Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oddalenie się z miejsca kolizji

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-01

Wyjeżdżając z parkingu zarysowałam auto stojące obok mojego. Miałam przy sobie tylko dokumenty i nie miałam technicznej możliwości, aby zostawić swój numer. Nie było świadków zdarzenia. Czekałam jakiś kwadrans, a później odjechałam. Zgłosiłam się jednak na policję i powiedziałam, że zarysowałam takie a takie auto, w tym i tym miejscu, mniej więcej o takiej godzinie. Okazało się, że poszkodowany również zgłosił fakt zarysowania auta na policji. Udało mi się dzięki temu skontaktować z poszkodowanym oraz spisać oświadczenie o sprawcy kolizji. Czy w tym przypadku ubezpieczyciel może żądać ode mnie regresu na podstawie oddalenia się z miejsca kolizji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oddalenie się z miejsca kolizji

Zarysowanie samochodu na parkingu i oddalenie się z miejsca kolizji

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu wykroczeń zwanego dalej K.w., przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Z treści Pani pytania wynika, iż wyjeżdżając z parkingu zarysowała Pani pojazd stojący obok. Z uwagi na różne okoliczności, nie miała Pani możliwości pozostawić swoich danych adresowych jako sprawy wykroczenia. Postanowiła zatem Pani zgłosić sprawę na policję, wskazując kiedy i gdzie doszło do porysowania samochodu. Okazało się, że poszkodowany także zgłosił sprawę na policję. Teraz obawia się Pani, że będzie zmuszona pokryć szkodę z własnej kieszeni, bowiem ubezpieczyciel stwierdzi, że zbiegła Pani z miejsca zdarzenia.

Dowody kolizji w postaci zapisu z monitoringu przemysłowego

W mojej ocenie, w chwili obecnej zasadnym jest dokładne sprawdzenie, czy w pobliżu miejsca gdzie doszło do zarysowania pojazdu znajduje się monitoring miejski lub zainstalowana jest kamera z monitoringu przemysłowego. Powyższe jest konieczne do przeanalizowania nagrania, celem ustalenia, czy Pani zachowanie wskazywało na celowy zbieg z miejsca zdarzenia, czy też po odczekaniu jak Pani wskazuje około 15 minut, braku kartki, zmuszona była Pani odjechać. Nie można bowiem z góry zakładać, że zbiegła Pani z miejsca zdarzenia. Zbiegnięcie z miejsca zdarzenia byłoby celowe, gdyby miała Pani wiedzę o porysowaniu samochodu i nie podjęła żadnych kroków zaradczych, ani też nie odczekała Pani owych 15 minut.

Dopuszczenie dowodu z nagrania umożliwi dopiero wskazanie, czy opisywany przez Panią stan faktyczny występował rzeczywiście, a tym samym, czy można mówić o ucieczce. O ucieczce można bowiem mówić dopiero w sytuacji, kiedy sprawca wykroczenia ma świadomość jego spowodowania i nie podejmując żadnych kroków zmierzających do przyznania się do winy, ucieka z miejsca zdarzenia.

Kiedy ubezpieczyciel komunikacyjny może dochodzić zwrotu z tytułu wypłaconego ubezpieczenia OC od posiadacza pojazdu ubezpieczonego?

Pragnę nadto poinformować o treści art. 43 z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zgodnie z którym zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia.

Świadome i nieświadome opuszczenie miejsca kolizji drogowej

Korzystny dla Pani pogląd wyrażony został przez Sąd Okręgowy w Białymstoku w wyroku z dnia 7 maja 2009 r., sygn. akt II Ca 237/09, zgodnie którym „sformułowanie »zbiegł z miejsca zdarzenia« użyte w art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) nie może być utożsamiane z pojęciem »zbiegnięcia z miejsca zdarzenia« funkcjonującym na gruncie prawa karnego materialnego (art. 178 K.k.). Zastosowanie dyspozycji art. 43 pkt 4 ustawy wymaga ustalenia, iż sprawca kolizji drogowej opuścił miejsce zdarzenia świadomie, bez spełnienia ciążących na nim obowiązków wynikających z art. 16 ustawy, w celu uniknięcia odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (wina umyślna lub rażące niedbalstwo)”.

Innymi słowy konieczne będzie ustalenie, czy miała Pani wiedzę o kolizji, czy też nie, jak się Pani zachowała po zdarzeniu, czy uciekła z miejsca zdarzenia, czy też odczekała wskazane 15 minut. Zachowanie firmy ubezpieczeniowej będzie zależało od tego, co zostanie wpisane w notatce policyjnej. Ubezpieczyciel bardzo często występuje na policję celem ustalenia, jak wyglądało zdarzenie i czy sprawca nie zbiegł z miejsca zdarzenia. Zasadnym jest zatem pilnowanie, by w żadnym dokumencie nie został użyty zwrot „zbiegł z miejsca zdarzenia”, albowiem powyższe może spowodować, że firma ubezpieczeniowa zechce ściągnąć od Pani należność wypłaconą pokrzywdzonemu, o ile jakakolwiek kwota w ogóle została mu wypłacona. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wycofanie sprawy z policji i spisanie oświadczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Konsekwencje potrącenia pieszego na pasach

Potrąciłam pieszego na pasach, tzn. najechałam z prędkością 2 km/godz. na palce stopy, dalej wszystko według procedur. Nie miałam punktów karnych,...

 

Czy wyrok generuje punkty karne?

Czy wyrok skazujący z art. 86 § 1 po uprawomocnieniu generuje punkty karne? Czy w czasie postępowania organy powinny powiadamiać...

 

Brak podstawy prawnej do zatrzymania prawa jazdy

Brak podstawy prawnej do zatrzymania prawa jazdy

Jestem kierowcą zawodowym od 16 lat. Mam mieć zabrane prawo jazdy za punkty – 25. Czy jest jeszcze jakaś możliwość, abym zachował uprawnienie? Bez tego...

Świadek w sprawie o przywłaszczenie lub kradzież przedmiotu

Zostałem wezwany jako świadek w sprawie z art. 119 Kodeksu wykroczeń. Domyślam się, że chodzi o przedmiot, który był w mieszkaniu...

 

Odwołanie od wyroku nakazowego za zniszczenie mienia

Odwołanie od wyroku nakazowego za zniszczenie mienia

Dostałam wyrok nakazowy za zniszczenie mienia - 80 stawek po 10 zł. Odwołuje się od niego, by warunkowo umorzyć postępowanie. Zapłaciłam dobrowolnie...

Zatrzymanie prawa jazdy - czy można jeździć skuterem?

Zatrzymanie prawa jazdy - czy można jeździć skuterem?

Mam pytanie dotyczące Prawa o ruchu drogowym. Policja zatrzymała moje prawo jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/godz. w terenie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »