Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wyłudzenie danych osobowych

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-11-02 • Aktualizacja: 2021-02-28

Ktoś z zagranicy, odpowiadając na ofertę pracy, wyłudził moje dane, tzn. imię i nazwisko oraz adres zameldowania. Kiedy poproszono mnie o skan paszportu, zorientowałem się, że coś jest nie tak, i nie wysłałem go. Czy powinienem się obawiać, jeśli mają tylko mój adres zamieszkania? Czy zgłosić sprawę na policję?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyłudzenie danych osobowych

Wyłudzenie danych osobowych

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

Dopóki Pana dane osobowe nie będą wykorzystane w celu wyrządzeniu Panu szkody majątkowej lub osobistej, nie można mówić o przestępstwie. Nie oznacza to jednak, że nie ma Pan zgłosić sprawy na policję. Zachowanie sprawcy może bowiem wypełniać znamiona czynu zabronionego z art. 190a § 2 K.k.

Pozwoli Pan, że przytoczę pełną treść art. 190a K.k. dla lepszego zobrazowania problemu. Zgodnie z nim:

„Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Opisany przez Pana przypadek winien być oceniany z punktu widzenia § 2.

Podszywanie się pod inną osobę

Pozwoli Pan, iż posłużę się literaturą. „Wyrażenie podszywa się – zgodnie z językowym znaczeniem - oznacza podawanie się fałszywie za kogoś innego (http://sjp.pwn.pl/slownik/2502866/podszy%C4%87_si%C4%99 [dostęp: 10.05.2014]), zaś wykorzystywanie (w kontekście brzmienia art. 190a § 2 k.k.) należy ujmować jako »użycie czegoś dla osiągnięcia jakiegoś celu, zysku« (http://sjp.pwn.pl/szukaj/wykorzysta%C4%87 [dostęp: 10.05.2014]). Gdy zaś chodzi o określenie wizerunek, to Słownik języka polskiego zna dwa jego znaczenia: »czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp.« oraz »sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana« (http://sjp.pwn.pl/szukaj/wizerunek [dostęp: 5.02.2012]). Należy sądzić, że na gruncie art. 190a k.k. w grę będą wchodzić oba znaczenia słowa »wizerunek«. Trzeba zwrócić uwagę, że ustawodawca użył określenia wizerunek lub inne jej dane osobowe, a nie sformułowania »wizerunek lub dane osobowe«, tym samym przesądzając, że wizerunek niejako wchodzi w skład danych osobowych” (M. Mozgawa, Komentarz do art.190a Kodeksu karnego, 01.09.2014).

Posłużenie się danymi innej osoby w celu wyrządzenia szkody materialnej lub osobistej

Samo podszycie się nie jest jeszcze karalne. Musi bowiem wystąpić działanie, które zmierza do wyrządzenia szkody majątkowej lub osobistej. I to, moim zdaniem, będzie najtrudniejsze do wykazania, albowiem osoba trzecia musiałaby posłużyć się danymi publicznie w celu wyrządzenia szkody materialnej lub osobistej. Proszę zwrócić uwagę, że ustawodawca nie wymaga by szkoda majątkowa lub osobista wystąpiła, bowiem w treści § 2 wskazuje się jedynie na działanie zmierzające do wyrządzenia takiej szkody. Samo zatem zamierzenie wykorzystania faktury w celu zaszkodzenia, w mojej ocenie winno być karane.

Czyn z art. 190a § 2 K.k. jest ścigany na wniosek pokrzywdzonego. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Osoba taka jako pokrzywdzona ma prawo złożyć na policję lub do prokuratury wniosek o ściganie. Zgodnie z § 4 przestępstwo ścigane jest na wniosek, co z kolei powoduje, że bez powiadomienia organów ścigania o zdarzeniu, te nie podejmą żadnych czynności. Z chwilą złożenia wniosku dalsze czynności organy ścigania podejmują z urzędu.

Odpowiednim organem do przyjęcia takiego wniosku jest właściwa miejscowo prokuratura rejonowa lub komenda/komisariat policji. Wniosek może Pan jako pokrzywdzony złożyć w formie pisemnej lub ustnej do protokołu. Choćby postępowanie miało zostać umorzone, to jednak zostanie ślad w aktach sprawy, co w razie rzeczywistego posłużenia się Pana danymi zwolni Pana od ewentualnej odpowiedzialności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »