Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia środków z konta rodziców

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-06-08

Chciałbym złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia środków pieniężnych z konta moich rodziców. Środki zostały przelane przez osobę upoważnioną do konta na jej konto osobiste – upoważnienie zrobił ojciec kilka miesięcy przed śmiercią. Ojciec zmarł przed 4 miesiącami, mama choruje na Alzheimera (wystąpiłem do sądu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie). Z powodu tej osoby mama nie ma na koncie żadnych środków, a ja nie mam wglądu do konta. Pomimo licznych próśb o zwrot pieniędzy na konto mamy, ta osoba nie chce ich zwrócić. Czy są zatem podstawy, aby wystąpić do prokuratury z pismem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia mienia?

W rzeczy samej dysponowanie powierzonymi środkami pieniężnymi może zostać uznane za bezprawne i uzasadniać przypisanie sprawcy popełnienia czynu zabronionego z art. 284 § 2 Kodeksu karnego (K.k.), tj.: „kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Z istoty pełnomocnictwa wynika, że jest to zawsze działanie w imieniu i na rzecz mocodawcy, tzn. działanie akceptowane przez mocodawcę. Zgodnie bowiem z art. 741 Kodeksu cywilnego „przyjmującemu zlecenie nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie. Od sum pieniężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia powinien płacić dającemu zlecenie odsetki ustawowe”. Przyjmujący zlecenie ma – z samego założenia tej umowy – działać w interesie i na rachunek dającego zlecenie (tuta: Pana ojca). Dlatego też może używać rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie (lub dla niego uzyskanych) tylko w granicach potrzeb wiążących się z wykonywanym zleceniem.

Pełnomocnik zatem nie może ze środków swojego mocodawcy i bez jego wiedzy pokrywać własnych wydatków ani tym bardziej przelewać tych środków na własne konto.

Osoba, której powierzono prawo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, dokonując bezprawnie dyspozycji z tego rachunku jak właściciel, dopuszcza się przywłaszczenia powierzonych jej pieniędzy, tj. występku z art. 284 § 2 K.k. [wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2006r. II AKa 143/06].

W sytuacji, gdy oskarżony legalnie dysponując rzeczą (a ściślej ujmując – możliwością dokonywania operacji na koncie) przelał środki pieniężne wbrew wiedzy i woli mocodawcy na własne konto, jednocześnie pozbawiając pokrzywdzoną władztwa nad nimi i włączając je do swego majątku, dopuścił się przywłaszczenia powierzonych mu rzeczy [wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2012 r. II AKa 518/11].

Może Pan więc zawiadomić prokuraturę o przestępstwie przywłaszczenia – tam będzie badana podstawa pełnomocnictwa, ewentualnie może Pan złożyć sprawę do sądu cywilnego o zapłatę.

Dodatkowym aspektem niekorzystnym dla upoważnionego może być to, że przelał pieniądze po śmierci Pana ojca, zatem w sytuacji, gdy pełnomocnictwo już wygasło – a to już będzie kradzież. Kradzież to przestępstwo przeciwko mieniu definiowane w art. 278 Kodeksu karnego, które polega na zaborze, czyli zabraniu cudzej z rzeczy z zamiarem trwałego pozbawienia właściciela władztwa nad tą rzeczą. W przypadku przywłaszczenia z art. 284 K.k. sprawca przestępstwa jest w legalnym posiadaniu mienia, jednak decyduje się bezprawnie je zatrzymać.

Przestępstwo kradzieży z art. 278 § 1 K.k. jest zagrożone w Kodeksie karnym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Zatem może Pan złożyć zawiadomienie z kwalifikacją czynu zależnie od momentu śmierci Pana ojca.

Podsumowując: osoba, której sprawa dotyczy, nie ma żadnego prawa do przejmowania z konta Pana rodziców jakichkolwiek kwot, ponieważ po śmierci Pańskiego ojca jej pełnomocnictwo wygasło, a po wtóre jej zachowanie wybiega daleko poza udzielone jej wcześniej umocowanie. Zatem rekomendowałabym jej wcześniejsze wezwanie do wydania wszelkich podjętych kwot pod rygorem zawiadomienia prokuratury o popełnionym przestępstwie. Po wtóre zawiadomiłabym bank o jej wygaśnięciu pełnomocnictwie, przedkładając akt zgonu Pana ojca.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy zostanę wpisana do rejestru osób karanych?

Zostałam uznana za winną popełnionego czynu (oskarżona) z art. 286 § 1 K.k. i za to wymierzono mi karę grzywną w wysokości 100 stawek...

Wręczenie łapówki urzędnikowi

Wręczyłam łapówkę urzędnikowi w kwocie 1000 zł. Pan pieniądze zabrał i zgłosił to na policję. Teraz mam wezwanie na policję (Wydział Do...

Podpisanie się za inną osobę na umowie kredytowej

W 2012 r. podpisałem się na umowie kredytowej za inną osobę. W 2013 r. dostałem wezwanie na komisariat w tej sprawie i pobrano ode mnie próbki...

Zmiana z kolizji na wypadek komunikacyjny, jak się bronić?

Przed około 9 miesiącami uderzyłam w tył samochodu, który zatrzymał się na sygnalizacji świetlnej przede mną. Moja uwaga ukierunkowana była na...

Przekroczenie obrony koniecznej przez zawodowego żołnierza

Jestem żołnierzem zawodowym i zostałem oskarżony o czyn z art. 157 § 2 K.k. Zacznę od tego, że poszkodowany, którego uderzyłem,...

Doszło do pobicia, jak mam się bronić?

Trzy dni temu, wieczorem zadzwonił do mnie kolega, twierdząc, że pod domem czeka na niego kilku ludzi i mu grozi. Wraz z dwoma kolegami pojechaliśmy...

Firma windykacyjna grozi postępowaniem karnym i listem gończym, co robić?

Przebywam we Francji, niestety w Polsce mam niespłacone długi. Próbowałam się „oddłużać”, wniosłam o upadłość konsumencką, ale...

Co grozi za odjechanie z miejsca wypadku bez poszkodowanych?

Nocą, przy próbie zjazdu z ronda wpadłem w poślizg i uderzyłem w barierkę oddzielającą dwa pasy ruchu. Mimo to auto było nadal sprawne,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »