Czy możliwe jest uchylenie przyjętego mandatu karnego?

• Data: 2023-05-26 Autor: Artur Drobiazgiewicz

Czy są realne szanse odwołania się od mandatu za kolizję drogową (art. 86 § 1 K.w.)? Opis zdarzenia w załączniku. Uważam, że niesłusznie zostałem obwiniony za spowodowanie kolizji. Dlatego chodzi mi przede wszystkim o uznanie mojej niewinności, ewentualnie współwiny kierującego drugim pojazdem. Czy w przypadku odwoływania się do sądu mandat muszę zapłacić natychmiast, czy dopiero po rozprawie? Co mi grozi w przypadku odrzucenia sprawy przez sąd? Czy w związku ze świętami, jakie były po terminie kolizji, mam podstawę do napisania wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku? Może powinienem napisać skargę do miejscowego komendanta policji, aby ponownie sprawa została rozpatrzona. Jak moja sytuacja wygląda od strony prawnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy możliwe jest uchylenie przyjętego mandatu karnego?

Odmowa przyjęcia mandatu za wykroczenie drogowe

Postępowanie mandatowe regulują przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (K.p.w.) w rozdziale 17. Zgodnie z art. 97 § 2 K.p.w.: „Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu”.

Art. 99 K.p.w. stanowi natomiast, że w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie uiścił grzywny nałożonej mandatem zaocznym, a w miarę możności podać także przyczyny odmowy.

Skierowanie wniosku o ukaranie powoduje, że sprawa rozpoznana zostanie przez właściwy sąd. W toku sprawy obwiniony może bronić się, składając wyjaśnienia oraz powołując dowody na okoliczność braku popełnienia przez niego wykroczenia, np. dowód z opinii biegłego, który ustali przebieg kolizji drogowej i ustali, czy i kto naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Skutek przyjęcia mandatu karnego

W przypadku przyjęcia mandatu karnego i jego pokwitowania staje się on prawomocny, a postępowanie mandatowe ostatecznie się kończy, a przepisy nie przewidują możliwości odwołania się od przyjętego mandatu karnego.

W Pana przypadku Policja wystawiła mandat kredytowany, a Pan go przyjął, co niestety wyklucza dalszą możliwość odwołania się i skierowania sprawy do sądu.

Przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w art. 101 przewidują wprawdzie możliwość uchylenia prawomocnego mandatu karnego, ale może to mieć miejsce wyłącznie w ściśle określonych przypadkach.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uchylenie prawomocnego mandatu karnego

Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusze nałożyli grzywnę, albo z urzędu. Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna.

Uchylenie prawomocnego mandatu jest możliwe w następujący przypadkach:

1. Jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że dana osoba została ukarana za czyn, który nie został określony jako czyn zabroniony przez ustawę. Prościej ujmując, jeżeli ustawa nie przewiduje, że dane zachowanie może stanowić wykroczenie, to nie można za takie zachowanie nałożyć grzywny. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w ocenie sprawcy nie popełnił on wykroczenia lub zaistniały inne okoliczności mogące mieć wypływ na jego winę.

2. Jeżeli grzywnę nałożono na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat.

3. Jeżeli ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15-17 K.w. Chodzi tu o takie okoliczność jak obrona konieczna, stan wyższej konieczności i wyłączenie odpowiedzialności sprawcy niepoczytalnego.

4. Jeżeli grzywnę nałożono w wysokości wyższej niż wynika to z art. 96 § 1-1b, z tym że w takim wypadku jedynie w części przekraczającej jej dopuszczalną wysokość.

Warto zauważyć, że opisany wyżej tryb nie powoduje, że sąd będzie badał ponownie sprawę i oceniał, czy doszło, czy nie doszło do popełnienia wykroczenia. Sąd zbada jedynie, czy zaistniała któraś z opisanych wyżej przesłanek i wyda postanowienie o uchyleniu mandatu lub odmowie uchylenia mandatu.

Brak trybu odwoławczego do ponownego rozpatrzenia sprawy

Podsumowując: w Pana przypadku nie ma możliwości odwołania się od przyjętego mandatu w ten sposób, aby sąd zbadał ponownie okoliczności sprawy i ocenił, czy popełnił Pan wykroczenie czy nie, lub czy zachodzi współwina. Przyjął Pan mandat, a przepisy nie przewidują żadnej możliwości ponownego rozpatrzenia sprawy. Ustawodawca nie przewidział żadnego trybu ponownego rozpatrzenia i nawet wniesienie skargi do komendanta policji nie może wpłynąć na fakt, iż przypisano Panu wyłączną winę za spowodowanie wykroczenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »