Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Surowa kara za jazdę pod wpływem alkoholu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-30

Córka została zatrzymana przez policję do rutynowej kontroli; po badaniu alkomatem okazało się, że miała 0,45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a w drugim badaniu – 0,44 mg/l. Nigdy nie była karana, właśnie rozpoczyna studia dzienne i nie pracuje. Przesłuchujący córkę funkcjonariusz policji przedstawił jej do podpisu wniosek, z którego wynikało, że prokurator będzie wnioskował o świadczenie pieniężne w kwocie 5 tys. zł, środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat i karę ograniczenia wolności polegającą na pracach społecznych w wymiarze 24 godzin przez 5 miesięcy. Oczywiście rozumiem, że kara się należy, ale czy nie jest zbyt surowa w stosunku do tak młodej osoby?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.).

W pierwszej kolejności podkreślić należy, że z dniem 18 maja 2015 r.* weszły przepisy, które znacznie zaostrzają politykę państwa względem osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości.

Bezspornym jest, że Pańska córka dopuściła się czynu z art. 178a § 1 K.k. Zgodnie z jego treścią: „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1 K.k. sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 K.k. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych. Wskazana przez Pana w treści pytania kwota 5000 zł nie jest zatem karą, a środkiem karnym. 5000 zł jest to kwota wiążąca dla sądu i prokuratora w razie zaproponowania poddanie się karze.

Wskazany przez prokuratora okres zatrzymania prawa jazdy i wiążący się z tym zakaz prowadzenia pojazdów wynika z treści art. 42 § 2 K.k. Zgodnie z tym przepisem sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w art. 178a § 1 K.k. był w stanie nietrzeźwości.

Kary i środki karne wskazane we wniosku nie są zatem zbyt surowe, a wręcz przeciwnie, w chwili obecnej stanowią one minimum w tego rodzaju przypadkach.

Z uwagi na młody wiek należy jednak zastanowić się, czy w przedmiotowej sprawie nie ma szansy na warunkowe umorzenie postępowania karnego. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Należy więc zadać sobie pytanie podstawowe, czy jako kierowca córka powodowała zagrożenie na drodze, czy próbowała stwarzać problemy w czasie kontroli alkomatem, gdzie dokładnie została zatrzymana, czy w okolicy był duży ruch, czy było dużo osób pieszych, czy kontakt z nią werbalny i słowny był utrudniony? Ponadto nie wskazuje Pan na porę dnia, kiedy doszło do kontroli.

W szczególności należy skupić się na miejscu, w którym była zatrzymana. Jeżeli była to bowiem droga ruchliwa, to ten fakt przemawia na niekorzyść córki. Jeżeli mamy natomiast do czynienia z małą miejscowością, gdzie ruch jest niewielki, wówczas szanse na warunkowe umorzenie postępowania wzrastają.

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę; sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów, wymieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2.

Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo wskazują, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdu określonego rodzaju winno w pierwszej kolejności dotyczyć pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 stycznia 2007 r., sygn. akt III KK 437/06: „orzeczenie sądu w przedmiocie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, oparte na dyspozycji art. 42 § 2 k.k., ograniczone tylko do określonego rodzaju tych pojazdów, które nie obejmuje tego typu pojazdu, który sprawca przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji prowadził, tylko pozornie czyni zadość nakazowi zawartemu w przedmiotowym przepisie. Wykładnia celowościowa, niezbędna dla prawidłowego ustalenia normatywnej zawartości art. 42 § 2 k.k. prowadzi do wniosku, że w zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, w pierwszej kolejności, powinno wchodzić uprawnienie do prowadzenia pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa”.

Wskazać należy jednak, iż warunkowe umorzenie postępowania karnego wcale nie musi uchronić córkę przed środkiem karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdu mechanicznych. Regulacja ta była przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z dnia 29 stycznia 2002r. (sygn. akt I KZP 33/01) stwierdził, iż „zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji, w której postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone, pozostaje fakultatywny. Przepis art. 67 § 3 in fine kk jest bowiem w zakresie orzekania tego środka karnego przepisem szczególnym w stosunku do art. 42 § 2 kk i wyłącza stosowanie tego ostatniego w zakresie przez siebie objętym, a więc przy warunkowym umorzeniu postępowania”. Innymi słowy to od ustaleń sądu zależy, czy orzeczony będzie wobec córki środek karny, o którym mowa powyżej.

W razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów sąd przesyła odpis wyroku odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego. Jeżeli skazany prowadził pojazd wykonując pracę zarobkową, o orzeczeniu sąd zawiadamia ponadto pracodawcę, u którego skazany jest zatrudniony. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio.

Podejmując walkę o warunkowe umorzenie postępowania, co w przypadku 0,9 promila może się nie udać, wskazywać należy, że prawo jazdy jest córce konieczne do podjęcia studiów. Jeżeli nie ma ona możliwości korzystania ze środków komunikacji publicznej, to także powinno zostać przez córkę wykazane w toku postępowania. Proszę także zastanowić się, do czego jest córce potrzebne prawo jazdy. Każda sytuacja, która wymaga posiadania prawa jazdy, winna być przez córkę wyartykułowana.

* Opis sprawy z sierpnia 2015 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wyłączenie kategorii A i C spod zakazu

W dniu listopadzie 2015 r., jadąc samochodem osobowym, zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli policji. Alkomat wykazał 0,32 mg, postawiono mi zarzut...

 

Kontrola drogowa i alkohol w wydychanym powietrzu

Zatrzymała mnie policja i miałem 0,26 mg, za 15 minut 0,22 mg i za kolejne 15 minut 0,21 mg. Chcą mi zabrać prawo jazdy na 3 lata. Mam 3 kategorie...

 

Jazda pod wpływem – zmiana kwalifikacji prawnej czynu z przestępstwa na wykroczenie

Trzy miesiące temu miała miejsce kontrola drogowa, w wyniku której stwierdzono u mnie 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (tendencja...

 

Kara grzywny zamiast zatrzymania prawa jazdy

Wczoraj nad ranem zatrzymała mnie policja do rutynowej kontroli. Badanie alkomatem wykazało 0,21 a po 15 minutach 0,20. Zatrzymano mi prawo jazdy. Na swoje...

 

Kara za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości

Kara za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości

Popełniłem przestępstwo z art. 178a § 1 Kodeksu karnego – prowadziłem samochód, mając 0,68 mg/l. Czy mogę złożyć wniosek...

Szanse na odzyskanie prawa jazdy potrzebnego do codziennego funkcjonowania

Szanse na odzyskanie prawa jazdy potrzebnego do codziennego funkcjonowania

Wczoraj z mężem wracaliśmy od rodziny, wcześniej wypił piwo (o czym nie wiedziałam). Zatrzymała nas policja. Alkomat na posterunku wykazał 0,50....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »