Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Badanie na zawartość narkotyków podczas rutynowej kontroli i wykazanie THC

Autor: Marek Gola

Zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli. Jechałem normalnie, nie stwarzałem zagrożenia, mam czyste konto, jeśli chodzi o wykroczenia. Tego dnia, jak i wcześniej, nie paliłem marihuany, ale mimo to badanie na zawartość narkotyków wykazało, że posiadałem w sobie THC. Pobrano mi krew do badania, ale jeszcze nie mam wyniku tego badania. Mój współlokator pali marihuanę i to jest, jak dla mnie, jedyne wytłumaczenie tej sytuacji. Podkreślam, że ja nie paliłem. Co mam robić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Badanie na zawartość narkotyków podczas rutynowej kontroli i wykazanie THC

Zatrzymanie kierującego i pozytywny wynik badania na zawartość narkotyków

W pierwszej kolejności zasadnym jest odczekanie na wyniki badania z krwi. Niemniej jednak, o ile co jakiś czas pali Pan marihuanę, zapewne jakiś wynik dodatni wyjdzie, co z kolei powoduje, że wobec niepalenia marihuany w dniu zdarzenia, jak i w dniu poprzedzającym, konieczne będzie po pierwsze nieprzyznanie się do winy i złożenie wyjaśnień zgodnie z tym, co Pan napisał w treści pytania, tj. że współlokator pali marihuanę, a Pan nie palił ani w dniu prowadzenia pojazdu, ani w dniu poprzedzającym. Przy umiarkowanym korzystaniu z marihuany do 2-3 dni od użycia, przy codziennym paleniu nawet do 2 tygodni we krwi.

Zatem do winy Pan nie może się przyznać, lecz wyjaśnienia mimo prawa do odmowy ich złożenia bym złożył. W treści tych wyjaśnień winien Pan wnioskować o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii toksykologa. Jak pokazuje moja praktyka istnieje niepewność interpretacyjna dla stężeń we krwi ?9-THC < 10 ng/ml, a w szczególności < 5 ng/ml. Jako podstawowy wniosek dowodowy winien być wskazany dowód z opinii biegłego toksykologa na okoliczność ustalenia, czy poziom THC w Pana krwi w momencie jego zatrzymania pozwalał uznać, w sposób nie budzący wątpliwości, że środek odurzający miał wpływ na sprawność psychomotoryczną. Bez dowodu z opinii biegłego toksykologa nie sposób powyższego ustalić, albowiem nikt nie ma w tym zakresie specjalistycznej wiedzy.

Badanie krwi kierowcy na zawartość THC

Proszę pamiętać, że w sprawach karnych, jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych. W celu wydania opinii można też zwrócić się do instytucji naukowej lub specjalistycznej. Co istotne, zgodnie z art. 195 K.p.k. do pełnienia czynności biegłego jest obowiązany nie tylko biegły sądowy, lecz także każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie.

W tym miejscu wskazać należy, iż zgodnie z doktryna „przepisy procedury karnej nie określają i nie mogą określić zakresu badań specjalistycznych wykonywanych przez biegłych, jak i metody badań, gdyż potrzeba przeprowadzenia stosownych badań i ich zakres – choć pozostaje pod kontrolą organu procesowego kierującego badaniem biegłych – należy również do wiadomości specjalnych (SN II KR 82/82, OSNKW 1982, nr 10-11, poz. 78; SN IV KR 502/86, OSNPG 1988, nr 8-9, poz. 87; SN I KR 100/88, Inf. Praw. 1989, z. 1-3, poz. 23; SN WR 349/89, OSNKW 1990, nr 4-6, poz. 21; SN IV KK 8/03, LEX nr 80290; SN IV KK 8/03, LEX nr 80290; SN III KK 455/05, Prok. i Pr. 2007, nr 1, poz. 13; SA w Katowicach II AKz 386/12, Prok. i Pr. 2013, nr 2, poz. 28, z glosą aprobującą J. Wójcikiewicza, PiP 2013, z. 10, s. 139). Organ procesowy może jednak zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań, gdy biegli odmówią ich przeprowadzenia, uznając je za niepotrzebne. W zależności od okoliczności konkretnej sprawy, organ procesowy może dojść do wniosku, że opinia jest niepełna, co w tym wypadku uzasadniałoby powołanie innych biegłych (art. 201)” (Lech Krzysztof Paprzycki, Komentarz aktualizowany do art. 194, art. 195 Kodeksu postępowania karnego, 2015.05.07).

Kiedy środek odurzający ma wpływ na prowadzenie pojazdu?

Zasadnym jest wskazanie, iż nie znajdzie Pan w przepisach prawa definicji stanu „pod wpływem środka odurzającego”. Powyższe z kolei powoduje, iż za każdym razem sąd musi ocenić, czy taki środek odurzający miał wpływ na prowadzenie pojazdu. Powyższe wynika wprost z poglądów orzecznictwa. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2013 r. w sprawie sygn. akt IV KK 136/13: „W aktualnym stanie prawnym, sąd rozpoznający sprawę o przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione pod wpływem środka odurzającego, każdorazowo musi ustalić, czy środek ten miał realny wpływ na sprawność psychomotoryczną kierującego pojazdem w stopniu podobnym, jak w sytuacji znajdowania się pod wpływem alkoholu”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl