Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zażalenie na zatrzymanie przez policjantów

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2020-02-17

Kilka dni temu miałem w domu interwencję policji podczas kłótni z żoną pod wpływem alkoholu. Tłumaczyłem policjantom, że będzie już spokój i chciałem, żeby opuścili mieszkanie. Policjanci spisywali zeznania żony. W pewnym momencie obezwładnili mnie i podobno wyzywałem jednego z nich. Zawieziono mnie na izbę wytrzeźwień. Policjanci założyli mi sprawę o znieważenie i dostałem niebieską kartę. Żona twierdzi, że tylko jedno obraźliwe słowo padło pod adresem policjantów. Co więcej, za mocno spięli mnie kajdankami (i nie reagowali na moje skargi) oraz nie zapięli mi pasów w samochodzie. Co mogę teraz zrobić? Jeśli będę karany, będę musiał zamknąć swoją firmę, której prowadzenie wymaga niekaralności.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zażalenie na zatrzymanie przez policjantów

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k. W mojej ocenie w pierwszej kolejności winien Pan wnieść zażalenie na zatrzymanie, które Pan opisuje w pytaniu.

Zatrzymanie osoby i spisanie protokołu

Zgodnie z art. 244 K.p.k. policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi. Z zatrzymania sporządza się protokół, w którym należy podać imię, nazwisko i funkcję dokonującego tej czynności, imię i nazwisko osoby zatrzymanej, a w razie niemożności ustalenia tożsamości – jej rysopis oraz dzień, godzinę, miejsce i przyczynę zatrzymania z podaniem, o jakie przestępstwo się ją podejrzewa. Należy także wciągnąć do protokołu złożone przez zatrzymanego oświadczenia oraz zaznaczyć udzielenie mu informacji o przysługujących prawach. Odpis protokołu doręcza się zatrzymanemu.

Zażalenie do sądu na agresywne zatrzymanie przez policjantów

Zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu. W zażaleniu zatrzymany może się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości jego zatrzymania. Zażalenie przekazuje się niezwłocznie sądowi rejonowemu miejsca zatrzymania lub prowadzenia postępowania, który również niezwłocznie je rozpoznaje. W razie uznania bezzasadności lub nielegalności zatrzymania sąd zarządza natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. W wypadku stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości zatrzymania sąd zawiadamia o tym prokuratora i organ przełożony nad organem, który dokonał zatrzymania.

Przesłanki nieprawidłowego zatrzymania

W mojej ocenie w opisanym przez Pana przypadku możemy mieć do czynienia z nieprawidłowym zatrzymaniem, bowiem z tego, co Pan pisze, nie było powodów do tego, by stosować względem Pana siłę fizyczną. Kontrola legalności zatrzymania sprowadza się do dokonania oceny, czy jest ono zgodne z obowiązującym prawem. Natomiast kontrola prawidłowości zatrzymania polega na ocenie sposobu wykonania czynności zatrzymania (S. Pikulski, K. Szczechowicz, Zatrzymanie…, s. 32). W wyroku z 6.12.2004 r., sygn. akt SK 29/04, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że legalność pozbawienia wolności należy widzieć możliwie szeroko, zgodnie z zasadami interpretowania konstytucyjnych określeń. Badaniu sądu podlega więc kwestia istnienia podstaw zatrzymania, ocena, na ile w zaistniałych okolicznościach zatrzymanie było dopuszczalne, prawidłowość zastosowanej procedury, potrzeba dalszego przebywania w stanie zatrzymania. Wiele w tym przypadku będą znaczyły zeznania Pana żony. O ile ona potwierdzi to, co Panu powiedziała, o tyle można spodziewać się podważenia zatrzymania.

Termin na wniesienie zażalenia wynosi 7 dni od dnia zatrzymania. Zażalenie jest wolne od opłat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przepustka z aresztu śledczego

Art. 165 Kodeksu karnego wykonawczego nie jest sprecyzowany. Mój brat odsiaduje karę 15 lat pozbawienia wolności w areszcie śledczym, do końca kary...

 

Czy zgłaszać gwałt?

Dowiedziałem się, że moja córka została zgwałcona. Do gwałtu miało dojść 3 miesiące temu. Problem jest w tym, że córka po tym gwałcie jeszcze...

 

Czy mogę uniknąć stawiennictwa w sądzie jako świadek?

Otrzymałam wezwanie do sądu jako świadek w sprawie, w której zeznawałam ponad 5 lat temu na policji. Nie chcę iść na rozprawę, bo takie sytuacje...

 

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów ze względu na pracę

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów ze względu na pracę

Prawie 6 miesięcy temu zostałem zatrzymany na skuterze po spożyciu alkoholu. Poddałem się dobrowolnie karze i dostałem mandat 500 zł oraz 6 miesięcy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »