Możliwość zdalnego przesłuchania w sprawie alimentów

• Data: 2023-07-26 Autor: Tomasz Krupiński

Mieszkam na stałe w UK. W związku z tym, że były mąż zalega mi z alimentami na kwotę ponad 100 tys. zł, złożyłam zawiadomienie do prokuratury. Ze względu na pandemię nie mogę stawić się na przesłuchanie w kraju, a prokuratura odmawia mi przesłuchania na odległość (za pośrednictwem ambasady). Pani prokurator twierdzi, że nie ma „technicznych możliwości”, żeby mnie przesłuchać. Natomiast konsul jasno określił, że do przesłuchania mogłoby dojść na wniosek prokuratury. O co chodzi? Komu wierzyć i jak dalej postępować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Możliwość zdalnego przesłuchania w sprawie alimentów

Przesłuchanie świadka w formie wideokonferencji

Pozyskanie dowodu z przesłuchania świadka na terenie drugiego państwa możliwe jest zgodnie z obowiązującymi unormowaniami co do zasady przy wykorzystaniu jednego z trzech trybów współpracy, tj. przez opisane wyżej wystąpienie z wnioskiem do właściwego miejscowo organu sądowego państwa, w którym przebywa świadek, o jego przesłuchanie w formie przewidzianej przez prawo tego państwa, z zastrzeżeniem określonych formalności lub procedur, przez wystąpienie z wnioskiem o wyrażenie zgody na przesłuchanie świadka w formie wideokonferencji lub wystąpienie z wnioskiem o udzielenie pomocy przy przesłuchaniu w formie konferencji telefonicznej.

Możliwość przesłuchania świadka w formie wideokonferencji wyznacza na gruncie polskiego prawa krajowego art. 177 § 1a Kodeksu postępowania karnego (w skrócie K.p.k.), zgodnie z którym „przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość”. W orzecznictwie i w doktrynie wielokrotnie wskazywano na możliwość zastosowania tej regulacji także do przesłuchania świadka przebywającego za granicą. Niemniej prawne ramy transgranicznego przeprowadzania tego rodzaju czynności na terenie całej Unii Europejskiej zawiera art. 10 konwencji z 2000 r. Na tej podstawie państwo wezwane jest zobowiązane wyrazić zgodę na stosowanie tej formy współpracy, o ile nie jest to sprzeczne z podstawowymi zasadami jego porządku prawnego oraz pod warunkiem, że dysponuje ono odpowiednimi technicznymi środkami do przeprowadzenia przesłuchania.

Artykuł 177 § 1a K.p.k. nie określa przesłanek wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie wideokonferencji. W doktrynie podkreśla się jednak, że regulacja ta ma charakter szczególny w stosunku do określonej w art. 177 § 1 K.p.k. ogólnej zasady obowiązkowego osobistego stawiennictwa świadka. W związku z tym powinna mieć zastosowanie w sytuacjach szczególnych, gdy bezpośrednie przesłuchanie jest niemożliwe lub niezasadne, choćby z uwagi na potrzeby ekonomii procesowej i na możliwość przyspieszenia w ten sposób postępowania. Przesłuchanie w trybie wideokonferencji prowadzi organ sądowy państwa wzywającego zgodnie z jego prawem. W miejscu, w którym znajduje się świadek, państwo wezwane zapewnia także obecność organu sądowego, którego zadaniem jest dokonanie identyfikacji świadka oraz dbałość o przestrzeganie podstawowych zasad porządku prawnego państwa wezwanego. Zasady uczestnictwa w przesłuchaniu oskarżonego, jego obrońcy oraz innych podmiotów regulują przepisy państwa wzywającego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przesłuchanie przez konsula

Oczywiście istnieje także możliwość przesłuchania przez konsula. Gwarantuje to przepis art. 26 ustawy Prawo konsularne:

„1. Na wniosek organu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, sądu lub prokuratora konsul:

1) doręcza pisma i inne dokumenty;

2) przesłuchuje strony, uczestników postępowania, świadków i podejrzanych;

2a) jest obecny w miejscu przebywania świadka przesłuchiwanego w sposób określony w art. 177 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 534);

3) przekazuje wnioski o udzielenie pomocy prawnej sądom i innym organom państwa przyjmującego.

2. Czynności wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 konsul wykonuje, stosując odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego, jeżeli odbiorca pisma lub innego dokumentu albo osoba, która ma być przesłuchana, jest obywatelem polskim i zgadza się dobrowolnie przyjąć pismo lub inny dokument albo złożyć zeznanie lub wyjaśnienie”.

Zdecydowanie rację ma konsul. Wszystkie prokuratury posiadają także środki techniczne do przesłuchiwania na odległość.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »