Czy można wycofać zawiadomienie policji, jeśli sprawca poczuwa się do naprawienia szkody?

• Data: 2024-05-24 Autor: Wioletta Dyl

Uszkodzono mi pojazd na parkingu pod blokiem, w strefa zamieszkania – zwykły parking w mieście. Nie było mnie przy kolizji, a kiedy wróciłem do samochodu i dostrzegłem uszkodzenia, stwierdziłem też, że nie ma żadnej kartki od sprawcy szkody. Zgłosiłem więc sprawę na policję. Jednak niedługo potem sprawca się zgłosił i zaproponował załatwienie sprawy bez policji, z polisy OC. Czy mogę wycofać zawiadomienie bez konsekwencji i podawania danych sprawcy i bez powodu wycofania? Jak sformułować chęć wycofania zgłoszenia? Czy mimo wycofania zawiadomienia pozostanie na policji notatka i ubezpieczyciel może się zgłosić, aby ją sprawdzić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy można wycofać zawiadomienie policji, jeśli sprawca poczuwa się do naprawienia szkody?

Ściganie sprawcy stłuczki na wniosek pokrzywdzonego

Niektóre przestępstwa ścigane są na wniosek pokrzywdzonego. Są to tzw. przestępstwa wnioskowe. W przypadku przestępstw wnioskowych po złożeniu wniosku postępowanie toczy się tak samo, jak w przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego (a zatem potrzebne jest przeprowadzenie postępowania przygotowawczego, zaś akt oskarżenia wnosi oskarżyciel publiczny, a nie sam pokrzywdzony). Jednakże bez takiego wniosku postępowanie nie może się toczyć. To zatem od decyzji pokrzywdzonego, czyli Pana, zależy, czy sprawca będzie ścigany, czy też nie.

Art. 288 Kodeksu karnego:

„§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

Zobacz też: Ustalenie sprawcy kolizji przez policję

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wycofanie wniosku o ściganie sprawcy

Oczywiście może Pan cofnąć wniosek o ściganie. O możliwości cofnięcia wniosku organy ścigania miały obowiązek pouczyć Pana jako pokrzywdzonego. Oświadczenie o cofnięciu wniosku powinno być wyraźne. Może być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu. Zgodnie z treścią przepisu art. 12 § 3 Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.) – pokrzywdzony może cofnąć wniosek o ściganie danego czynu, z tym, że musi to nastąpić za zgodą odpowiednich organów: w postępowaniu przygotowawczym – prokuratora, zaś w postępowaniu sądowym – sądu (z tym, że czas na cofnięcie wniosku jest ograniczony do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej). Zgodnie z art. 5 K.p.k.:

„5. § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:

1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,

2) czyn nie zawiera znamion wykroczenia albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia,

3) ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze,

4) nastąpiło przedawnienie orzekania,

5) obwiniony zmarł,

6) obwiniony jest:

a) uwierzytelnionym w Rzeczypospolitej Polskiej, szefem przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego, osobą należącą do personelu dyplomatycznego tego przedstawicielstwa,

c) osobą należącą do personelu administracyjnego lub technicznego tego przedstawicielstwa,

d) członkiem rodziny osób wymienionych w lit. a)-c) i pozostaje z nimi we wspólnocie domowej,

e) inną osobą korzystającą z immunitetu dyplomatycznego, na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych,

f) kierownikiem urzędu konsularnego lub innym urzędnikiem konsularnym państwa obcego albo inną osobą zrównaną z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych,

7) obwiniony z mocy przepisów szczególnych nie podlega orzecznictwu na podstawie niniejszego kodeksu,

8) postępowanie co do tego samego czynu obwinionego zostało prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte, toczy się,

9) brak jest skargi uprawnionego oskarżyciela albo żądania ścigania pochodzącego od osoby uprawnionej lub zezwolenia na ściganie, gdy ustawa tego wymaga,

10) zachodzi inna okoliczność wyłączająca z mocy ustawy orzekanie w postępowaniu na podstawie niniejszego kodeksu.”

Zatem może nastąpić tu umorzenie sprawy bez konsekwencji dla sprawcy. Co do ubezpieczyciela, to dla wypłacenia szkody za uszkodzony samochód wystarczy oświadczenie sprawcy lub notatka policyjna i znajomość, gdzie znajduje się samochód sprawcy szkody. Jeżeli będzie Pan dysponował oświadczeniem sprawcy szkody, ubezpieczyciel nie będzie szukał notatki na policji.

Przeczytaj też: Wniosek o wycofanie oskarżenia wzór

Przykłady

 
Uszkodzenie na parkingu osiedlowym

Pani Maria po powrocie z pracy zauważyła, że jej samochód zaparkowany na osiedlowym parkingu ma wgniecenie na drzwiach. Sprawca, Pan Jacek, początkowo nie zostawił żadnej informacji, więc Pani Maria zgłosiła sprawę na policję. Kilka dni później Pan Jacek skontaktował się z Panią Marią, przyznał do spowodowania szkody i zaproponował naprawienie jej z jego polisy OC. Pani Maria zdecydowała się wycofać zawiadomienie na policji, składając odpowiednie oświadczenie.

 
Kolizja w ruchu ulicznym

Pan Krzysztof, jadąc do pracy, został uderzony przez inny samochód na skrzyżowaniu. Sprawczyni kolizji, Pani Barbara, nie przyznała się od razu do winy, więc Pan Krzysztof zgłosił sprawę na policję. Następnego dnia Pani Barbara skontaktowała się z Panem Krzysztofem, przyznała się do błędu i zaproponowała naprawienie szkody z jej ubezpieczenia OC. Pan Krzysztof zdecydował się wycofać zgłoszenie, udając się na policję i składając pisemne oświadczenie.

 
Uszkodzenie pojazdu na parkingu podziemnym

Pan Piotr zaparkował swój samochód w podziemnym parkingu centrum handlowego. Po powrocie zauważył, że jego samochód ma zarysowany bok. Sprawca nie zostawił żadnej informacji, więc Pan Piotr zgłosił sprawę na policję. Po kilku dniach Pan Jan, sprawca zdarzenia, skontaktował się z Panem Piotrem, przeprosił i zaproponował naprawienie szkody z jego polisy OC. Pan Piotr postanowił wycofać zawiadomienie, składając stosowne oświadczenie na policji.

Podsumowanie

 

W artykule omówiono możliwość wycofania zawiadomienia o uszkodzeniu pojazdu, gdy sprawca poczuwa się do naprawienia szkody. Pokazano, że w takich przypadkach można złożyć wniosek o wycofanie zgłoszenia na policji, pod warunkiem że sprawca pokryje koszty naprawy z polisy OC. Przedstawiono również przykłady z życia, ilustrujące, jak w praktyce można rozwiązać takie sytuacje bez dalszych konsekwencji prawnych.

Oferta porad prawnych

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług porad prawnych online oraz sporządzania profesjonalnych pism prawnych. Nasi doświadczeni prawnicy pomogą Ci szybko i skutecznie rozwiązać każdy problem prawny, bez konieczności wychodzenia z domu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553
2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego - Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »