Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można wycofać zawiadomienie policji, jeśli sprawca poczuwa się do naprawienia szkody?

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 2019-11-18 • Aktualizacja: 2021-02-28

Uszkodzono mi pojazd na parkingu pod blokiem, w strefa zamieszkania – zwykły parking w mieście. Nie było mnie przy kolizji, a kiedy wróciłem do samochodu i dostrzegłem uszkodzenia, stwierdziłem też, że nie ma żadnej kartki od sprawcy szkody. Zgłosiłem więc sprawę na policję. Jednak niedługo potem sprawca się zgłosił i zaproponował załatwienie sprawy bez policji, z polisy OC. Czy mogę wycofać zawiadomienie bez konsekwencji i podawania danych sprawcy i bez powodu wycofania? Jak sformułować chęć wycofania zgłoszenia? Czy mimo wycofania zawiadomienia pozostanie na policji notatka i ubezpieczyciel może się zgłosić, aby ją sprawdzić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można wycofać zawiadomienie policji, jeśli sprawca poczuwa się do naprawienia szkody?

Ściganie sprawcy stłuczki na wniosek pokrzywdzonego

Niektóre przestępstwa ścigane są na wniosek pokrzywdzonego. Są to tzw. przestępstwa wnioskowe. W przypadku przestępstw wnioskowych po złożeniu wniosku postępowanie toczy się tak samo, jak w przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego (a zatem potrzebne jest przeprowadzenie postępowania przygotowawczego, zaś akt oskarżenia wnosi oskarżyciel publiczny, a nie sam pokrzywdzony). Jednakże bez takiego wniosku postępowanie nie może się toczyć. To zatem od decyzji pokrzywdzonego, czyli Pana, zależy, czy sprawca będzie ścigany, czy też nie.

Art. 288 Kodeksu karnego:

„§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

Wycofanie wniosku o ściganie sprawcy

Oczywiście może Pan cofnąć wniosek o ściganie. O możliwości cofnięcia wniosku organy ścigania miały obowiązek pouczyć Pana jako pokrzywdzonego. Oświadczenie o cofnięciu wniosku powinno być wyraźne. Może być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu. Zgodnie z treścią przepisu art. 12 § 3 Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.) – pokrzywdzony może cofnąć wniosek o ściganie danego czynu, z tym, że musi to nastąpić za zgodą odpowiednich organów: w postępowaniu przygotowawczym – prokuratora, zaś w postępowaniu sądowym – sądu (z tym, że czas na cofnięcie wniosku jest ograniczony do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej). Zgodnie z art. 5 K.p.k.:

„5. § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:

1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,

2) czyn nie zawiera znamion wykroczenia albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia,

3) ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze,

4) nastąpiło przedawnienie orzekania,

5) obwiniony zmarł,

6) obwiniony jest:

a) uwierzytelnionym w Rzeczypospolitej Polskiej, szefem przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego, osobą należącą do personelu dyplomatycznego tego przedstawicielstwa,

c) osobą należącą do personelu administracyjnego lub technicznego tego przedstawicielstwa,

d) członkiem rodziny osób wymienionych w lit. a)-c) i pozostaje z nimi we wspólnocie domowej,

e) inną osobą korzystającą z immunitetu dyplomatycznego, na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych,

f) kierownikiem urzędu konsularnego lub innym urzędnikiem konsularnym państwa obcego albo inną osobą zrównaną z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych,

7) obwiniony z mocy przepisów szczególnych nie podlega orzecznictwu na podstawie niniejszego kodeksu,

8) postępowanie co do tego samego czynu obwinionego zostało prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte, toczy się,

9) brak jest skargi uprawnionego oskarżyciela albo żądania ścigania pochodzącego od osoby uprawnionej lub zezwolenia na ściganie, gdy ustawa tego wymaga,

10) zachodzi inna okoliczność wyłączająca z mocy ustawy orzekanie w postępowaniu na podstawie niniejszego kodeksu.”

Zatem może nastąpić tu umorzenie sprawy bez konsekwencji dla sprawcy. Co do ubezpieczyciela, to dla wypłacenia szkody za uszkodzony samochód wystarczy oświadczenie sprawcy lub notatka policyjna i znajomość, gdzie znajduje się samochód sprawcy szkody. Jeżeli będzie Pan dysponował oświadczeniem sprawcy szkody, ubezpieczyciel nie będzie szukał notatki na policji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »