Szpiegowanie przez telefon i pozyskiwanie cudzej korespondencji

• Data: 2023-03-03 Autor: Marek Gola

Mam współpracownika, robimy razem różne interesy, planujemy kolejne przedsięwzięcia. Dużo się kontaktujemy telefonicznie, SMS-owo oraz poprzez Messengera lub WhatsApp. On używa telefonu, który jest zarejestrowany na jego partnerkę. Ona, chcąc sprawdzić, czy jest jej wierny, zainstalowała na jego telefonie program, który wszystkie informacje tekstowe przekazywał do niej. W ten sposób przez ponad miesiąc go szpiegowała i miała dostęp do wszelkiej korespondencji wychodzącej i przychodzącej z jego telefonu oraz do wszystkich połączeń. Nas nic nie łączy, ale wysyłałam mu informacje dla nas ważne, dotyczące naszych interesów, zysków, strat, obliczeń, projektów umów i form współpracy z kontrahentami. Wiemy już, że ona tymi informacjami podzieliła się z koleżankami. Wobec tego, czy są podstawy do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przez nią przestępstwa przejęcia informacji dla niej nieprzeznaczonych i ich bezprawnego rozpowszechniania? Sprawa nie dawno wyszła na jaw.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Szpiegowanie przez telefon i pozyskiwanie cudzej korespondencji

Naruszenie tajemnicy korespondencji poprzez sieć teleinformatyczną

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu karnego (K.k.), Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

W mojej ocenie, w opisanym przypadku doszło najprawdopodobniej do przestępstwa opisanego w art. 267 § 1 K.k. Zgodnie z jego treścią – kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W mojej ocenie zachodzi zatem uzasadnione podejrzenie, że ktoś (a Pani najprawdopodobniej zna sprawcę) bez uprawnienia podłączył się do sieci teleinformatycznej i uzyskał dostęp do informacji, do których nie miał prawa.

Obecnie organa ścigania mają możliwość ustalenia nr IP komputera, z którego doszło do przełamania ewentualnych zabezpieczeń na Pani telefonie, względnie telefonie innej osoby i uzyskania dostępu do informacji nieprzeznaczonych dla sprawcy. Organa ścigania występują bowiem do operatora sieci internetowej z prośbą o informacje, z jakich numerów IP następowało logowanie np. do Pani konta, a następnie z żądaniem podania dokładnej lokalizacji takiego IP. Dzisiejsza technika umożliwia zatem dokładne zlokalizowanie miejsca, z którego doszło do naruszenia Pani prawa do swobodnego komunikowania się, poprzez ustalenie nr IP.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Hacking, bezprawne uzyskanie informacji – ścigane na wniosek pokrzywdzonego

Zgodnie z art. 267 § 5 K.k.: „Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego”. W tym przypadku wniosek może być zastąpiony zawiadomieniem o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu.

Zatem zasadne jest złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 267 § 1 K.k. Zachowanie polegające na nieuprawnionym wejściu (włamaniu się) do systemów lub sieci komputerowych określa się mianem hackingu. Zawiadomienie może być złożone ustnie do protokołu na komendzie (komisariacie) Policji lub pisemnie. Pisemne zawiadomienie może być złożone bezpośrednio w biurze podawczym komendy (komisariatu) lub biurze podawczym prokuratury. Właściwym miejscowo organem przyjmującym zgłoszenie, w mojej ocenie, będzie organ właściwy dla Pani miejsca zamieszkania, bowiem nie ma Pani pewności, w jaki sposób doszło do wejścia w posiadanie tego rodzaju informacji. Przypuszczać należy, iż nastąpiło nieuprawnione wejście do Pani systemu internetowego. Nie mając jednak wiedzy, skąd takiego rodzaju działanie zostało podjęte, nie można wskazać dokładnie organu właściwego.

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Złożenie wniosku o ściganie (zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa) nie wiąże się z żadnymi kosztami. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu – do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.

Zatem proszę złożyć zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 267 § 1 k.k. Zawiadomienie takie winno być potraktowane jak wniosek o ściganie. Wnosząc taki wniosek, wymusza Pani na policji podjęcie czynności, które będą skutkować albo odmową wszczęcia dochodzenia, umorzeniem dochodzenia lub skierowaniem do sądu aktu oskarżenia. Wprawdzie to telefon Pani wspólnika został zajęty, ale Pani wiadomości zostały ujawnione i, co najważniejsze, dotyczyły one Pani interesów majątkowych. Wobec tego, w mojej ocenie, ma Pani interes prawny oraz faktyczny, by takie zawiadomienie złożyć, albowiem doszło do powzięcia informacji, do których dana osoba nie była upoważniona. Konieczne będzie jednak wykazanie, że ujawniła je osobom trzecim.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »