Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zastępcza kara aresztu za grzywnę

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-10-10

Otrzymałem postanowienie sądu rejonowego o zarządzeniu wobec mnie zastępczej kary aresztu (5 dni) za nieuiszczoną grzywnę (100 zł) na mocy art. 25 § 2 K.w. W uzasadnieniu stwierdza się, że przeprowadzona egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna, ukarany nie złożył oświadczenia o gotowości podjęcia pracy społecznie użytecznej. Czy w dalszym ciągu mogę jeszcze uniknąć kary aresztu, wpłacając grzywnę (w myśl art. 27 K.w.)? Jeśli tak, to w jaki sposób tego dokonać? Jeśli jednak takiej możliwości nie ma, to czy istnieją inne sposoby uniknięcia kary aresztu oraz w jaki sposób w związku z tym postępować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zastępcza kara aresztu za grzywnę

Brak dobrowolnej zapłaty grzywny

Zasadą jest, że kara grzywny powinna zostać wykonana dobrowolnie. W przypadku braku dobrowolnej zapłaty grzywna powinna zostać wyegzekwowana za pośrednictwem środków przymusu. Jednakże jeśli egzekucja grzywny okaże się bezskuteczna lub gdy okoliczności wskazują, że byłaby ona bezskuteczna, sąd orzeka tzw. karę zastępczą.

Orzeczenie kary zastępczej za niewykonanie kary grzywny

W aktualnym stanie prawnym orzeczenie kary zastępczej za niewykonanie kary grzywny następuje na następujących zasadach. Wyróżnia się dwie formy zastępcze zamiast grzywny: pracę społecznie użyteczną oraz zastępczą karę aresztu.

Kiedy sąd zamienia karę grzywny na areszt?

Aby sąd orzekł zastępczą karę aresztu musi zajść przynajmniej jedna z niżej wskazanych przesłanek, a mianowicie:

1) ukarany oświadcza, iż nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej lub

2) mimo takiej zgody uchyla się od jej wykonania albo

3) zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

Odnosząc to do podanych przez Pana informacji, należy ustalić, czy w ogóle składał Pan oświadczenie, czy to przed sądem, czy kuratorem, o niewyrażeniu zgody na pracę społecznie użyteczną.

Jeśli żadne oświadczenie w tym przedmiocie nie zostało przez Pana złożone, wówczas są podstawy do zaskarżenia postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kar aresztu, wnosząc tzw. zażalenie. O sposobie wniesienia zażalenia winien Pan zostać przez sąd pouczony.

Jak uniknąć aresztu za niezapłaconą karę grzywny?

W każdym jednak razie, przed wykonaniem zastępczej kary aresztu może Pan się nadal obronić, uiszczając kwotę pieniężną odpowiadającą zasądzonej grzywnie. W przypadku uiszczenia tylko części grzywny zastępcza kara aresztu zostanie proporcjonalnie zmniejszona. Powyższe potwierdza właśnie powołany przez Pana art. 27 Kodeksu wykroczeń.

Karę grzywny może Pan uiścić albo w kasie sądu, albo przelewem na konto sądu w tytule przelewu podając sygnaturę akt sądowych, pod którą prowadzona była Pana sprawa, oraz słowo „grzywna”.

Następnie dowód dokonania przelewu powinien Pan złożyć w sądzie, który zarządził wykonanie zastępczej kary aresztu. W tym celu należy złożyć w sądzie pismo, w którym wniesie Pan o uchylenie postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary aresztu w związku z uiszczeniem kary grzywny w całości oraz do pisma załączyć dokument wpłaty (potwierdzenie przelewu).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »