Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara za oszustwo na Allegro

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-10-04

3 miesiące temu sprzedałem na Allegro przedmiot warty 1000 zł, po czym nie wysłałem go do osoby, która go zakupiła. Ta osoba próbowała się ze mną skontaktować w celu wyjaśnienia sprawy, założyła spór na Allegro, po czym złożyła zawiadomienie na policji. Dwa dni temu skontaktowała się ze mną policja i mam się stawić na przesłuchanie. Nigdy wcześniej nie miałem problemów z prawem. Jaką karę za takie oszustwo mogę otrzymać? W jaki sposób mogę wyjść z tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksy karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Z treści Pana pytania wynika, że 3 miesiące temu za pośrednictwem portalu Allegro sprzedał Pan przedmiot warty 1000 zł, jednak nigdy do kupującego go nie wysłał. Kupujący próbował się z Panem skontaktować za pośrednictwem portalu, jednak nie doszło do porozumienia. W chwili obecnej skontaktowała się z Panem policja i wezwała Pana na przesłuchanie. Zastanawia się Pan, co w chwili obecnej uczynić.

W pierwszej kolejności należałoby ustalić jaką kwalifikację prawną przyjęły organa ścigania. W mojej ocenie mamy do czynienia z czynem z art. 286 K.k. Zgodnie z tym przepisem:

„Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

Obawiam się, że organa ścigania przyjmą dla Pana mniej korzystną kwalifikację, tj. art. 286 § 1 K.k. W Pana interesie jest, by zmienić kwalifikację na art. 286 § 3 K.k., albowiem wówczas będzie mógł Pan starać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Powyższe ma ogromne znaczenie z punktu widzenia Pana możliwości obrony.

Koniecznym byłoby jednak wykazanie, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z przypadkiem opisanym w § 3 art. 286 K.k., który podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Nie znając treści akt sprawy niezwykle trudno jest wskazać, czy mamy do czynienia z czynem mniejszej wagi, czy też nie. Koniecznym jest bowiem ustalenie, czy działał Pan z premedytacją, czy też nie. Musiałyby zatem występować okoliczności łagodzące. Wskazać należy bowiem na stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego – Izba Wojskowa z dnia 6 sierpnia 2003 r., sygn. akt WA 34/2003, w którym wskazano, iż „jeżeli zebrany materiał dowodowy pozwala na przyjęcie, że oskarżony działał z pełną premedytacją i świadomością nie ma podstaw do przyjęcia wypadku mniejszej wagi przewidzianego w art. 286 § 3 kk. Przypisanie oskarżonemu oszustwa w postaci wypadku mniejszej wagi nie przesądza o możliwości warunkowego umorzenia postępowania karnego”.

Reasumując, w Pana przypadku należy podjąć próbę współpracy z pokrzywdzonym celem wykazania, iż mamy do czynienia z czynem z art. 286 § 3 K.k. (niższe zagrożenie karą). Jeżeli udałoby się Panu zwrócić korzyści, które Pan uzyskał, to wówczas może Pan skuteczniej powalczyć o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Warunkowe umorzenie postępowania nie jest bowiem skazaniem w rozumieniu karnoprocesowym. Wskazać należy na postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 17 maja 2000 r., sygn. akt I KZP 7/2000, zgodnie z którym „w trybie przewidzianym w art. 387 kpk dopuszczalne jest tylko wydanie wyroku skazującego, a nie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne”. Sąd Najwyższy rozróżnia zatem skazanie od warunkowego umorzenia postępowania.

Podobne stanowisko przyjmowane jest w doktrynie. Podkreśla się, iż wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym (zob. np. A. Bulsiewicz i inni: Przebieg postępowania karnego, Toruń 1999, str. 163; K. Marszał: Proces karny, Katowice 1997, str. 247-248; S. Waltoś: Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1998, str. 46; J. Bratoszewski i inni: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1998, t. II, str. 350-351; P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 1999, str. 429).

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Zmiana kwalifikacji prawnej, o której mowa powyżej ma istotne znaczenia, albowiem warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Czyn z art. 286 § 1 K.k. podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, podczas gdy czyn z art. 286 § 3 K.k. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Złapanie pracownika na kradzieży

Złapanie pracownika na kradzieży

Jestem pracownikiem sklepu spożywczego i zostałem złapany na serii kradzieży. Pracuję na jego zapleczu i przez kilka dni kradłem jedzenie, co...

Co grozi mężowi za sfałszowanie mojego podpisu?

Po rozwodzie został nam kredyt hipoteczny. Były mąż podrobił mój podpis, składając do banku wniosek o odroczenie spłaty miesięcznej raty tego...

 

Konsekwencje za pobicie w szkole

Konsekwencje za pobicie w szkole

Podczas wspólnej gry w szkole z kolegami doszło do bójki. Syn uderzył kolegę, ten mu oddał, a syn uderzył go jeszcze dwa razy i złamał...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »