2 k.k.) należy ujmować jako »użycie czegoś dla osiągnięcia jakiegoś celu, zysku«. Gdy zaś chodzi o określenie wizerunek, to Słownik języka polskiego zna dwa jego znaczenia: »czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp.« oraz »sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana«. Należy sądzić, że na gruncie art. 190a k.k. w grę będą wchodzić oba znaczenia słowa »wizerunek«. Trzeba zwrócić uwagę, że ustawodawca użył określenia wizerunek lub inne jej dane osobowe, a nie sformułowania »wizerunek lub dane osobowe«, tym samym przesądzając, że wizerunek niejako wchodzi w skład danych osobowych” (M. Mozgawa, Komentarz do art.190a Kodeksu karnego, 01.09.2014).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Posłużenie się danymi innej osoby

Samo podszycie się nie jest jeszcze karalne. Musi bowiem wystąpić działanie, które zmierza do wyrządzenia szkody majątkowej lub osobistej. I to, moim zdaniem, będzie najtrudniejsze do wykazania, albowiem osoba trzecia musiałaby posłużyć się danymi publicznie w celu wyrządzenia szkody materialnej lub osobistej. Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca nie wymaga by szkoda majątkowa lub osobista wystąpiła, bowiem w treści § 2 wskazuje się jedynie na działanie zmierzające do wyrządzenia takiej szkody. Samo zatem zamierzenie wykorzystania faktury w celu zaszkodzenia w mojej ocenie winno być karane.

Czyn z art. 190a § 2 K.k. jest ścigany na wniosek pokrzywdzonego. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Osoba taka jako pokrzywdzona ma prawo złożyć na policję lub do prokuratury wniosek o ściganie. Zgodnie z § 4 przestępstwo ścigane jest na wniosek, co z kolei powoduje, że bez powiadomienia organów ścigania o zdarzeniu, te nie podejmą żadnych czynności. Z chwilą złożenia wniosku dalsze czynności organy ścigania podejmują z urzędu.

Odpowiednim organem do przyjęcia takiego wniosku jest właściwa miejscowo prokuratura rejonowa lub komenda/komisariat policji. Wniosek może pan Marek jako pokrzywdzony złożyć w formie pisemnej lub ustnej do protokołu. Choćby postępowanie miało zostać umorzone, to jednak zostanie ślad w aktach sprawy, co w razie rzeczywistego posłużenia się jego danymi zwolni go od ewentualnej odpowiedzialności.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przypadek kradzieży tożsamości w internecie

Jan Kowalski zauważył, że ktoś założył na portalu społecznościowym profil pod jego imieniem i nazwiskiem, publikując nieprawdziwe informacje i obraźliwe treści. Sprawca wykorzystał zdjęcia Jana oraz podstawowe dane osobowe, które wcześniej uzyskał, prawdopodobnie z publicznie dostępnych źródeł. 

 

Wykorzystanie danych do oszustwa finansowego

Ewa Nowak otrzymała e-maila rzekomo od jej banku, proszącego o potwierdzenie danych osobowych i informacji o koncie w związku z rzekomą weryfikacją. Bez zastanowienia podała wymagane informacje, co skutkowało nieautoryzowanymi transakcjami finansowymi z jej konta. Okazało się, że padła ofiarą phishingu, gdzie oszuści podszyli się pod zaufaną instytucję, by wyłudzić jej dane osobowe i finansowe.

 

Nieautoryzowane użycie wizerunku w reklamie

Tomasz Wiśniewski zaskoczony odkrył swoje zdjęcie w reklamie produktu odchudzającego, choć nigdy nie wyraził zgody na użycie swojego wizerunku. Zdjęcie zostało nielegalnie pobrane z jego profilu społecznościowego i wykorzystane w celach komercyjnych bez jego wiedzy. 

Podsumowanie

Rozumienie i respektowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa osobistego i majątkowego w cyfrowym świecie. Artykuł 190a Kodeksu karnego stanowi ważne narzędzie prawne umożliwiające ściganie przestępstw takich jak wyłudzenie danych osobowych, podszywanie się pod inną osobę czy nieautoryzowane wykorzystanie wizerunku. 

Oferta porad prawnych

Jeśli padłeś ofiarą wyłudzenia danych osobowych lub masz wątpliwości dotyczące ochrony Twoich praw w internecie, skorzystaj z naszej oferty porad prawnych. Aby poznać nasze propozycje dla Ciebie, opisz swój problem przez formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553
2. M. Mozgawa, Komentarz do art.190a Kodeksu karnego, 01.09.2014
3. Słownik języka polskiego - https://sjp.pwn.pl/

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »