Kategoria: Wykonanie kary

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawieszenie i odroczenie kary

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 2017-11-03

W 2015 roku sąd zawiesił karę odbycia 6 miesięcy pozbawienia wolności na rok, a następnie w 2016 roku odroczył karę na 3,5 roku. Co mnie jeszcze czeka po upływie tych lat?

Michał Soćko

»Wybrane opinie klientów

Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik
Dzień dobry pomimo ze w swoim pytaniu nie wyjaśniłem wszystkich szczegółów mojej sprawy, gdyż omyłkowo wysłałem tzw. roboczą, niedopracowaną wersje mojego pytania, to i tak Pan mecenas stanął na wysokości zadania i rozwiał moje wątpliwości w temacie( bez zadawania dodatkowego pytania). 
Piotr
Jasne i czytelne wskazówki i porady
Ewa
Szybka i profesjonalna pomoc. Przystępna cena za usługę. Polecam.
Bożena
Rzetelność, szybkość odpowiedzi, możliwość zadawania dodatkowych pytań
Ewa, 34 lata
Otrzymałam bardzo konkretną odpowiedź dotyczącą meritum sprawy, a przy tym powołanie się na wiele paragrafów prawnych.
Ewa
Za dotychczas otrzymana odpowiedz bardzo dziękuje. Odpowiedz na dodatkowe pytanie pozwoli mi dopiąć sprawe by zgłosić przestępstwo lub wykroczenie.
Zofia, 66 lat, księgowa
Dziękuję. Bardzo pomocna porada.
Grzegorz
Pan Marcin Sądej wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień podatkowych i pomimo moich wielu dodatkowych wykazał wielką cierpliwość w wyjaśnieniu mojego problemu. Wyrazy szacunku. Wielki PLUS dla serwisu eporady24 za nieodpłatną możliwość zadawania dodatkowych pytań, co w wielu przypadkach pozwala znaleźć rozwiązanie sprawy.
Jerzy, emeryt
Opinia bardzo dobra. Szybko, profesjonalnie i zrozumiale - z dobrym wyjaśnieniem dla laika.
Wojciech
Dziękuję za merytoryczną i rzeczową odpowiedź. Oczywiście kluczowym elementem są źródła przepisów. 
Nauczyciel, 56 lat
Dziękuję za fachową pomoc. POLECAM
Teresa, nauczyciel, 50 lat
Profesjonalizm, rzetelność pani adwokat. 
Joanna
Odpowiedź szybka i wyczerpująca. Bardzo pomocna możliwość zadawania pytań dodatkowych. Super!
Teresa
Bardzo dziękuję. Dokładna analiza przepisów zarówno Ustawy o Wspólnotach Gruntowych Jak i Ustawy o podatku dochodowym. Pełen profesjonalizm .
Ewa, emeryt, 61 lat
Zadowolona jestem z odpowiedzi. Pomogła mi uporządkować moje wątpliwości. 
Gabriela
Uważam serwis za bardzo profesjonalny oraz przyjazny zleceniodawcom
Elżbieta
 Szybkie odpowiedzi, ogromna wiedza, profesjonalne podejście.
Magda
Wiele godzin udzielanych mi odpowiedzi zasługuje na mój podziw i szacunek. Pełen profesjonalizm i duża cierpliwość okazana mi podczas wspólnej pracy To dla Mnie Zaszczyt. Koszt usługi niewyobrażalnie niski. P O L E C A M wszystkim.
Janusz, emeryt po studiach
Jestem zadowolony
Arkadiusz
Polecam Pana Mecenasa Lukasza Marciniak. Usluga solidna ,kompetentna ,odpowiedz wyczerpujaca i zrozumiala i mila.
Lidia
Odpowiedź wyczerpująca jak najbardziej jednak dobre jest to że w ramach jednej opłaty można zadawać dodatkowe pytania w obrębie zagadnienia.
Piotr, 54 lata
Jestem bardzo zadowolona. Odpowiedź na pytania była szybka i wyczerpująca. Nigdy podczas porady prawnej nie uzyskałam tyle wiadomości. Każdemu polecę skorzystać z serwisu.
Agnieszka, księgowy, 49 lat
Gorąco polecam korzystanie z panelu ePorady24. Uzyskane informacje są rzetelne i udzielone w bardzo szybkim terminie. 
Monika, 43 lata
Dziękuję Panu. Odpowiedział Pan w sposób bardzo jasny i wyczerpujący. 
Andrzej, właściciel firmy, 55 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź oraz klarowne wyjaśnienie dodatkowych wątpliwości.
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolony, że zwróciłem się do Państwa o poradę. Jesteście naprawdę potrzebni. 
Sławomir
Dziękuję za rzeczową i dokładnie wyjaśnioną sprawę. Kolejny raz skorzystałem z Państwa usług i nie zawiodłem się .
Mariusz, ratownik medyczny kierowca, 46 lat
Dzień dobry Odpowiedz jest dokładna i rzetelna ,dużo mi wyjaśniono .
Urszula

Z Pani relacji wynika, iż sąd w 2015 r. zawiesił Pani karę 6 miesięcy pozbawienia wolności na rok, a następnie odroczył w 2016 r. tę karę na 3,5 roku. Wobec powyższego pyta Pani co czeka Panią po upływie tych lat.

Według art. 151 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (K.k.w.):

„§ 1. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

§ 2. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów; odroczenia nie udziela się skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym określonym w art. 64 § 1 lub 2 lub w art. 65 Kodeksu karnego, a także skazanym za przestępstwa określone w art. 197-203 Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

§ 3. Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć okresów wskazanych w § 1; okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 4. Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

§ 5. Wykonując orzeczenie o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności w stosunku do skazanego, który został zobowiązany do wykonania obowiązków określonych w § 4, sąd stosuje odpowiednio art. 14.”

Według zaś art. 152 K.k.w.:

„§ 1. Jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej roku pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego.

§ 2. Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności może złożyć również sądowy kurator zawodowy.

§ 3. Na postanowienie w przedmiocie warunkowego zawieszenia wykonania kary przysługuje zażalenie; w posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz obrońca, a także sądowy kurator zawodowy, jeżeli składał wniosek o wydanie postanowienia.”

Powyższy przepis wprowadza możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w postępowaniu wykonawczym, jeżeli wymiar tej kary nie przekracza roku, a okres odroczenia wynosił co najmniej rok.

Artykuł 152 K.k.w. nie wprowadza żadnych dodatkowych przesłanek materialnych warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, oprócz wymienionych w art. 69 K.k.

Wynika z tego, że sąd w postępowaniu wykonawczym, stosując art. 152 K.k.w., dokonuje niejako ponownie określenia wymiaru kary. Nie pełni on jednak roli kolejnej instancji orzekającej o wymiarze kary, a zatem nie może weryfikować tych ocen, które doprowadziły do prawomocnego orzeczenia bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Przedmiotem oceny sądu orzekającego na podstawie powyższego przepisu może więc być jedynie to, co zdarzyło się po wydaniu wyroku, szczególnie w okresie odroczenia wykonania kary. Sąd powinien zatem ustalić, czy sposób życia i zachowania się skazanego po wydaniu wyroku, a zwłaszcza jego starania o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości (art. 53 § 2 i art. 69 § 2 K.k.), pozwalają na inną niż w chwili wyrokowania ocenę tego, czy warunkowe zawieszenie wykonania kary będzie wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności – zapobieżenia powrotowi do przestępstwa (art. 69 § 1 K.k.).

Obowiązkiem sądu orzekającego na podstawie art. 152 K.k.w. jest ustalenie, czy w okresie odroczenia zaistniały przesłanki do warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, które nie występowały w chwili wyrokowania (zob. też postanowienie SA w Lublinie z dnia 3 grudnia 1998 r., II AKz 88/98, Apel.-Lub 1999, nr 1, poz. 7, LEX nr 35784, oraz K. Postulski, glosa do uchwały SN z dnia 21 grudnia 1999 r., I KZP 45/99, OSP 2000, z. 5, poz. 74).

Jeżeli czas pobytu skazanego na wolności, liczony od chwili uprawomocnienia się wyroku, przekracza swym wymiarem roczny okres odroczenia wykonania kary, przedmiotem ustaleń sądu co do istnienia przesłanek określonych w art. 69 § 1 i 2 K.k., koniecznych do zastosowania dobrodziejstwa przewidzianego w art. 152 K.k.w., powinien być cały ten okres, w tym także ewentualny okres odbywania kary pozbawienia wolności w innej sprawie oraz osiągnięte w tym okresie postępy w resocjalizacji (postanowienie SA w Lublinie z dnia 2 lutego 2000 r., II AKz 23/00, OSA 2000, z. 9, poz. 66, LEX nr 42360).

Przewidziana w art. 152 K.k.w. możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności istnieje także wówczas, gdy roczny okres odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności dotyczył takiej kary, której wykonanie sąd w wyroku warunkowo zawiesił, a następnie na podstawie art. 75 K.k. zarządził jej wykonanie.

Dotyczy to również sytuacji, gdy zarządzenie wykonania kary było obligatoryjne (art. 75 § 1 K.k.).

Decydujące o zastosowaniu art. 152 K.k.w. będzie zachowanie skazanego w okresie odroczenia wykonania kary (uchwała SN z dnia 15 kwietnia 1999 r., I KZP 6/99, OSNKW 1999, nr 5-6, poz. 30, LEX nr 35763. Zob. też S. Pawela, glosa do uchwały SN z dnia 15 kwietnia 1999 r., I KZP 6/99, OSP 1999, z. 11, poz. 202). Należy również przyjąć, że nie ma przeszkód formalnych do wydania ponownej (czy nawet ponownych) decyzji o zastosowaniu art. 152 K.k.w.

Nawet niepowodzenia związane z kilkoma próbami resocjalizacji w warunkach wolnościowych nie muszą przekreślać kategorycznie szansy na poprawę sprawcy. Uzasadnienie kolejnych decyzji o odroczeniu, a następnie warunkowym zawieszeniu wykonania kary może tkwić w tym, że pojawiają się nowe okoliczności przemawiające za przemianami w osobowości i życiu skazanego i jednocześnie uzasadniające przyjęcie pozytywnej prognozy dotyczącej jego przyszłego zachowania (R. Pietruszka, Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na podstawie art. 152 K.k.w. (w:) X lat obowiązywania…, pod red. S. Lelentala, G.B. Szczygieł, s. 279).

Z treści art. 152 K.k.w. wynika, że zawieszenie wykonania kary na jego podstawie następuje na zasadach określonych w art. 69-75 K.k. Nie jest zatem wyłączona możliwość orzeczenia w postępowaniu wykonawczym grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych, przewidzianej w art. 71 K.k. (podobnie R. Pietruszka, Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności…, s. 290). Orzeczenie takiej grzywny nie pogarsza sytuacji skazanego ani też nie zwiększa dolegliwości ponad tę, która wynika z wyroku. Skazany może bowiem uchylić się od jej uiszczenia i spowodować w ten sposób zarządzenie wykonania zawieszonej warunkowo kary, a więc powrócić do poprzedniej sytuacji, czyli do poddania się dolegliwości, która została orzeczona w wyroku. W takim przypadku grzywna nie będzie podlegała wykonaniu (art. 71 § 2 K.k.).

W przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności na podstawie art. 152 K.k.w., jeżeli nie nastąpi w okresie próby i dalszych 6 miesięcy zarządzenie jej wykonania, do zatarcia skazania ma zastosowanie art. 76 K.k.

Tak więc możliwe jest kilkakrotne zawieszanie wykonania kary pozbawienia wolności na podstawie art. 152 § 1 K.k.w., jeżeli każdorazowo, przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie, skazany korzystał co najmniej z rocznego odroczenia wykonania kary, jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do sformułowania po raz kolejny pozytywnej prognozy społeczno-kryminologicznej (postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 27 września 2010 r., II AKzw 877/10, KZS 2011, z. 4, poz. 65).

Jeżeli obecnie rzeczywiście sąd odroczył wobec Pani karę pozbawienia wolności na 3,5 roku, to po tym okresie będzie Pani mogła ponownie ubiegać się o jej zawieszenie. W tym okresie, jeżeli sąd udzieli Pani takiego warunkowego zawieszenia i spełni Pani warunki tego zwolnienia, to kara pozbawienia wolności może ulec zatarciu (formalnie nigdy Pani do więzienia nie trafi).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Poszukiwania za drobne przestępstwo

Siostra 2 lata temu posłużyła się legitymacją koleżanki, została spisana i wypuszczona. Teraz okazało się, że była poszukiwana listem gończym i skazana na prace społeczne. Obecnie wyrok zamieniono na 2 miesiące więzienia. Siostra mieszka za granicą, gdzie pracuje i studiuje, o niczym nie wiedziała. Czy istnieje szansa na zamianę kary na kaucję lub areszt elektroniczny?

List do prezydenta o ułaskawienie

Chciałbym samodzielnie napisać list do prezydenta o ułaskawienie. Jak należy udokumentować tę prośbę. Czy należy dołączyć do wniosku np. akt małżeństwa, list od lekarza w sprawie choroby dziecka, a także odrzucenie ENA przez sąd w UK?

Konsekwencje za oszustwa internetowe

Zostałem namówiony przez kolegę do oszustw internetowych. Były to jednorazowo drobne kwoty, ale łączna kwota wynosi około 15 tys. zł. Do tej pory zgłosiło się na policję kilka osób. Jestem pełnoletni i wcześniej nie byłem karany. Mam problemy zdrowotne. Jakie grożą mi  konsekwencje za te oszustwa internetowe?

Zamiana kary robót społecznych na grzywnę

Mam zasadzone 30 godzin miesięcznie przez 12 miesięcy prac społecznych. Jestem bezrobotny. Czy jak będę rolnikiem objętym ubezpieczeniem KRUS, to będę mógł zamienić karę na grzywnę? Pani kurator powiedziała, że to możliwe tylko w jednym przypadku, tzn. jeśli będę miał stałe zatrudnienie na 12 miesięcy.

Niewykonanie w pełni kary prac społecznych a ponowne wszczęcie postępowania

Jakiś czas temu zasadzono mi 100 godzin prac społecznych. Na mój wniosek z powodu wyjazdu służbowego za granicę na pół roku odroczono mi je, przy czym odrobiłem najpierw 26 godz. Po powrocie podjąłem pracę w innym mieście w Polsce. Ostatnio dostałem pismo, że zostanie wznowione postępowanie karne z powodu nieodrobienia pozostałych godzin. Co mogę zrobić, aby nie trafić do aresztu? Czy jeśli szybko zacznę odrabiać resztę, sąd unieważni to postępowanie?

Zablokowanie konta na poczet zasądzonej grzywny

Miesiąc temu sąd apelacyjny wydał prawomocny wyrok, zasądzając karę pozbawienia wolności oraz zapłatę grzywny. Nie przyszło jeszcze wezwanie do odbycia kary, ale podczas próby skorzystania z karty (z konta bankowego) okazało się, że jest zablokowane z powodu właśnie zasądzonej grzywny. Czy zablokowanie konta jest już zapłatą grzywny? Czy już niedługo dostanę wezwanie do więzienia?

Wyrok za fałszowanie umów kredytowych

W 2012 r. otrzymałam wyrok za fałszowanie umów kredytowych: 2 lata w zawieszeniu na 8 i obowiązek naprawienia szkody 150 000 zł w ciągu dwóch lat. Moi rodzice wpłacili 50 000 zł, przez okres dwóch lat nie wpłacałam nic – nie miałam pracy. Teraz znalazłam pracę, ale mąż nie pracuje, mamy dziecko i wpłacam tylko 200 zł miesięcznie. Dwa lata już dawno minęły, cały czas boję się, że kara zostanie odwieszona i pójdę do więzienia. Czy to się może stać?

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »