Kategoria: Procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady dotyczące prawomocności wyroku

Marek Gola • Opublikowane: 2017-06-12

Otrzymałem wyrok nakazowy (ukaranie grzywną i kosztami sądowymi). Czy w otrzymanym piśmie powinny być umieszczone zasady dotyczące prawomocności wyroku oraz okres w jakim można zgłosić sprzeciw? Jeżeli nie ma tych wyjaśnień w otrzymanym wyroku, czy jest on ważny?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zwanego dalej K.p.s.w. oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k.

Z treści Pana pytania wynika, że otrzymał Pan wyrok nakazowy, z treści którego wynika, że został Pan skazany na grzywnę oraz obciążony kosztami sądowymi. Do pisma nie otrzymał Pan jednak żadnego pouczenia o prawie i procedurze odwoławczej.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż wyrok nakazowy w sprawie o wykroczenie co do zasady winien być dołączony do pisma przewodniego, z treści którego powinno wynikać, że w załączeniu przesyła się wyrok nakazowy z dnia… wydany przez… sygn. akt… i w tymże piśmie powinno być pouczenie o prawie i procedurze wniesienia środka odwoławczego od tego wyroku.

Jeżeli „jakimś cudem” pismo takie nie zostało do Pana przesłane, to nie ma to wpływu na treść wyroku nakazowego, albowiem w jego ramach nie ma mowy o pouczeniu, lecz co najwyżej może mieć wpływ na wydłużenie terminu do jego zaskarżenia. Na Pana miejscu jednak zachowałbym 7-dniowy termin do wniesienia sprzeciwu, albowiem to na Panu będzie ciążył obowiązek wykazania, że pismo przewodnie nie zostało dołączone. W mojej ocenie będzie to zadanie bardzo trudne.

Sąd na posiedzeniu może wydać wyrok nakazowy w sprawach o wykroczenia, w których wystarczające jest wymierzenie nagany, grzywny albo kary ograniczenia wolności. Sąd orzeka bez udziału stron. Orzekanie w postępowaniu nakazowym może nastąpić, jeżeli okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. Wydając wyrok nakazowy, sąd uznaje za ujawnione dowody dołączone do wniosku o ukaranie. Wyrokiem nakazowym można orzec również środek karny.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W Pana sprawie ważna jest treść art. 94 § 1 K.p.s.w., zgodnie z którym do wyroku nakazowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 504 i 505 z wyłączeniem zdania drugiego, a także art. 506 § 1-3, § 5 i 6 K.p.k.

Odpis wyroku nakazowego doręcza się oskarżycielowi, a obwinionemu i jego obrońcy – wraz z odpisem wniosku o ukaranie.

Obwinionemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku. Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną.

W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Sprzeciw może być cofnięty do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc.

W Pana sytuacji należy zwrócić uwagę na art. 506 § 3 K.p.k. w zw. z art. 94 § 1 K.p.s.w., ponieważ skutkiem wniesienia sprzeciwu jest utrata mocy wyroku nakazowego i rozpoznanie sprawy na posiedzeniu sądowym. W takiej sytuacji wniesienie sprzeciwu powoduje utratę mocy wyroku nakazowego i nakłada na sąd obowiązek wyznaczenia terminu rozprawy, podczas której może Pan składać oświadczenia woli do protokołu. Co do zasady sąd powinien także Pana przesłuchać w charakterze obwinionego.

Brak pouczenia o prawie zaskarżenia wyroku nie ma wpływu na jego ważność. Na Pana miejscu zachowałbym zatem 7-dniowy termin do wniesienia sprzeciwu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »