Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Złożenie wniosku o paszport w konsulacie a wezwanie na przesłuchanie w Polsce

Autor: Katarzyna Bereda

Skończyła się ważność mojego dowodu osobistego. Mieszkam w Wielkiej Brytanii od 5 lat i chciałabym złożyć wniosek w konsulacie brytyjskim o wydanie paszportu. W Polsce nie jestem poszukiwana listem gończym, lecz policja co jakiś czas pyta o mnie i dostałam nakaz stawienia się na przesłuchanie w celu wyjaśnienia sprawy. Czy w takim przypadku mogę bez problemu wyrobić sobie paszport w konsulacie w UK? Czy konsulat pomimo braku nakazu aresztowania może odmówić wydania paszportu? Czy konsulat w UK ma prawo do aresztowania mnie lub deportowania do Polski?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Złożenie wniosku o paszport w konsulacie a wezwanie na przesłuchanie w Polsce

Zadania konsula

Zgodnie z treścią art. 1 ustawy Prawo konsularne „zadaniem konsula Rzeczypospolitej Polskiej jest ochrona interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli za granicą, umacnianie więzi między Rzecząpospolitą Polską a jej obywatelami i osobami pochodzenia polskiego zamieszkałymi w państwie przyjmującym, a także popieranie rozwoju współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej i kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym”.

Zgodnie natomiast z treścią art. 18 ustawy „konsul w ramach wykonywania funkcji konsularnych:

1) chroni prawa i interesy Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywateli w granicach dozwolonych przez prawo międzynarodowe;

2) działa na rzecz rozwijania przyjaznych stosunków oraz współpracy między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym;

3) podejmuje działania na rzecz umacniania więzi między Rzecząpospolitą Polską a obywatelami polskimi, osobami polskiego pochodzenia oraz osobami deklarującymi przynależność do Narodu Polskiego, zamieszkałymi w państwie przyjmującym;

4) działa na rzecz polskiej mniejszości narodowej oraz praw i wolności osób należących do tej mniejszości, określonych w ustawodawstwie państwa przyjmującego, w umowach międzynarodowych, a także w dokumentach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie;

5) czuwa w zakresie swojej właściwości nad wykonywaniem umów międzynarodowych obowiązujących w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym;

6) działa na rzecz rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej oraz kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym, jak również na rzecz promocji polskiej gospodarki, nauki i kultury oraz języka polskiego;

7) przedstawia organom i opinii publicznej państwa przyjmującego informacje o polityce zagranicznej i wewnętrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz o rozwoju polskiej gospodarki, nauki i kultury;

8) zapoznaje się z sytuacją w państwie przyjmującym, w szczególności ze stanem jego gospodarki, nauki i kultury, oraz z ustawodawstwem państwa przyjmującego i umowami zawieranymi przez to państwo, jak również udziela informacji w tym zakresie zainteresowanym obywatelom polskim oraz właściwym organom i instytucjom w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zobacz też: Wniosek o paszport UK

Wydanie paszportu przez konsula

Na podstawie art. 34 pkt 1 powyższej regulacji konsul także wydaje paszporty, co jest przedmiotem Pani rozważań. Z uwagi na powyższe, jak Pani widzi, zadania konsula zostały określone w sposób enumeratywny i zamknięty, a więc konsul nie ma w swoich zadaniach określonej czynności, jaką jest aresztowanie czy też zatrzymanie osoby poszukiwanej. Zdarza się jednak, iż jeżeli konsul poweźmie informację, iż jest Pani poszukiwana, zawiadomi lokalną policję w celu dokonania ekstradycji – jednak sam konsul co do zasady Pani nie zatrzyma, a jedynie powiadomi miejscowe organy ścigania.

Dlatego też, jak wskazałam powyżej, sam konsul Pani nie zatrzyma ani też nie aresztuje – przyjmując od Pani wniosek o paszport. Jednak jak najbardziej w przypadku powzięcia informacji o poszukiwaniu – o ile został wystosowany list gończy – konsul może powiadomić organy ścigania w celu rozpoczęcia procedury ekstradycji. Dlatego, jeżeli nie jest Pani pewna stanu swojej karalności, proponuję wystosować do Krajowego Rejestru Karnego wniosek o stan karalności, co wykluczy lub potwierdzi okoliczność, czy jest Pani osobą poszukiwaną, czy też nie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl