Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia środków z konta rodziców

Autor: Wioletta Dyl

Chciałbym złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia środków pieniężnych z konta moich rodziców. Środki zostały przelane przez osobę upoważnioną do konta na jej konto osobiste – upoważnienie zrobił ojciec kilka miesięcy przed śmiercią. Ojciec zmarł przed 4 miesiącami, mama choruje na Alzheimera (wystąpiłem do sądu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie). Z powodu tej osoby mama nie ma na koncie żadnych środków, a ja nie mam wglądu do konta. Pomimo licznych próśb o zwrot pieniędzy na konto mamy, ta osoba nie chce ich zwrócić. Czy są zatem podstawy, aby wystąpić do prokuratury z pismem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia mienia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia środków z konta rodziców

Czy pełnomocnik może z środków swojego mocodawcy i bez jego wiedzy pokrywać własne potrzeby i wydatki?

W rzeczy samej dysponowanie powierzonymi środkami pieniężnymi może zostać uznane za bezprawne i uzasadniać przypisanie sprawcy popełnienia czynu zabronionego z art. 284 § 2 Kodeksu karnego (K.k.), tj.: „kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Z istoty pełnomocnictwa wynika, że jest to zawsze działanie w imieniu i na rzecz mocodawcy, tzn. działanie akceptowane przez mocodawcę. Zgodnie bowiem z art. 741 Kodeksu cywilnego „przyjmującemu zlecenie nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie. Od sum pieniężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia powinien płacić dającemu zlecenie odsetki ustawowe”. Przyjmujący zlecenie ma – z samego założenia tej umowy – działać w interesie i na rachunek dającego zlecenie (tuta: Pana ojca). Dlatego też może używać rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie (lub dla niego uzyskanych) tylko w granicach potrzeb wiążących się z wykonywanym zleceniem.

Pełnomocnik zatem nie może ze środków swojego mocodawcy i bez jego wiedzy pokrywać własnych wydatków ani tym bardziej przelewać tych środków na własne konto.

Zobacz też: Krzywoprzysięstwo w sądzie

Powierzenie prawa do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym

Osoba, której powierzono prawo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, dokonując bezprawnie dyspozycji z tego rachunku jak właściciel, dopuszcza się przywłaszczenia powierzonych jej pieniędzy, tj. występku z art. 284 § 2 K.k. [wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2006r. II AKa 143/06].

W sytuacji, gdy oskarżony legalnie dysponując rzeczą (a ściślej ujmując – możliwością dokonywania operacji na koncie) przelał środki pieniężne wbrew wiedzy i woli mocodawcy na własne konto, jednocześnie pozbawiając pokrzywdzoną władztwa nad nimi i włączając je do swego majątku, dopuścił się przywłaszczenia powierzonych mu rzeczy [wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2012 r. II AKa 518/11].

Może Pan więc zawiadomić prokuraturę o przestępstwie przywłaszczenia – tam będzie badana podstawa pełnomocnictwa, ewentualnie może Pan złożyć sprawę do sądu cywilnego o zapłatę.

Dysponowanie pieniędzmi mocodawcy po jego śmierci i wygaśnięciu pełnomocnictwa

Dodatkowym aspektem niekorzystnym dla upoważnionego może być to, że przelał pieniądze po śmierci Pana ojca, zatem w sytuacji, gdy pełnomocnictwo już wygasło – a to już będzie kradzież. Kradzież to przestępstwo przeciwko mieniu definiowane w art. 278 Kodeksu karnego, które polega na zaborze, czyli zabraniu cudzej z rzeczy z zamiarem trwałego pozbawienia właściciela władztwa nad tą rzeczą. W przypadku przywłaszczenia z art. 284 K.k. sprawca przestępstwa jest w legalnym posiadaniu mienia, jednak decyduje się bezprawnie je zatrzymać.

Przestępstwo kradzieży z art. 278 § 1 K.k. jest zagrożone w Kodeksie karnym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Zatem może Pan złożyć zawiadomienie z kwalifikacją czynu zależnie od momentu śmierci Pana ojca.

Podsumowując: osoba, której sprawa dotyczy, nie ma żadnego prawa do przejmowania z konta Pana rodziców jakichkolwiek kwot, ponieważ po śmierci Pańskiego ojca jej pełnomocnictwo wygasło, a po wtóre jej zachowanie wybiega daleko poza udzielone jej wcześniej umocowanie. Zatem rekomendowałabym jej wcześniejsze wezwanie do wydania wszelkich podjętych kwot pod rygorem zawiadomienia prokuratury o popełnionym przestępstwie. Po wtóre zawiadomiłabym bank o jej wygaśnięciu pełnomocnictwie, przedkładając akt zgonu Pana ojca.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl