Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kara pozbawienia wolności bez zawieszenia za pobicie

Autor: Marek Gola

Zostałem dzisiaj skazany za pobicie na rok pozbawienia wolności bez zawieszenia. Nie byłem nigdy karany, mam małe dziecko. Czy można zamienić tę karę na łagodniejszą? Co mam zrobić aby złagodzić karę wymierzoną przez sąd?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kara pozbawienia wolności bez zawieszenia za pobicie

Jak uniknąć kary bezwzględnego więzienia?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu karnego wykonawczego zwanego dalej K.k.w.

Z treści Pana pytania wynika, że został Pan skazany na karę 1 roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Dotychczas nie był Pan karany. Wyrok zapadł w związku z pobiciem.

Niestety polski K.k. nie przewiduje możliwości zamiany kary pozbawienia wolności orzeczonej bez zawieszenia jej wykonania na karę łagodniejszą. Z dniem 1 lipca 2015 r. wprowadzono co prawda do K.k. możliwość zamiany kary pozbawienia wolności na inny rodzaj kary, lecz powyższe obejmuje jedynie skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, który w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w art. 75 § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku, sąd może, jeżeli cele kary zostaną w ten sposób spełnione, mając na względzie wagę i rodzaj czynu zabronionego przypisanego skazanemu, zamiast zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności zamienić ją na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności, albo na grzywnę, przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny. Kara ograniczenia wolności nie może trwać dłużej niż 2 lata, a grzywna nie może przekroczyć 810 stawek dziennych.

Zobacz też: Kara za pobicie

Kiedy odbycie kary pozbawienia wolności może być wykonane w systemie dozoru elektronicznego?

W innym przypadku nie ma możliwości domagania się zamiany kary na inną. W chwili obecnej, o ile wyrok nie jest jeszcze prawomocny może Pan złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku celem następczego złożenia apelacji. Jeżeli wyrok jest prawomocny, wówczas w mojej ocenie winien się Pan już starać o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, względnie o zamianę na tzw. dozór elektroniczny zwany dalej s.d.e.

Orzekanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy do właściwości sądu penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa. Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie. Uzasadnienie wniosku powinno wykazać, że w stosunku do skazanego istnieją podstawy do ubiegania się o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. Do wniosku złożonego przez skazanego dołącza się udzieloną na piśmie zgodę osoby lub osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących (art. 43ld § 1 K.k.w.).

Warunkiem odbywania kary w s.d.e. jest orzeczenie kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 1 roku, a nadto tylko wówczas, jeżeli jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary, a skazany posiada określone miejsce stałego pobytu. Istotne jest przy tym, by osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, a obejmującą także umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzenie czynności kontrolnych.

Przeczytaj też: Zostałem pobity

Możliwość odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka. Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć okresów wskazanych w § 1; okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl